Partnerdag med Lean Forum Bygg

Publicerat den 28 mars 2014

Den 13 mars genomförde Lean Forum Bygg en gemensam dag för sina partnerorganisationer med intressanta föredrag, livliga diskussioner och mingel.

Ordförande Kajsa Simu kunde hälsa ett 40-tal representanter från olika delar av byggsektorn välkomna till NCC i Stockholm. Dagen inleddes med en inspirationsföreläsning från Hans Reich, Chalmers Professional Education. Han gjorde en tillbakablick till uppkomsten av Toyotas framgångsrika produktionskoncept och utvecklingen som har lett fram till dagens tillämpning av Lean.

Mats Berntsson från Ytterbygg, tidigare vinnare av Årets Lean-byggare, berättade om hur de har gått vidare med sitt Lean-arbete. Några initiativ under senare tid är bland annat vidareutveckling av kit för olika arbetsmoment och anställning av en dedikerad Lean-utvecklare från industrin. Ytterbyggs Lean-resa startade 2009 med en utbildning som gavs av Chalmers Professional Education och satsningen har hittills gett mycket goda resultat.

– Vi har bättre ordning och reda och vi levererar i tid. Genom att engagera medarbetarna och utveckla arbetet med ständiga förbättringar upplever vi också att arbetsglädjen har ökat betydligt, berättade Mats Berntsson.

Framöver väntar satsningar på att ytterligare stärka samarbetet med företagets samarbetspartner, bland annat genom en minimässa för underleverantörer.

Tre av Lean Forum Byggs partnerorganisationer – Chalmers Professional Education, Prolog och Olivetree – presenterade kort sina respektive erbjudanden och hur de arbetar för att stötta Lean-arbetet i byggsektorn.

Emile Hamon från Veidekke presenterade Veidekkes VDC-koncept – Virtual Design & Construction – en samarbetsform som i korthet går ut på att fysiskt samla alla aktörer i projekteringsprocessen för bättre kommunikation och beslutsfattande. BIM är ett viktigt stöd och Emile visade bland annat hur arbetssättet underlättar kollisionskontroller och problemlösning.

– Vi har VDC-rum i alla regioner, där vi samlar olika yrkeskompetenserna, från arkitekter och konstruktörer till el och VVS. Vissa typer av beslut har kortats från tre veckor till tio minuter, konstaterade Emile Hamon.

Jerker Lessing från Tyréns berättade övergripande om industriellt byggare; var vi är och vart vi är på väg, bland annat med erfarenheter från sin gästforskning vid Stanford University. Utvecklingen på detta område har varit starkt under de senast 10 åren, men flera storskaliga satsningarna har lagts ner. Nya har dock etablerats och – kanske viktigast av allt – kunskapen har ökat! Många företag fortsätter att utvecklas och tar allt större marknadsandelar med hjälp av nya sätt att jobba. Ett exempel är Lindbäcks Bygg som nu är Sveriges sjätte största bostadsbyggare.

Efter en god mingellunch avslutades dagen med ett lättsamt grupparbete under ledning av Fredrik Friblick från Prolog. Här var uppgiften att ta ut riktningen för Lean Forum Byggs fortsatta arbete. Grupperna framförde bland annat att en viktig framgångsfaktor är att lyfta upp Lean-arbetet på högsta nivå i företagen. Även betydelsen av goda exempel, forskning och fortsatt erfarenhetsutbyte betonades.

Partnerdagen upplevdes av deltagarna som positiv och inspirerande vilket visar på behovet av kunskapsdelning och Lean-nätverk i byggsektorn. Lean Forum Bygg kommer att arrangera dessa träffar årligen, med förhoppningen om att nå ut till ännu fler företag och Lean-ambassadörer.

Kompetent jury bakom Årets Lean-byggare

Det är snart dags att utse Årets Lean-byggare med allt vad det innebär av bakomliggande arbete. Vi är både glada och stolta över att kunna presentera juryn bakom priset som instiftats för att uppmärksamma bra förebilder för Lean-arbete inom byggsektorn. Juryn består av:

Hans Reich, juryns sammankallande, är en av grundarna till Lean Forum Bygg och idag en ledande profil inom Lean. Hans är anställd på Chalmers Professional Education och en av de drivande bakom satsningen Produktionslyftet.

Maria Viidas finns på SiQ där hon är ansvarig för arbetet med Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Maria har tidigare varit kvalitetschef i Vara kommun och är sedan några månader invald i styrelsen för vår systerorganisation Lean Forum.

