Presentationer från årsmötet

Publicerat den 30 maj 2016

Tisdagen den 17 maj genomförde Lean Forum Bygg årsmöte på Dome of Visions vid KTH i Stockholm. Ett 30-tal deltagare var på plats förutom val av ny styrelse så bjöds det på föreläsningar och mingel. Presentationerna från mötet kan du ta del av nedan.

Värmdö kommun, Carina Molin
KTH, Tina Karrbom Gustavsson
NCC, Greta Jodal

Filmer från frukostmöte i Luleå

Fredag den 11 mars arrangerade Lean Forum Bygg och partnerföretaget iTid ett frukostmöte om potentialen för Lean inom byggsektorn. Ett 40-tal morgonpigga besökare kom till Vetenskapens Hus i Luleå och tog del av presentationer som bland annat berörde A3-metoden, Toyota Kata och de ekonomiska konsekvenserna av att arbeta med minskad variation i byggprojekt.

Anders Sörqvists presentation (film)
Maria Öqvists presentation (film)
Helena Lidelöws och Kajsa Simus presentation (film)

Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning Årets Lean-byggare 2016

På bilden Jelinka Hall, till vänster, som efterträder Carina Molin som ansvarig för bygg- och miljöavdelningen. Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning vann årets Lean-byggare med följande motivering:

Vinnaren utgör en mycket viktig del i den integrerade värdekedjan för effektivt byggande. Där kan många hämta både inspiration och idéer till att bli mer kundorienterade, till nytta för hela samhällsbyggnadssektorn.

Per-Erik Josephson har lämnat oss

Per-Erik Josephson

Det är med sorg i hjärtat vi fått ta emot beskedet att Per-Erik Josephson har lämnat oss. Per-Erik har alltid varit en förebild för Lean Forum Bygg genom sitt arbete med att identifiera slöserier och inspirera kring Lean Construction. Per-Erik var även en av grundarna till Lean Forum Bygg.

Våra tankar går till Per-Eriks nära och kära.

160302 Lean Forum Byggs styrelse

Ledare: Allting startar med SUNN

Kajsa Simu

Att tänka stort i det lilla sammanhanget och att i helheten fortfarande se detaljerna är svårt. Mycket svårt till och med, men samtidigt också mycket viktigt. Ett ord från en förändringskurs från förr dyker upp: SUNN, det vill säga Skit-Under-Naglarna-Nivån (tack Bo Ahrenfelt). Det är här allt förändrings- och förbättringsarbete börjar.

Allt hänger ihop; det börjar i det småskaliga som samtidigt ska följa den övergripande strategin för att styra mot det långsiktiga målet. Ju längre ut i verksamheten desto viktigare är detta. Det finns en intressant koppling till de företag och organisationer som sökt till Årets Lean-byggare; det gäller sällan hela organisationen utan snarare en avdelning eller liknande som representerar de första tecknen på att de börjat arbeta i en given riktning. Detta är viktigt att uppmärksamma även om vi inte ska nöja oss med ”stjärnskotten” utan i nästa steg se till en större struktur och strategi som omfattar hela organisationen – och i förlängningen hela byggprocesskedjan. Det betyder också att vi i Lean Forum Bygg behöver och vill få in aktörer tidigt i kedjan, från byggherresidan, det vill säga dem vi bygger åt.

Det pågår stora infrastruktursatsningar i våra storstäder, liksom en gigantisk stadsflytt här uppe i norr, och vi står inför en enorm bostadsbyggnadsutmaning. Vi behöver se en strategi för en hel sektor där det inte handlar om att bli effektivare för att bli färre, utan för att vara bäst som lag och gemensamt kunna leverera mer och bättre. Vi kommer inte att klara av att rekrytera för att kunna bygga i den omfattning som krävs, vår utmaning består i att förändra arbetssättet. När vi möter utmaningen med Lean så ser vi hur även trivsel, hälsa och säkerhet påverkas positivt. Vi måste gemensamt anta utmaningen för att tillsammans, med samma resurser, arbeta både säkrare, smartare och effektivare.

