Ytterbygg är årets Lean-byggare

Publicerat den 16 oktober 2012

Den 16 oktober utdelades Lean Forum Byggs utmärkelse "Årets Lean-byggare" i samband med konferensen Industriellt Byggande i Stockholm. Vinnare 2012 blev Ytterbygg och på hedrande andraplatser kom Strängbetong, fabriken i Kungsör, och Partab i Kalix.

Ytterbygg, Lean-prisvinnare 2012, representerades av bröderna Henric och Mats Berntsson. I mitten Kajsa Simu, Lean Forum Byggs ordförande, som delade ut priset.

Ytterbygg vann Lean-priset med följande motivering:

En stark Lean-kultur har gjort det möjligt för Ytterbygg som en mindre aktör att ta sig an stora uppdrag. De har gått från projektfokus till processfokus med ständiga förbättringar på vägen och engagemang i hela verksamheten, från projektör till utförare. Med enkla medel och metoder – och genom att leva som man lär – har de fått hela personalen att känna delaktighet, glädje och framförallt stolthet över sitt arbete.

Ledningens insikt och personliga engagemang har genomsyrat företaget och samtidigt påverkat och involverat underentreprenörer. Genom ökad standardisering, bättre erfarenhetsåterföring och mer produktionsanpassad projektering kan de peka på en stabil vinstmarginal och kraftig minskning av fel. Ytterbygg har bevisat att Lean fungerar i byggbranschen genom att få nöjdare kunder, nöjdare medarbetare och högre vinst.

Priset delas ut i samarbete med tidningen Byggindustrin, som även har gjort en genomlysning av de tre kandidaternas Lean-arbete. Prisutdelningen i Stockholm sköttes av Lean Forum Byggs ordförande Kajsa Simu och på plats fanns även flera andra representanter från styrelsen.

Ledare: Analysera – anpassa – applicera

Copy/Paste. Ett enkelt sätt att identifiera det du vill ha, klippa ut det för framtida bruk och sedan klistra in det närhelst, varhelst det kan behövas. Snabbt, smidigt, enkelt. Och fullkomligt livsfarligt.

Jag tror förvisso på en bredare och tightare samverkan mellan olika verksamheter – både inom byggsektorn och mot andra industrigrenar – men där fokus ligger på tankesättet snarare än metoderna. Med en mängd olika tillämpningar är det avgörande att vi tar till oss det ”verkligt” gemensamma, det vill säga just tankesättet. En tillämpning inom en verksamhet kan vara direkt kontraproduktiv i en annan och utan en övergripande insikt är det lätt att skylla på verktygen när det är förståelsen som saknas …

Även inom byggsektorn står vi inför helt olika utmaningar. En del har kommit långt med en flödeseffektiv strategi, ofta de som har någon form av standardiserade produkter. Ett företag som utifrån sina förutsättningar utvecklat sitt koncept för industriellt byggande på ett framgångsrikt sätt är Strängbetong. Deras Kungsörsfabrik har tagit det hela ännu ett steg längre och initierat en konkret Lean-satsning, vilket du kan läsa om i detta nyhetsbrev.

För entreprenadföretag är utmaningarna annorlunda. Svårigheten består bland annat i att ta arbetet till en lokal, situationsanpassad byggplats. Här krävs det ett annat angreppssätt. Här går varken motsvarande metoder eller verktyg att använda rakt av, utan endast en grundläggande förståelse för Lean-begreppet kan leda till en lösning. Mycket av motståndet mot Lean beror på användandet av ”Lean-verktyg” i felaktiga sammanhang eller på felaktigt sätt; om någon testar något de tror är ”Lean” men i fel kontext så blir det fel – och reaktionen blir ”Lean fungerar inte”.

Samtal pågår med bland annat forskare vid Luleå tekniska universitet om vad en verkligt industrialiserad och flödesseffektiv byggprocess innebär. Det är ännu i sin linda men dessa inledande forskarmöten kan förhoppningsvis leda vidare till något mer konkret. Det enda vi vet i dagsläget är att det kommer att innebära nya krav på alla aktörer i hela processen.

Sprid gärna Lean Forum Byggs nyhetsbrev bland både kunder, kollegor och konkurrenter – att väcka tanken är första steget. Tillsammans utvecklar vi byggbranschen!