Lars Stehn är professor från Luleå tekniska universitet med djup kunskap om Lean och industrialiserat byggande, där han drar nytta av sitt breda kontaktnät inom byggsektorn.

Bilderna är hämtade från respektive organisations hemsidor. Resultatet av juryns arbete kommer att presenteras den 31 mars på Cirkus i Stockholm.

Dagens Industri om industriellt byggande

Den 18 mars togs industriellt byggande i Dagens Industri med en artikel med vår styrelsemedlem Jerker Lessing. Här lyfte Jerker fram samma budskap som han pratade om på Partnerdagen. Rubriken löd ”Byggande på export – industriell bostadsproduktion kan bli en svensk exportsuccé” och artikeln betonade möjligheterna för svenska byggföretag. Härligt jobbat, Jerker!

Ledare: Lär av varandra för att bli världsledande

Toyota har under lång tid varit en förebild för många företag, även utanför bilindustrin. Toyota tillverkar dock inte enbart bilar. De har sedan 1975 byggt hus och Toyota Housing producerar idag fler än 4 000 bostäder per år med samma principer i botten, det vi i västvärlden kallar Lean. Ett tänk, en filosofi eller som jag kallar det, en verksamhetsstrategi. Denna strategi resulterar i både kostnadseffektivitet, nöjda kunder och hög kvalitet på utförande oavsett produkt eller tjänst.

Jag är övertygad om att Lean Forum Bygg – genom inspiration och kunskapsspridning kring Lean – kan bidra till att svensk byggindustri och samhällsbyggnadssektor utvecklar ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Genom att verka inom Lean Forum Bygg kan vi lära oss av och sporra varandra till att bli än bättre och därmed stärka svensk industri på en internationell marknad. Ensam är inte stark när det gäller lärande – det är genom samverkan blir vi starkare.

Lean Forum Bygg är en förening för samtliga aktörer i samhällsbyggnadssektor. Vi skickar fyra gånger per år ut ett nyhetsbrev med goda exempel och erfarenheter från såväl konkurrenter som leverantörer och kunder. Vi erbjuder medlemmar och partnerföretag möjligheter till exponering av egna kunskaper, liksom nätverk med andra aktörer som vill utvecklas och lära sig. Vi skapar förutsättningar för ny kunskap och inspiration, exempelvis genom att medverka vid eller arrangera olika seminarier och andra aktiviteter.

En av dessa aktiviteter är Årets Lean-byggare, ett Lean-pris inom samhällsbyggnadssektorn som Lean Forum Bygg i samarbete med Tidningen Byggindustrin delar ut varje år. De nominerade företagen får en extern genomlysning och granskning av sin verksamhet och stort utrymme för att ytterligare öka sina kunskaper om ständiga förbättringar och lärande. I sin tur återkopplar de med sin erfarenhet till att inspirera andra inom branschen att satsa på Lean – läs gärna artikeln i detta nummer och inspireras du med!

Byggbranschen klarar sig inte utan samverkan och ett gemensamt driv kring arbetet med ständiga förbättringar. För att klara det krävs gemenskap och fokus på individers lärande, precis som på Toyota. Lika övertygad är jag om att vi kan bli världsledande om vi lär av varandra – den som lär sig snabbast blir morgondagens vinnare. Därigenom bidrar vi till att säkra jobben för våra barn och pensionerna till oss själva!

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg
Processutveckling · NCC Construction Sverige AB

Årets Lean-byggare

Förberedelserna av Årets Lean-byggare – byggsektorns eget Lean-pris – pågår som bäst. Prisutdelning sker den 31 mars 2014 på Cirkus i Stockholm och vi tar emot nomineringar till och med den 15 januari 2014. Gör som Lindbäcks Bygg, JM och Ytterbygg: Etablera er som en av byggbranschens främsta inom Lean!

Nominerade, prisutdelare och vinnare från 2012, från vänster. Marie Nordqvist (Strängbetong), Kajsa Simu (Lean Forum Bygg), Sven Lundholm (Partab) och Henric och Mats Berntsson.

Det blir för fjärde gången som priset delas, även om namnet på utmärkelsen – ”Årets Lean-byggare” – spikats först inför årets utdelning av priset. En annan förändring är att vi har skjutit på utdelningen. Tidigare delades priset ut under hösten innevarande år; från och med i år delar vi ut det i samband med Sveriges Byggindustriers galatillställning för byggbranschen. Det innebär att vi den 31 mars 2014 delar ut priset till Årets Lean-byggare för 2013, vilket gör att hela årets insatser kan beaktas.