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg

Att leda och styra inom Toyota

I mitten av november 2015 tillbringade Lean Forum Byggs styrelseordförande Kajsa Simu en andra utbildningsvecka i Lean på plats i Japan. Första sejouren genomfördes i maj 2015 vilken föranledde en reseskildring som publicerades i nyhetsbrevet från juni. Här följer Kajsas sammanfattande reflektioner från den andra delen av utbildningen.

Tillbaka om inte till framtiden så i alla fall till ett lärande som kan ta mig och förhoppningsvis andra mot en starkare framtid. Kurskamraterna representerade både forskning, biltillverkning, gruvindustri och konsultsidan, en ganska liten grupp som gav mig möjlighet att lära hur andra företag antagit sina utmaningar.

Tillit

Vår första seminariedag handlade om de utmaningar som Johan Bartler, Director Volvo Groups Trucks Strategy, mötte i sitt arbete i Tokyo under fyra år. Han ansvarade då för att integrera två företag i samband med att Volvo köpte upp lastbilsdelen från Nissan, vilket gjordes genom en satsning som bestod i över 50 delprojekt. Ett par saker, eller snarare begrepp, vill jag särskilt lyfta:

Nema washi – förståelse och acceptans för ett beslut redan innan det fattas. Jag brukar prata om förmågan att bygga koncensus för förslag och det är vad detta handlar om. Det omfattar även att jobba med piloter eller, som Johan uttryckte det, ”seeing is believing”. Nyckeln är att med små steg testa och lära innan du går vidare med såväl beslut, projekt som införanden. Det innebär att när väl beslut fattas så är alla med eftersom alla förstår Varför, Vad och Hur.

Omotenashi – gästfrihet och kundfokus. Artighet och gott uppförande är normen för att möta gäster och kunder, något som är mycket tydligt när du anländer till Japan. Alla försöker hjälpa till trots att vi många gånger inte kan koderna för gott uppförande. Detta tar sig uttryck i allt från hur du förväntas lämna och ta emot visitkort till att skorna ställts ”i rätt riktning” när du lämnar restaurangen. De lägger mycket tid på omsorgen för sina kunder och att bygga relationen är allt, små detaljer som faktiskt gör skillnad på hur vi uppfattar och känner respekt och tillit för varandra. De starkaste visdomsorden för dagen var att all verklig förändring startar med relationer och tillit!

Kapacitet

Dag två inleddes med Sensei Akinori Hyoda ställde frågan ”hur stor del av din hjärna använder du när du jobbar?” Från forskningen vet vi att vi har stor kapacitet men att vi inte använder allt, men hur mycket kan det röra sig om? Vi landande på att 50 procent verkar rimligt. Följdfrågan kom direkt: Är företagets ledning intresserad och villig att betala för att deras anställda endast använder 50 procent av sin kapacitet? Kanske inte så troligt, men finns det då en uttalad förväntan om att använda mer och att utveckla ett arbetssätt där medarbetarnas kapacitet både utmanas och utvecklas?

Sensei Yamashita, Sensei Akinori, Kajsa och Sensei Hattori.

För att lyckas med en förändring så är förståelsen om ”Varför” en av nycklarna. Ett företag som har problem och som står på randen till att gå under har tydliga drivkrafter för förändring. Tricket för att åstadkomma en förändring är att hitta känslan av att stå vid avgrunden och låta den vara drivkraften till ständig utmaning och utveckling. Alternativet är att vi sitter nöjda och varken lär eller utvecklas, helt enkelt för att vi inte måste. Att sätta mål som utmanar anställda att använda sin kreativa kapacitet är en av de viktigaste parametrarna för ledarskap inom Toyota.

En annan del av ledarskapet har vi också hört förut: Att vara en förebild och föregå med gott exempel. Vår Sensei lade stor vikt vid detta, kanske för att det är väldigt svårt trots en enkel formulering. Chefer inom Toyota leder dessutom genom att gå till källan – till händelsernas centrum – för att ha rätt information och kunskap för sina beslut. Go to Gemba! För att kunna leda med mål så är det avgörande att förståelsen för vad som ska göras finns hos varje individ. Först när alla har gemensam kunskap om Varför, Vad och Hur kommer framgången.