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg
Processutveckling · NCC Construction Sverige AB

Stabilt Lean-bygge som aldrig ska bli klart

Det händer mycket på Strängbetong i Kungsör. I samband med att enheten firade sitt 50-årsjubileum – fabriken startades 1962 – kunde företaget fira sin största order någonsin som leverantör till det gigantiska köpcentret Mall of Scandinavia i Solna. Samtidigt bygger de för framtiden med en långsiktig satsning på industriellt byggande och Lean.

Strängbetong levererar industriellt tillverkade byggnadssystem, med betong som bas, från idé till slutmontage – allt för att erbjuda bättre totalekonomi, trygghet, miljöhänsyn och utrymme för arkitektonisk kvalitet. Genom att utveckla och införa industriella metoder, som inverkar på hela byggprocessen, strävar Strängbetong mot att vara ett byggföretag som förknippas med kostnadseffektivitet och Lean. De tar också sitt ansvar för att driva marknaden för industriellt byggande. Företaget har cirka 1200 anställda, verksamhet på 13 platser i landet och en omsättning på cirka 2,3 miljarder kronor. Strängbetong ingår i den internationella koncernen Consolis.

Sedan våren 2011 har Kungsörsfabriken arbetat med Produktionslyftet, en nationell satsning för att utveckla svenska företags produktivitet med Lean som grund. Som ett led i satsningen har de utbildat tre interna Lean-coacher genom kursen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng.

– Syftet är att se till att företaget blir konkurrenskraftigt genom ett ständigt pågående förbättringsarbete, berättar fabrikschefen Marie Nordqvist. I arbetet är jag själv och produktionschef Per Forsberg stödjande och drivningsansvariga.

Marie Nordqvist, fabrikschef, Strängbetong Kungsörsfabriken.

  Målet är att skapa ett bästa, överenskommet arbetssätt som är dokumenterat och som alla följer. Detta är inte minst viktigt eftersom företaget precis har lyckats ta hem flera stora ordrar. När alla vet vad som gäller är det lättare att lära upp nya medarbetare på ett tryggt och kvalitetssäkrat sätt.

– I juni utbildades alla ledare i Lean och Sex Sigma, det vill säga ständiga förbättringar, berättar Marie. Att ledarna får rätt stöttning i det här omfattande arbetet är en förutsättning för att lyckas. Därför är det viktigt att vi fortsätter avsätta tid och tillgängliga resurser för att stötta ledarna.

Arbetet med Produktionslyftet valde de att starta i ett pilotområde, ”Hall 1N”. Det är nu fabrikens övningsplats där de provar och lär sig olika verktyg och arbetssätt. Pilotområdet är en referensyta, mall och facit när de sedan går vidare och genomför arbetssättet i etapper inom hela verksamheten.

Till vänster pilotområdet innan arbetet påbörjades och till höger en ”efterbild” från samma område – en bild säger mer än 1000 ord!

Initialt arbetade en styrgrupp med medlemmar från ledningen, flera olika avdelningar och IF Metall fram de vägledande principerna. Dessa utgör grunden för den fortgående satsningen och de har arbetat brett för att förankra hos alla medarbetare vad som gäller. De sju vägledande principer som gruppen tog fram för implementering, och som visualiseras med hjälp av ett betonghus där betongelementen symboliserar principerna, är:

 • Rädda om varandra
 • Rätt från mig
 • Rätt ordning
 • Dagen innan
 • Arbetsinnehåll hela dagen
 • Var sak har sin plats
 • Lite bättre varje dag.

I juni 2011 startade de med dagliga uppföljningar på alla avdelningar för att säkra arbetets fortskridande enligt plan. Vid dessa går de igenom resultatet inom fyra områden: Säkerhet, kvalitet, leverans och störningar. Via en enkel visualisering med grönt, gult och rött ges en översiktlig bild av hela månaden, dag för dag, som är lättförståelig för alla. I februari i år infördes veckomöten och i mars inleddes arbetet med förbättringsgrupper; under hösten ska samtliga avdelningar ha kommit igång med förbättringsgrupperna. Tidsschemat för genomförandet på samtliga avdelningar har dock blivit lite snävare än vad de hade planerat, men det är inte ledningen som drivit på takten…

– Det är våra medarbetare som vill börja jobba i förbättringsgrupper så snabbt som möjligt när de sett resultaten i pilotområdet, säger Marie med ett leende. Det är förmodligen det bästa betyg en sådan här satsning kan få!