Det innebär också att du kan nominera dina bidrag ända fram till den 15 januari via vår hemsida. Upplägget därefter är att Lean Forum Byggs styrelse under januari gör en genomgång av alla underlag och utser tre kandidater som går vidare till en slutbedömning, en bedömning och genomlysning som genomförs i samarbete med tidningen Byggindustrin.

Alla tidigare vinnare, från vänster: Lindbäcks Bygg 2010 (Stefan Lindbäck), Ytterbygg 2012 (Henric och Mats Berntsson med Lean Forum Byggs ordförande Kajsa Simu) samt JM 2012 (Johan Skoglund och John Eklund).

Sedan första priset delades ut 2010 har vi totalt haft ett tiotal nominerade bidrag, men bara tre vinnare (det vill säga inga delade förstaplatser). Vinnarna har i tur och ordning varit Lindbäcks Bygg AB (2010), JM AB (2011) och Ytterbygg AB (2012). I juryns motivering till Ytterbyggs vinst 2010 står det bland annat så här:

”Att införa Lean i ett företag är en mental omställning och måste få ta tid. Det bygger på ledningens aktiva stöd och beslutsamhet och med full delaktighet från alla medarbetare. … Resultatet av detta engagemang är en verksamhet präglad av Lean-tänkande.”

Stefan Lindbäck, idag vd för Lindbäcks Bygg, kommenterade då deras vinst med att lyfta fram hela företaget med dess personal.

– Det här Lean-priset går rakt till våra medarbetare som en kvittens för att vi är inne på rätt spår i vårt arbete.

Även bakom JMs prisvinnande arbete låg en allt ökande uppslutning bakom Lean-tänkandet enligt juryns motivering från 2011:

”Vinnaren (JM) har systematiskt och under flera år arbetat med Lean i alla led i processen och vinner nu, steg för steg, förståelse och uppslutning från alla yrkesgrupper bland medarbetarna.”

John Eklund, chef för produktionsutveckling, menade då att de hade gått från kaos till något som liknade ordning, men att de hade en bra bit kvar … Också han kommenterade vikten av och svårigheten i att få alla med sig.

– Det gäller att måla upp en bild av framtiden som ger mening åt nuet. Vår största utmaning är att få med så många som möjligt på samma tåg.

Fjolårets vinnare Ytterbygg fick beröm för sitt arbete med att entusiasmera och inspirera medarbetarna. En annan sak som återigen lyftes fram var ledningens engagemang, en avgörande faktor bakom allt Lean-arbete. Så här skrev juryn bland annat:

”De har gått från projektfokus till processfokus med ständiga förbättringar på vägen och engagemang i hela verksamheten, från projektör till utförare. Med enkla medel och metoder – och genom att leva som man lär – har de fått hela personalen att känna delaktighet, glädje och framförallt stolthet över sitt arbete. Ledningens insikt och personliga engagemang har genomsyrat företaget och samtidigt påverkat och involverat underentreprenörer.”

– Det är jättekul att vi blir uppmärksammade för vårt arbete, kommenterade Ytterbyggs vd Mats Berntsson. Det betyder mycket för engagemanget, både för mig personligen och för våra medarbetare, och det inspirerar också till fortsatt utveckling på den inslagna banan.

Med galakvällen den 31 mars inleds såväl Sveriges Byggvecka liksom mässan NordBygg, som pågår fram till den 4 april på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Utmärkelsen Årets Lean-byggare syftar till att synliggöra goda föredömen inom Lean förändringsarbete. Vinnaren tillkännages på Sveriges Byggindustriers stora gala den 31 mars 2014 på Cirkus i Stockholm. Vi hoppas att även du kommer att vara på plats – oavsett om det är som besökare, nominerad eller vinnare. Nominera i alla fall ditt bidrag senast den 15 januari på www.leanforumbygg.se!

Stort Lean-intresse inom bygg i Stockholm

Fredagen den 13 september arrangerade Lean Forum Bygg i samarbete med Chalmers Professional Education/Samhällsbyggnad ett frukostseminarium hos Ernst & Young i Stockholm.