Viktigast för att lyckas som ledare ligger dock i förmågan att utveckla människor. Här kommer återigen kopplingen till att som chef och ledare lyckas förmedla en ”sense of urgency”. Genom att få en utmaning som känns kittlande, näst intill omöjlig och sedan få stöd för att lyckas gör att medarbetaren växer som människa och därmed använder mer av sin hjärnkapacitet. Vad är det då som skiljer Toyota från andra i det här avseendet? Slutsatsen från dagen är att de faktiskt lever som de lär, så som vi alla vet att det borde fungera men som – med handen på hjärtat – vi vet att det inte alltid gör.

Målstyrning

Från min horisont är det mycket som skiljer mellan det som vi kallar målstyrning och det som Toyota gör. Hoshin Kanri, som det kallas, handlar om att bryta ner de övergripande målen och få dessa såväl mätbara, utmanande som tydliga samt tillämpliga för varje individ i hela företaget. Från strategisk nivå i procent omvandlas de på taktisk nivå till konkreta pengar, för att på operativ nivå konkretiseras till tider som direkt kopplar till minskat slöseri och ökat flöde. En tydlig lärdom är att det inte handlar om andra mål än de som är kopplade till att sänka kostnader, varvid en vän av ordning undrar: Är det inte viktigt med säkerhet och kvalitet?

Svaret är att det är så viktigt att det inte ens finns med som mål. Att arbetet sker utan olyckor och att kvalitet och leveransprecision är 100 procent är självklart. Toyotas underleverantör Ashai Automotive Industry levererar dagligen 9000 produkter. De hade under 2013 tre felaktiga leveranser; under 2014 var det en (1!). Under 2015 hade de en felaktig leverans i september med konsekvensen att Toyota följde upp med ett coachande besök. När ett fel identifieras skickas dessutom information ut till hela Toyota-gruppen – samtliga leverantörer och underleverantörer – för att inte felet ska uppstå på andra ställen.

Till vänster: Operatörernas egna observationer kring säkerhet dokumenteras och visualiseras på en gemensam tavla med förslag på åtgärder. Till höger: ”Nu ser jag fram emot att ta med mina nya kunskaper och med stor ödmjukhet och respekt se vad och hur jag kan göra för att göra skillnad i min vardag.”

Beträffande säkerhet hade Ashai Automotive vid vårt studiebesök haft 191 olycksfria dagar, drygt sex månader. Den senaste olyckan var ett mindre skärsår som inte krävde plåster, men en icke inrapporterad olycka – om det så rör sig om att skära sig på ett papper – är skäl nog till uppsägning. Varje operatör har två timmar per månad när de står vid sidan av sin egen station för att observera och reflektera över hur deras arbete kan utföras på ett säkrare sätt. Kvalitet och säkerhet är med andra ord inte något de sätter mål på – de är givna parametrar på 100 procent!

Chefskap

Fjärde dagen fick vi frågan om vem det är som är företagets viktigaste person. Vi svarade självklart att det är personen som skapar värde närmast kund; i byggsektorn är det våra hantverkare och yrkesarbetare och i industrin så pratar de om operatörer. Det var delvis rätt svar. Vår Sensei menade att företagets VD är lika viktig, medan mellancheferna däremot inte behövdes såvida det inte var ett så stort bolag att mellancheferna agerade VDs förlängda arm.

I det minsta av bolag så förhandlar ensamföretagaren om både ledighet och lön med sig själv. I större bolag är det många som bättre behöver förstå vikten av sitt arbete, både chefer och utförare. Vilken roll har cheferna utifrån Toyotas perspektiv? Enligt Toyota rör det sig om två olika dimensioner och förmågor. Den första handlar om att kunna peka ut en riktning för att utveckla företaget långsiktigt. Att koppla en vision med en strategi som ger alla i företaget en riktning – Hoshin.

Den andra handlar om att kunna sätta utmanande mål för en verksamhet. Den som inte kan sin verksamhet vet heller inte till vilken grad det går att utmana organisationen; tar du i för mycket så tappar du dem som inser att det inte är rimligt. Gränsen är hårfin men det gäller att sätta ett så utmanande mål att det upplevs som nästan omöjligt men samtidigt kittlar kreativiteten att försöka. Den största risken med att inte känna sin verksamhet som VD är att inte klara av att sätta tillräckligt utmanande mål, vilket innebär att såväl individer som företag tappar i utveckling och därmed konkurrenskraft.