Även miljöhänsyn ingår i Strängbetongs övergripande satsning. Redan i produktionssättet – tillverkning i fabrik i stället för ute på byggarbetsplatser – finns ett antal tydliga miljöfördelar. Vid prefabricering av betongelement i fabrik går det åt mindre stål och betong än vid gjutning på plats. Det ger ekonomiska fördelar men kräver dessutom färre transporter än om allt material och alla komponenter som behövs för att gjuta skulle fraktas ut till bygget. Avfallet minskar avsevärt och det som processen lämnar ifrån sig kan enkelt tas om hand och återvinnas. Fabriksproduktion gör det också möjligt att lättare kontrollera utsläpp, ljudnivåer och arbetsmiljö.

– Vid årsskiftet började vi arbeta med att minska betongspill i håldäcksproduktionen, ett arbete som gav snabbt resultat, berättar Marie. Redan efter de första fyra månaderna hade det onödiga spillet gått ner till knappt en fjärdedel jämfört med de första två månaderna.

I en enkät av pilotområdets medarbetare var i stort sett alla mycket positiva till arbetssättet och nöjda med resultatet; snittomdömet pendlade mellan 7,67 och 9,67 i en skala från 1-10. MI – medarbetarindex – för Strängbetong i Kungsör var i år 76 (målet inom Strängbetong var 75).

Andra effekter som Marie och hennes medarbetare noterat i pilotområdet efter första halvåret 2012 omfattar bland annat följande:

 • 100 % leveransprecision
 • Inga (noll) kundklagomål
 • Endast två interna fel (som snabbt identifierades)
 • Ingen övertid; förbättringsarbetet sker inom ramen för planerad arbetstid
 • 32 identifierade och åtgärdade förbättringspunkter (under en tioveckorsperiod)
 • Mindre stress i arbetstempot och bättre arbetsflöde
 • Ökad flexibilitet
 • Större arbetstillfredsställelsen och ökad arbetsglädje
 • Bättre arbetsmiljö med bättre ordning och reda.

Efter en avslutande utvärdering av Produktionslyftet den 12 oktober ska Kungsörsfabriken fortsätta att driva förbättringsarbetet med sina egna coacher. Då är det upp till bevis att visa att de klarar sig själva.

– Jag är helt övertygad om att vi kommer att lyckas eftersom vi förankrat de vägledande principerna så väl i hela organisationen, avslutar Marie Nordqvist. De utgör grunden för vårt förbättringsarbete och stommen i verksamheten. Däremot blir vi aldrig ”klara”; vi kommer alltid att fortsätta jobba med ständiga förbättringar. Det är en del av allas arbete och en viktig förutsättning för vår fortsatta framgång!

Nominerade till byggsektorns Leanpris 2012

Lean Forum Byggs styrelse har nominerat tre företag till byggsektorns Lean-pris. Ytterbygg AB i Kungälv, PartAB i Kalix och Strängbetong, fabriken i Kungsör, som gör upp om utmärkelsen för framgångsrikt Lean-arbete.

Uppskattat seminarium i Göteborg

Den 12 september arrangerade Lean Forum Bygg och SVR Samhällsbyggarna ett seminarium om Lean-arbete i byggsektorn.

Efter mingel och smörgås välkomnades de drygt 30 deltagarna av SVRs Kristofer Samuelsson, som även arbetar på Hedareds Sand & Betong. Därefter presenterade Kajsa Simu Lean Forum Byggs verksamhet. Hon framhöll att det finns ett behov av en anpassad filosofi för byggsektorn, bland annat för att produktionen är utlokaliserad till olika byggen.

Hans Reich, Lean-expert verksam i både Lean Forum Bygg och Produktionslyftet, var kvällens huvudnummer. Han delade med sig av sina erfarenheter från utvecklingsarbete inom flera olika branscher och gav intressanta exempel på framgångsrikt Lean-arbete.

Seminariet arrangerades i Swecos lokaler i Göteborg. Bland publiken fanns stora delar av Lean Forum Byggs styrelse, som valde att runda av sitt styrelsemöte med denna aktivitet.