Lean Forum Byggs ordförande Kajsa Simu hälsade välkommen med en kort introduktion och lämnade därefter över till Hans Reich från Produktionslyftet. Hans slog fast att Lean och just-in-time inte fungerar särskilt bra inom byggsektorn förutom när det gäller betonggjutning … ”Ni kan om ni vill, men ni vill bara med betong” konstaterade han.

John Eklund från JM (se bild) kunde dock lyfta fram flera exempel på effekter av deras Lean-satsning, samtidigt som han i sin tur konstaterade att de – liksom branschen i övrigt – har massor kvar att göra.

”Vi måste komma bort från herrarnas fria åkning, vi vill bara ha det obligatoriska programmet kvar”, raljerade han med tanke på den mansdominerade branschen och bristen på standardiserade arbetssätt. Intresset var stort för seminariet med över 90 deltagare anmälda, vilket är positivt inför branschens fortsatta Lean-satsningar.

Ledare: Att stimulera och stimuleras – årsmöte 21 maj

I mars i år deltog jag på en studieresa till Paris där vi fick en introduktion till ett mycket spännande projekt: Byggandet av Louis Vuittons museum (Fondation Louis-Vuitton pour la création), ritat av arkitekten Frank Gehry. Det är ett tekniskt mycket komplicerat projekt i den absoluta framkanten med mängder av stimulerande problemställningar, bland annat ifråga om materialkombinationer med betong, glas och trä. Invigningen är planerad till 2014.

Deras främsta utmaning har dock inte varit teknisk, utan har bestått i att få alla leverantörer, alla specialister inom olika discipliner, att arbeta tillsammans. Det var projektstyrning på en helt ny nivå som krävdes; det var ett Lean arbetssätt för att verkställa planeringen som krävdes. Även om projektet och bygget står för en enorm wow-faktor i sig så var det detta som inspirerade och stimulerade mig mest av allt. Det viktigaste för genomförandet var samverkan med fokus på flödet i produktionen, det vill säga Lean!

Vad har då detta med Lean Forum Byggs årsmöte att göra? Vid ett årsmöte blickar vi både tillbaka och ser framåt. Det slog mig att redan vid föreningens årsmöte för 2009 stod Lean ledarskap överst på agendan. Vi både ansåg och insåg att det var viktigast redan då – precis som det är nu och framöver! En lustig detalj i sammanhanget var att det årsmötet liksom i år genomfördes hos NCC, med Robert Kusén som föredragshållare. En lite tråkigare upptäckt var att vi under 2009 hade lika många medlemmar (drygt 700) och besökare på hemsidan (drygt 10 000) som vi har haft under 2012.

Här har vi en stimulerande utmaning inom Lean Forum Bygg! Vi måste engagera fler av de eldsjälar i branschen som liksom vi brinner för Lean. Tillsammans kan vi uträtta underverk, men precis som i Parisprojektet krävs det att vi samverkar. Ju fler vi är, ju fler medlemmar som söker sig till oss för att dela med sig av – och kunna ta del av – nya kunskaper, desto fler kommer att inse nyttan av ett medlemskap i Lean Forum Bygg.

Vi vill alla påverka branschen och det är bara på det sättet vi blir starkare. Genom att samverka på både företags- och individnivå kan vi bäst stimulera Lean-tänkandet. Välkommen till ett stimulerande årsmöte i Stockholm den 21 maj!

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg
Processutveckling · NCC Construction Sverige AB

Vi brinner för Lean

Byggsektorns intresse för Lean blir allt bredare. Ett exempel är Hedareds Sand & Betong AB, som initierade sitt Lean-arbete vid enheterna i Hedared och Bollebygd tillsammans med den nationella satsningen Produktionslyftet.

Till vänster Thorbjörn Stigson, platschef vid Hedareds Sand & Betong i Bollebygd, tillsammans med enhetens Lean-koordinator Emil Larsson.

Hedareds Sand & Betong är ett familjeägt företag som enkelt beskrivet arbetar med betong inom olika användningsområden. De har egna grus- och bergtäkter och är därmed självförsörjande på ballastmaterial. Produktionsenheter finns i Hedared och Bollebygd med produkter inom bygg och utomhusmiljöer. Vi besökte Bollebygd, där de förädlar ballastmaterial samt producerar plattbärlag och stödmurssystemet Keystone.