Utöver detta så har cheferna om möjligt en än viktigare uppgift som nämnts tidigare: Att utveckla sina medarbetare, att sätta mål och följa upp och säkerställa att de utmanas – varje dag, året om. Det innebär att en stor del av medarbetarnas utveckling sker genom deras chefer, vilket låter ganska självklart men som ligger långt från hur vi själva har det i våra egna organisationer …

Respekt

Veckans sista dag fick vi stifta bekantskap med Sensei Hattori. Med sin erfarenhet både som mellanchef inom Toyota och som en del av deras förbättringsgrupper gav han oss en god bild av vad det innebär att vara ledare inom Toyota.

Operatörerna har som huvuduppgift att säkerställa att produktionen löper på en stabil nivå. Deras bidrag till förbättringsarbetet är att genom att följa standarden hitta problem. Arbetsledarnas roll handlar om att observera hur utförarna följer standarden. Problem identifieras genom att hitta gapet mellan hur standarden är tänkt att vara och hur arbetet faktiskt utförs. Det är arbetsledarens ansvar att ta reda på grundorsaken till varför problem uppstår, rätta till problemet samt säkerställa att det inte uppstår igen.

Mellanchefen har en komplex roll som är splittrad mellan strategiskt långsiktigt arbete och ansvaret för den dagliga verksamheten. Här handlar det om att styra enligt den riktning (Hoshin) som den högsta ledningen har stakat ut. Det är hans (kvinnorna lyser med sin frånvaro …) ansvar att enheten kan leverera och nå de satta målen, vilket gör att han ständigt ifrågasätter sig själv med frågeställningar som ”har medarbetarna rätt utbildning och förutsättningar?”, ”har de fått riktlinjer kring vad jag förväntar mig?” etcetera. Ödmjukhet är ordet som dyker upp i mitt huvud.

En annan del som utgör en stor del av mellanchefernas arbete handlar om problemlösning och Kaizen. Här arbetar de dels genom att leda olika förbättringsarbeten på den egna enheten, dels i grupper mellan olika enheter och företag. Dessa så kallade Study Groups är frivilliga grupper dit mellanchefer kan söka och som är ett viktigt steg för en fortsatt karriär inom Toyota. De sätts samman med två personer från respektive företag bland Toyotas ”underfabriker” (närmaste leverantörer som även tillverkar några av Toyotas bilmodeller) samt från Toyota själva. Deras arbete sammanfattas efter ett år i en rapport som sedan sprids och delas inom hela Toyotasfären. Detta systematiska arbete för att hjälpas åt med ständig förbättring och utveckling har pågått inom Toyota sedan 40 år tillbaka. Respekt är ordet för dagen!

De nominerade till Årets Lean-byggare

Den 9 mars utses Årets Lean-byggare 2016 vid Årets Bygge-gala på Cirkus i Stockholm. Några dagar innan kommer tidningen Byggindustrin ut med sitt ”gala-nummer” där de tre nominerade presenteras närmare, men vi kan redan nu berätta att de är Moelven, Värmdö kommun och Peab. Dessa har i hård konkurrens gått vidare för juryns bedömning, en jury som består av Maria Viidas (Falkenbergs kommun), Lars Stehn (LTU) och Hans Reich (Chalmers). Vi önskar lycka till och ser fram emot prisutdelningen den 9 mars!

Lindbäcks bygg tar industriellt byggande ett steg till

Lindbäcks Bygg var en av de första vinnarna av Lean Forum Byggs Lean-pris (på den tiden hette det inte Årets Lean-byggare). Sedan dess har de gått vidare med sitt Lean-arbete och Stefan Lindbäck medverkade bland annat som en av skribenterna i Lean Forum Byggs utgåva av Modigs/Ålströms bok ”Detta är Lean”. Nu har tidningen Ny Teknik uppmärksammat företagets senaste satsning på en ”superfabrik”.