Ledare: Otroligt häftigt att få vara en del av detta

Lean inom byggbranschen står av flera anledningar inför något av en nystart, vilket jag strax återkommer till. Denna nystart har smittat av sig på Lean Forum Bygg, där vi under vintern och våren genomfört en del förändringar. En av dessa förändringar är att undertecknad har tagit över ordförandeklubban, vilket också visar att vi bygger vidare på en stark grund. Efter ett uppskattat och väl utfört arbete av tidigare ordförande Maria Tapani-Larson på Skanska, är ordförandeskapet tillbaka hos NCC.

När Lean Forum Bygg initierades 2004 var Jan Byfors, NCC en av grundarna och han verkade under många år som ordförande. Lean-frågorna hos NCC har idag om möjligt ännu starkare förankring, vilket inte minst visas av ett nyligen genomfört ägarmöte som omfattade ett heldagsseminarium kring Lean. Stödet är starkt hos såväl styrelse som vd och mitt ordförandeskap i Lean Forum Bygg ses som något mycket positivt.

Samtidigt har det förstås hänt mycket sedan starten. I samhället har Lean-frågorna fått något av en renässans och inom bygg har, speciellt de senaste två åren, Lean fått en rejäl skjuts framåt. Sveriges Byggindustrier driver sedan något år tillbaka utvecklingsprojektet Hållbart samhällsbyggande i världsklass där målet är att förändra arbetssätten och visa att byggbranschen är en modern bransch i framåtskridande. Hela branschen står inför nya utmaningar och möjligheter där jag ser att Lean spelar en avgörande roll. Detta är också en del av Lean Forum Byggs nystart.

Vi har inom Lean Forum Bygg också ambitionen att dra igång fler och även bredare aktiviteter. Idag hittar vi ”Lean-företag” inte bara i tillverkande industri; även tjänsteproducerande företag visar framfötterna alltmer. Det ger också oss en ny bas att jobba vidare från med möjligheter till möten med fler företag från fler branscher. För att utveckla Lean inom byggbranschen att gå från en samling verktyg och metoder till ett nytt tankesätt krävs det att vi nätverkar och talar med varandra – vilket också är Lean Forum Byggs utgångspunkt.

Att hämta inspiration från andra är nyttigt och vi kommer inte att vara rädda för att leta utanför trygghetszonen, men kontexten kommer alltid att vara byggbranschen. Även reflektion är en viktig del av Lean och vi har anledningar inom branschen att också vara stolta. Det visar inte minst vinnarna av byggbranschens eget Lean-pris – Lindbäcks Bygg och JM Bygg – samt senaste vinnaren av årets Leanpris i Halland och Nordvästra Skåne, Lindab Profil. De är inte bara ett föredöme inom byggbranschen, utan används även för att inspirera andra branscher. Inspireras gärna du med av artikeln om Lindab i detta nyhetsbrev!

Som nytillträdd ordförande ser jag fram emot utbytet av kunskap och respekt i nätverket, att lära känna många andra som också brinner för Lean. Jag tror verkligen att vi, för att använda ett lite pompöst ord, står inför ett paradigmskifte. Vi befinner oss vid en skiljelinje; när vi ser tillbaka om tio år så kommer vi att notera att någonting hände vid den här tiden, en vändning. Givetvis är det otroligt häftigt att få vara en del av detta.

Kajsa Simu · Ordförande Lean Forum Bygg
Processutveckling · NCC Construction Sverige AB

Lean profil hos Lindab Profil AB

Årets Leanpris i Halland och Nordvästra Skåne för 2011 gick till Båstadföretaget Lindab Profil AB. Den 10 februari firade hela företaget utmärkelsen med en reflektionsdag med tillbakablickar, god mat och föreläsning av Produktionslyftets Hans Reich. Vi passade på att ställa några frågor om deras lika framsynta som framgångsrika Lean-arbete.

Lindab Profil utanför Båstad var tidigt ute med sin satsning på Lean och de har, lite i skymundan, drivit ett framgångsrikt utvecklingsarbete. De startade sin resa redan 1994, vilket i stort sett gör dem till ”årsbarn” med Scanias Lean-satsning.

– Dåvarande ledningen såg den internationella utvecklingen och konstaterade att vi behövde bättre ordning och reda, en övergripande struktur som omfattade hela företaget, säger produktionschef Stellan Rosinder som deltog i arbetet redan då.

Glada och – med all rätt – stolta pojkar på Lindab, från vänster: Stellan Rosinder, Christian Svensson och Björn Carlstedt.

