• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Årsmöte 2020

Välkommen till Lean Forum Byggs årsmöte som denna gång genomförs på distans. Anmäl dig via länken ovan.

Dagordning

§ 2 – Val av mötesordförande
§ 3 – Val av mötessekreterare
§ 4 – Val av person att justera protokollet
§ 5 – Godkännande av dagordning
§ 6 – Fastställande av röstlängd
§ 7 – Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 – Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 – Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 – Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11 – Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 – Val av ny styrelse för kommande verksamhetsår
§ 13 – Val av ordförande och kassör
§ 14 – Val av övriga ledamöter
§ 15 – Val av revisor
§ 16 – Val av valberedning
§ 17 – Mötet avslutas

Resultaträkning

Föreningens resultaträkning för 2019 →

Praktisk information