Ledare: Mycket vill ha mer

Kajsa Simu

Det är många saker på gång inom Lean Forum Bygg och vi fortsätter arbetet för att hitta sätt att levererar till våra ”kunder”, det vill säga våra medlemmar och partnerföretag. Vi har så mycket tankar och idéer kring partnerföretagen och medlemmarna om fördjupad samverkan att vi själva nästan känns otillräckliga. Vi arbetar alla ideellt och även om vi kompetensmässigt har en fantastisk styrelse så blir det emellanåt tidsmässigt svårt. Å andra sidan är det kanske så det ska vara; vi är en ideell förening som ska drivas av engagemang och intresse, men det gäller att hitta balansen så att inte ambition och engagemang dränker den dagliga driften … Det saknas inte idéer men det är den där lilla detaljen med ett heltidsjobb vid sidan av.

Engagemanget hos partnerföretag och medlemmar saknas inte heller och vi vill gärna att ni har möjligheten till utökad samverkan i åtanke, möjligheten att göra fler aktiviteter tillsammans. Hittar vi vägar via engagemanget att förvekliga idéer och stödja arbetet så är det mer än välkommet, precis som exempelvis Cramo och Lean Concepts tagit initiativ till. Kan vi förflytta mer av verksamheten till olika konstellationer av medlemmar och företag – en förflyttning som redan påbörjats – så skapar vi samtidigt en än starkare förening med ännu större förmåga att göra avtryck.

Apropå det sistnämnda mötte jag Lean Forums ordförande Lena Lundh på World Quality Day i Göteborg som inledde med kommentaren ”vad kul att det händer så mycket hos er!” En verkligt kul och positiv kommentar! Det händer således trots allt en del, men som alltid: Mycket vill ha mer. För Lean Forum Bygg gäller nu nästa steg i arbetet med Årets Lean-byggare, där vi fått in ett antal riktigt bra nomineringar. Ansökningstiden har gått ut, men är det någon som missat kan ni ändå skicka in en ansökan via hemsidan – har ni tur kommer ni med ändå …

Till sist vill jag meddela att resebloggen som jag skrev under min vistelse i Japan i slutet av maj i år har återuppväckts. Från och med vecka 47 kommer jag att lägga upp reflektioner från min andra utbildningsvecka i Lean; första veckan handlade som några av er kanske minns om produktionssystemet, nu är det ledarskapsförmågan som ligger i fokus. Följ gärna Japan-bloggen via Lean Forum Byggs hemsida!

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg

Många tidiga julklappar i år …

Senaste styrelsemötet inom Lean Forum Bygg innebar lite av en nytändning; otroligt inspirerande och kul. Att det dessutom följdes av succén med releasepartyt av boken ”Detta är Lean” gjorde knappast saken sämre. Nu har vi också fått klartecken för ett spännande seminarium kring framtidens byggsektor i februari där både Niklas Modig och Kajsa Simu medverkar – samt ytterligare ett välkänt namn inom Lean Construction … Julklapparna har kommit tidigt i år!

Den 9 oktober genomförde Lean Forum Byggs styrelse ett kombinerat styrelsemöte och workshop med syfte att verkligen etablera en gemensam bild av föreningen och dess inriktning. Marknadsaktiviteter och målgrupper stod i centrum för diskussionerna, där styrelsens bredd – akademi och näringsliv, stora och små företag, entreprenörer och beställare – verkligen kom till sin rätt. Vi kommer alla att få se en hel del förändringar och förbättringar under den närmaste tiden!

Gruppdiskussioner vid senaste styrelsemötet med workshop, från vänster: Linda Ericsson (Vellinge kommun), Marie Nordqvist (E.ON), Christel Isaksson (Arcona) och Erik Söderholm (Älö Trä).
Gruppdiskussioner vid senaste styrelsemötet med workshop, från vänster: Linda Ericsson (Vellinge kommun), Marie Nordqvist (E.ON), Christel Isaksson (Arcona) och Erik Söderholm (Älö Trä).
Snyggaste kontoret ever … Arconas kontor på Rehnsgatan i Stockholm är verkligen en värdig vinnare till utmärkelsen ”Sveriges Snyggaste Kontor 2014”. Gott kaffe har de också.
Snyggaste kontoret ever … Arconas kontor på Rehnsgatan i Stockholm är verkligen en värdig vinnare till utmärkelsen ”Sveriges Snyggaste Kontor 2014”. Gott kaffe har de också.