Företaget har på senare tid satsat på Lean genom att söka till Produktionslyftet, som de deltar i sedan sensommaren 2012. Produktionslyftet är en nationell satsning som tidigare främst riktat sig mot tillverkande industri, men som idag erbjuder stöd för Lean-arbetet även åt andra målgruppsföretag. Hedareds Sand & Betong har i dagsläget etablerat pilotgrupper både i Hedared och i Bollebygd, där Emil Larsson är Lean-koordinator vid den sistnämnda.

– Vi har ett bra stöd från ledningen, inga hinder från något håll, säger Thorbjörn Stigson, platschef på Bollebygdsenheten. Alla är överens om att det här får ta den arbetstid som krävs, det är helt klart ett prioriterat område.

Ett företag som Hedared har inspirerats en del av är UBAB (Ulricehamns Betong AB), vilka också varit med i Produktionslyftet och som tack vare sin Lean-satsningen har fått ett helt annat ”tänk” i företaget. När de träffat dem så framkommer det att också UBAB har fått en mycket positiv respons av sin satsning.

– Det är viktigare än någonsin att ligga i framkanten av Lean-utvecklingen eftersom detta är något som bubblar i branschen, säger Thorbjörn. Vi levererar idag till många som kommit ganska långt i sitt arbete, exempelvis JM Bygg, Skanska, Peterson & Hansson och NCC. Vi levererar även till Peab trots att de har en egen fabrik.

En förbättringstavla, vackert placerad bakom ett exempel på företagets eget mursystem.

Enligt planen skulle arbetet inledas med en pilotgrupp i Hedared, men de insåg snart att de ville ha en grupp i Bollebygd också. Sagt och gjort; pilotgrupper etablerades inom byggelement i Hedared och plattbärlag i Bollebygd. Arbetet med förbättringsgrupper inleddes i november. Introduktionen till de 15 medlemmarna i Bollebygds förbättringsgrupp genomfördes av Emil, som liksom Thorbjörn ingår i företagets styrgrupp för Lean-satsningen.

I styrgruppen finns alla avdelningar och nivåer av företaget representerade. Tillsammans inledde de arbetet med att etablera en samsyn och ”brainstormade” kring principer och filosofier – något som resulterade i mängder av postit-lappar. Därefter fick var och en i gruppen prioritera tre alternativ för att utkristallisera de viktigaste.

– Det var intressant att alla var tämligen överens om att en lärande organisation var det viktigaste, säger Emil. Alla insåg vikten av att både kunna dra nytta av den kunskap som finns och vara öppen för nytt!

Med i gruppen är även Anders Wallerius, fackordförande i Bollebygd. Både Emil och Thorbjörn menar att det är viktigt att han är med, inte bara för sina infallsvinklar utan också för att skapa engagemang. De framhåller båda att facket inte har något emot Lean-arbetet, även om åsikter i sakfrågor kan skilja sig åt. Diskussionen är viktig och de samtalar på en helt annan nivå idag.

Murstenar som väntar på vidare transport.

Närmast i arbetet kommer en introduktion till Lean för alla medarbetare inklusive legospel och presentation med avstämning av produktionssystemet. Detta är redan avstämt i ledningsgruppen och förbättringsgrupperna, men nu är det dags att etablera det hos resten av medarbetarna.

– Vi ligger på lite olika ”Lean-nivåer” beroende på vem du talar med, säger Thorbjörn. Emil ligger längst fram i vår grupp, sedan Anders Wallerius och jag, därefter de övriga. Det i sig innebär dock en stor potential; när alla har fått samma förutsättningar så känns det som att vi kommer att kunna åstadkomma fantastiska saker!

En viktig del av arbetet är att behålla det stora engagemang och intresse som finns menar Kristofer. De har hört talas om ”besvikelsens dal” när den första Lean-euforin har lagt sig och vill att den ska bli så grund och kort som möjligt.

– Samtidigt är vi lyckligt lottade hos oss med både Lean- och produktionsansvariga i alla grupperna som verkligen brinner för Lean, säger Kristofer. Den här satsningen skulle inte varit möjlig utan dem!

Som Emil avslutningsvis konstaterar: Ju mer vi arbetar med Lean, ju mer inser vi att det finns att göra … Men han konstaterar också:

– Det här är fantastiskt roligt!

Ledare: Vi bygger en bas för fortsatt arbete

Arbetet med att utveckla Lean Forum Bygg har pågått sedan starten, även om det aktiva arbetet för undertecknad som ordförande påbörjades först ifjol. Det finns paralleller till att komma in som ny i ett företag; du känner dig för, ”scannar” omgivningen. Du börjar inte med att ifrågasätta vad det är företaget vill åstadkomma. Frågor som ”Vad tror vi på?” eller ”Varför finns vi till?” kräver ett visst mått av förtroende för att ställas.