Företagsledningen inledde med att ägna en vecka åt intervjuer där varje funktion i produktionen beskrev sin situation och sina önskemål om utveckling, lite av en SWOT-analys. Ur materialet utvecklades nya arbetssätt – en plattform för Lindabs arbetssätt. Detta arbete pågick under ett antal veckor med planering och utbildning.

– Det var väldigt intensivt, allt skulle sättas på plats med start av 5S, standardiserade operatörsblad för underhåll med mera, berättar Stellan. Alla medarbetare fick 40 timmars utbildning i Lean under första året. Kanske var satsning för stor, kanske var ledningen inte helt med på noterna, det gick hur som helst lite trögt med tiden.

Interna revisioner

1996 började Christian Svensson på företaget med uppdrag att strukturera verksamhetssystemet. Alla medarbetare fick utbildning i kvalitetsverktyg, SMED etcetera och en helhetssyn och förståelse för hela flödet skapades. Företaget arbetade på och började även arbeta med ständiga förbättringar, dock fortfarande med fokus på produktionen. De hade god kontakt med Teknik och Kompetenscentrum (TEK) i Halmstad och deltog vid ett antal Lean-seminarier med bland andra Produktionslyftets Hans Reich. 2003/2004 utsågs Christian till vd och kunde förankra Lean-arbetet långsiktigt i ledningsgruppen.

– Vi tillsatte en styrgrupp och utförde revisioner i produktionen, berättar Christian. Vi stämde av dessa mot vår plattform för att sedan ta beslut om hur vi skulle gå vidare.

2006 var plattformen etablerad och stort fokus sattes på grundläggande 5S med hela ledningsgruppen engagerad. De bestämde sig för att tydligt synliggöra engagemanget från ledningen genom regelbundna revisioner. Utan 100 procent engagemang från ledningen är det svårt att kräva detsamma från medarbetarna.

Den här gången gick det betydligt bättre. Återigen genomfördes en utbildningsinsats med alla medarbetare, en 1,5-timmes ren 5S-utbildning där alla skulle bli godkända. Standarder infördes med dokumentation kring hur arbetet genomfördes och hur ledningens revisioner skulle gå till; på varje nivå i produktionen genomförs revisioner fyra gånger per år, totalt cirka 100 revisioner per år där varje lag betygsätts.

– Det sker efter en femgradig skala där 3,0 är godkänt, berättar Christian. Vi nådde relativt snart ett snitt på 3,5 och för 2012 ska vi ligga på nivå 4 för att vara godkänt. Bedömningen nu är betydligt hårdare än den var från början då vi lärt oss bedöma tydligare och kalibrerat vår revisionsmall.

Övergripande samsyn

Effekterna av arbetet har blivit alltmer tydliga. Exempelvis kunde Lindab Profil notera en ökning av utnyttjandegraden, framför allt i automatlinjen där OEE-talet steg från 40 procent till 70 80 procent – ett enormt resultat.

– Det viktigaste resultatet är dock medarbetarnas inställning, säger Christian. Många befarade att standardiserade arbetssätt skulle vara tråkigt, att de inte skulle må bra. Det blev tvärtom, aldrig har vi haft så starkt engagemang.

I samband med olika ”fokusprojekt” i produktionen genomfördes motsvarande arbete inom underhåll, både operatörs- och proffsunderhåll, med fokus på initialrengöring av maskinerna. Tack vare detta kunde de upptäcka fel tidigare, det blev enklare att reparera och gav samtidigt en trevligare arbetsmiljö. Dessutom skapades en starkare sammanhållning och gemenskap, eftersom de som medverkade kom från olika avdelningar på företaget.

Den övergripande samsynen hade nu spridit sig i hela företaget; de svåraste att övertyga var enligt Christian ledningen och ekonomipersonalen, men idag är alla engagerade. Varje avdelning och kontor har en standard som ständigt förfinas, från arbetsplats till fikarum, med rullande schema. Samma sak gäller för administration som för produktion och lager.

På senare tid har Lindab Profil även integrerat sin underhållsavdelning i Lean-arbetet. Idag arbetar underhållsavdelningen med visualisering, planering och förebyggande underhåll på ett helt nytt sätt än tidigare; om de förr var mer av en reparationsverkstad så är de nu en offensiv supportverksamhet för att produktionen ska flyta.