På eftermiddagen den 9 oktober följdes styrelsemötet upp av releasepartyt med anledning av Lean Forum Byggs specialutgåva av Niklas Modigs och Pär Åhlströms bästsäljande bok ”Detta är Lean”. Närmare 80 personer mötte upp på Handelshögskolan i Stockholm där Lean Forum Bygg, Rheologica Publishing och IFL vid Handelshögskolan lanserade den nya utgåvan. I boken inleder 18 namnkunniga personer från byggbranschen varje kapitel med personliga reflektioner med avstamp i byggbranschen – och flera av dem var dessutom på plats och minglade.

Kajsa Simu förklarade tankarna bakom Lean Forum Byggs utgåva av boken ”Detta är Lean” och konstaterade att intresset är stort – att locka 80 personer en fredag eftermiddag är imponerande!
Kajsa Simu förklarade tankarna bakom Lean Forum Byggs utgåva av boken ”Detta är Lean” och konstaterade att intresset är stort – att locka 80 personer en fredag eftermiddag är imponerande!

IFLs Karin Wiström hälsade alla välkomna till Handelshögskolan innan hon lämnade över till Lean Forum Byggs ordförande Kajsa Simu. Kajsa önskade också alla välkomna och konstaterade att uppslutningen var fantastisk – så mycket folk en fredag eftermiddag måste tyda på ett stort intresse och starkt engagemang! Hon förklarade också lite av tankarna bakom boken och det långsiktiga uppdrag som Lean Forum Bygg som förening åtagit sig. Därefter lämnade Kajsa över till Pär Åhlström och Niklas Modig, författarna till ”Detta är Lean”, som följde upp med en inspirerande föreläsning baserad på tankarna bakom boken.

Innan det avslutande minglet bjöds det på en paneldebatt med Lean Forum Byggs styrelserepresentanter Emile Hamon (Veidekke), Marie Nordqvist (E.ON) och Linda Ericsson (Vellinge kommun) samt ”Mr Lean” Hans Reich (Chalmers/Produktionslyftet), allt under ledning av Niklas Modig och Kajsa Simu. Det var intressanta samtal kring sektorns framtida utmaningar som avslutades av en tänkvärd kommentar av Hans med avseende på Kajsas fråga om vad branschen behöver: ”Den behöver människor som dessa”, sa Hans och pekade på de övriga paneldeltagarna. ”Sådana som kan utveckla beställarkompetensen som Linda, aktivt samordna sektorn som Emile och – sist men inte minst – att vara som Marie: Aldrig ge upp!”

Paneldebatt i samband med bokreleasen, från vänster: Emile Hamon (Veidekke), Marie Nordqvist (E.ON), Linda Ericsson (Vellinge kommun) och Hans Reich (Chalmers/Produktionslyftet). Längst till höger moderator Kajsa Simu, NCC och ordförande Lean Forum Bygg. Utanför bild Niklas Modig, också han moderator.
Paneldebatt i samband med bokreleasen, från vänster: Emile Hamon (Veidekke), Marie Nordqvist (E.ON), Linda Ericsson (Vellinge kommun) och Hans Reich (Chalmers/Produktionslyftet). Längst till höger moderator Kajsa Simu, NCC och ordförande Lean Forum Bygg. Utanför bild Niklas Modig, också han moderator.
Välbesökt mingel med många välkända profiler inom såväl Lean generellt som bygg specifikt.
Välbesökt mingel med många välkända profiler inom såväl Lean generellt som bygg specifikt.

Till sist vill vi erbjuda en liten titt framåt. Vi har påbörjat planeringen av arbetet med ytterligare en bok, en uppdatering och anpassning av ”Utmana dina processer” som i sitt nuvarande format nästan är slutsåld. Vi hoppas inom kort ha klart en överenskommelse med Swerea IVF, som står för rättigheterna, för att släppa den i början av nästa år. Dessutom, som nämnts i ingressen och som det står på annan plats i nyhetsbrevet, planerar vi för ett riktigt spännande seminarium den 18 februari. Alla detaljer är inte klara än men vi hoppas och tror – spoiler alert! – att också Glenn Ballard kommer att medverka. 2016 lovar att bli ett lika intressant år som innevarande!