Precis som inför ett företags Lean-resa måste samsynen etableras först. Vi hade vårt första styrelsemöte i september 2012 och har sedan dess haft flera inspirerande och konstruktiva diskussioner. Vi inledde sedan det operativa arbetet med en del ”verktyg” – kansli, hemsida, nyhetsbrev – och har därefter successivt breddat frågeställningarna allteftersom samsynen växt fram.

Vi har en spännande tid framöver och idéerna kring verksamheten är många; en del i närtid, en del på lite längre sikt. Av de förstnämnda skulle jag vilja lyfta fram två aktiviteter som i sig utgör en stor del av Lean Forum Byggs kärnverksamhet: 1. En satsning på att engagera fler byggföretag i arbetet med att sprida Lean byggsektorn. 2. Lyfta fram goda exempel kring väl genomförda Lean-satsningar genom att utveckla byggbranschens Lean-pris.

Lean – ett sätt att tänka. Det är en nyckelfras, en ”slogan” som vi i styrelsen anser är avgörande för att sprida insikt om Lean. För att verkligen kunna påverka utvecklingen behöver vi dock fler aktivt stödjande företag i Lean Forum Bygg. Därför har vi tagit fram ett nytt erbjudande, ett ”partneravtal” för alla som är intresserade av att utveckla branschen mot en mer Lean inriktning. Klicka gärna på ”Partnerskap” överst på hemsidan och ta del av möjligheterna; sprid det gärna till såväl kunder som konkurrenter!

Årets Lean-byggare. Se där, äntligen ett riktigt namn efter det något fyrkantiga ”byggsektorns Lean-pris”. I samarbete med tidningen Byggindustrin ska vi lyfta arrangemanget ännu högre, förhoppningsvis till och med i samband med en ”galalik” prisutdelning! Vi återkommer med fler detaljer, men redan nu kan du via hemsidan tipsa oss om värdiga mottagare till Årets Lean-byggare.

Som jag skrev i en av mina första ledare så tror jag att vi – om några år – kommer att se tillbaka på den här tiden som den period då vi verkligen började ta till oss Lean i byggbranschen. Det är nu vi bygger basen för det fortsatta arbetet och då är ”Lean – ett sätt att tänka” i min tankevärld ett perfekt avstamp för den resa vi har framför oss. Hur tänker du?

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg
Processutveckling · NCC Construction Sverige AB

Goda exempel med årets Lean-byggare

Den 11 januari arrangerade CMB – Centrum för Management i Byggsektorn – ett välbesökt frukostseminarium med fokus på Lean. Chalmers Professionals Hans Reich och Ytterbyggs Mats Berntsson delade med sig av sina erfarenheter för närmare 100-talet åhörare.

Två riktiga dragplåster – Hans Reich, Chalmers Professional Education och Mats Berntsson, Ytterbygg.

Hans Reich är Lean-expert på Chalmers Professional Education, en av initiativtagarna till Lean Forum Bygg och verksam inom programmet Produktionslyftet, där hundratals företag har fått stöd i sin utveckling sedan starten 2007. Han gav en övergripande introduktion till Lean och visade hur dessa tankar stadigt sprider sig inom flera olika branscher.

Hans visade hur förädlingsgraden inom bilindustrin – och många andra industrier – har minskat kraftigt sedan 60- och 70-talen, vilket ställer allt större krav på leverantörerna. 80 procent av värdet i en bil kommer från underleverantörerna och de ”bästa” tillverkarna ställer också de tuffaste kraven.

– Ändå vill alla leverera till företag som Toyota, Honda och BMW, förklarade Hans. De betalar långt ifrån bäst, men alltid tillräckligt för att täcka kostnaderna, och de samarbetar med leverantörerna för att skära bort slöserier. De erbjuder helt enkelt stabilitet och stöd till en långsiktig konkurrenskraft.

Hans avslutade med några ord om den nationella satsningen Produktionslyftet, som sedan 2007 har erbjudit mindre och medelstora tillverkande företag kunskaper och hjälp i sitt förbättringsarbete. Samtidigt som intresset för Lean blir allt starkare inom byggsektorn går Produktionslyftet in i en ny fas med ett breddat erbjudande – nu finns det även möjlighet för byggföretag att medverka.

Genialt enkelt

Mats Berntsson, vd på familjeägda Ytterbygg i Kungälv, var på plats för att dela med sig av erfarenheterna från deras utvecklingsarbete enligt Lean. Ytterbygg genomför olika typer av byggprojekt, ofta från ”ax till limpa” – de köper mark, projekterar, bygger och förvaltar. Företaget omsätter idag 112 MSEK, har 31 anställda och vinsten före skatt uppgick 2012 till 31 MSEK.

Ytterbyggs Lean-resa startade 2009, då Mats och hans bror Henric deltog i Chalmers Professional Educations kurs ”Lean för bygg och anläggning”. Det befintliga arbetssättet var i mångt och mycket redan orienterat enligt Lean men det fanns inslag i företagskulturen som inte var bra. Många jobbade exempelvis lite väl snabbt, med kvalitetsproblem och omarbeten som konsekvens. I anslutning till kursen tog Mats och Henric fram en nulägesanalys och en plattform för att minska slöseriet i processerna – ”Genialt enkelt 2.0”.

Inledningsvis bestod den stora utmaningen i att skapa samsyn kring nulägesanalysen och företagets mål. En konferens i februari 2010 utgjorde en bra start och här medverkade förutom all personal på Ytterbygg även ett stort antal viktiga underleverantörer och samarbetspartners.

Lyfte hela företaget

I nästa steg delades personalen in i utvecklingsgrupper som tilldelades olika uppgifter, eller utmaningar, kopplade till den egna arbetssituationen. De förslag på förbättringar som arbetades fram i grupperna under 2010 återrapporterades i ett gemensamt forum och fick på så sätt spridning i resten av organisationen. I de arbetsgrupper som stod och stampade eller där det fanns negativa beteenden sattes externa utvecklingskonsulter in som hjälpte till att bryta ner hindren för utveckling.

– Vår erfarenhet är att åttio procent av medarbetarna utan vidare jobbar mot de mål som vi ställer upp. Men alla måste vara med på tåget och då får vi vara beredda att vidta lämpliga åtgärder, förklarade Mats.

När Ytterbygg summerade resultatet av arbetet och stämde av mot de mål som satts upp så stod det klart att företaget hade tagit ett rejält kliv framåt. För att fira arrangerades en gemensam resa till Köpenhamn och det var givetvis personalen som organiserade och planerade resans innehåll.

Idag är Ytterbygg ett lysande exempel på hur Lean kan lyfta ett företag i samhällsbyggnadssektorn. I oktober 2012 belönades Ytterbygg officiellt för sitt utvecklingsarbete, då de tilldelades Lean Forum Byggs utmärkelse ”Årets Lean-byggare”. I motiveringen till utmärkelsen framfördes bland annat att Ytterbygg har lyckats etablera en stark Lean-kultur som har gjort det möjligt för företaget att ta sig an stora uppdrag. Juryn lyfte också fram att de med enkla medel och metoder – och genom att leva som man lär – har fått hela personalstyrkan att känna delaktighet, glädje och stolthet över sitt arbete.

Fortsatt utveckling

En viktig del av framgångsreceptet är att Ytterbygg arbetar med partnering – samma underleverantörer återkommer i projekten och involveras även i uppföljning och utvärdering. Den viktigaste förutsättningen i partnering är enligt Mats ett ömsesidigt förtroende, att skapa en kultur där leverantören vågar ställa frågor och föreslå förbättringar. I stället för resurskrävande upphandlingar är det löpande räkning som gäller för Ytterbyggs leverantörer, en modell som fungerar bra.

– Vi blir aldrig lurade av leverantörerna, helt enkelt för att man inte lurar en kompis, konstaterade Mats.

Lean-resan på Ytterbygg fortsätter nu och under det kommande året tar arbetsgrupperna på företaget sig an ett antal identifierade svagheter och problemområden. Belöningssystemet är tydligt och återigen ligger en resa i potten. Uppmärksamheten kring företagets framgångsrika arbetssätt och utmärkelsen från Lean Forum Bygg har gjort att många företag i branschen hör av sig och vill komma på studiebesök.

– Det är jättekul att vi blir uppmärksammade för vårt arbete. Det betyder mycket för engagemanget, både för mig personligen och för våra medarbetare, och det inspirerar också till fortsatt utveckling på den inslagna banan, avslutade Mats.