Inspirerar byggbranschen

Lindab Profil har varit relativt lågmälda om sitt Lean-arbete i en bransch som först på senare år börjat intressera sig för Lean på allvar. De har mer sett till Lean som ett verksamhetsoberoende tankesätt och flera i ledningen är medlemmar i Lean Forum. Nu är de också medlemmar i Lean Forum Bygg där de säkerligen kan inspirera fler till att anamma Lean; inom byggbranschen är Lindab Profils framgångspunkter leveranssäkerhet, korta ledtider och hög kvalitet, punkter som även utgör nyckelorden i ett Lean-tänk och som borde attrahera även andra företag.

– Processerna är i allmänhet inte så väl styrda i byggbranschen och det förekommer betydande slöserier, avslutar Christan Svensson. Vi försöker hjälpa till och dela med oss av vår kunskap till beställare och leverantörer; i Leans kärnvärden ingår det att den som kan hjälper den som inte kan. Det handlar i slutänden om att förenkla för våra slutkunder.

Lean-kurs stärker byggsektorn

Lean-filosofin har fått ordentligt fotfäste inom samhällsbyggandet, vilket visar sig genom ökad efterfrågan på kvalificerad utbildning. Kursen ”Lean för bygg- och anläggningssektorn” startar nu för sjunde gången med siktet inställt på effektivare byggande.

Per-Erik Josephson är en av de lärare som är engagerade i genomförandet av kursen. I bakgrunden pågår ett Lean-spel under ledning av Prolog Bygglogistik.

Kursen, som berättigar till 7,5 högskolepoäng, genomförs av Chalmers Professional Education i samarbete med Lean Forum Bygg, CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) och Prolog Bygglogistik. Per-Erik Josephson, professor på Chalmers avdelning Construction Management, är en av de lärare som är engagerade i genomförandet.

– Det är ofta stor skillnad på hur företagen tror att de arbetar och vad som verkligen händer. Lean kan hjälpa till att synliggöra dolda processer och onödiga moment i verksamheten, vilket skapar förutsättningar för effektivisering och smartare arbete.

En möjlig startpunkt

Utbildningsdag i Göteborg, april 2012. Lean‐spelet ger kursdeltagarna en grundläggande förståelse för Lean och ställer dem inför utmaningar som förutsätter samarbete.

Utbildningen ”Lean för bygg- och anläggningssektorn” omfattar fem tvådagarsträffar där litteraturstudier och föreläsningar varvas med praktiska moment som studiebesök, projektarbeten och Lean-spel. Kursdeltagarna gör upp arbetsplaner för införande av Lean i sina respektive organisationer, vilket kan utgöra en bra startpunkt för utvecklingsarbetet. Sedan är det upp till företagets ledning och personal att etablera ett arbetssätt där ständiga förbättringar och slöserijakt ingår som självklara delar.

– Det går inte att trolla fram en effektiv verksamhet, det krävs målmedvetet och omfattande arbete under många år, konstaterar Per-Erik Josephson.

Kursen fokuserar dels på verksamheten i enskilda företag, men även på samarbetssituationer mellan olika aktörer. Målgruppen utgörs av yrkesverksamma inom alla delar av byggprocessen – leverantörer, entreprenörer, arkitekter, konsulter, tekniker, inköpare, personal- och ekonomifunktion samt företagsledning. Eftersom deltagarna har olika befattningar och roller så uppstår intressanta diskussioner och ett givande utbyte av erfarenheter.

– Det är viktigt att dra nytta av framgångsrika lösningar från alla delar av sektorn, säger Per-Erik Josephson. Kursdeltagarna bidrar med smarta lösningar i stort och smått ur sitt eget perspektiv. Enligt vår mening är erfarenhetsutbytet mellan deltagarna ett mycket värdefullt inslag i kursen.

Stor potential inom bygg

Företagens intresse för Lean har ökat stadigt, något som inte minst visar sig i efterfrågan på utbildning. Chalmers Professional Education har hittills genomfört över 50 Lean-kurser med fler än 1 000 deltagare. Det handlar framför allt om utbildningar inom industriell tillverkning men enligt Per-Erik Josephsson är potentialen stor även inom samhällsbyggandet.

– Här utförs arbetet ofta i tillfälliga organisationer som är uppbyggda kring projekt. Det innebär stora utmaningar men också en möjlighet att positionera sig med hjälp av tillförlitliga och effektiva processer.

– Det finns i dag en nyfikenhet och ett stort intresse av att ta till sig nya arbetssätt inom byggsektorn och många företag har också kommit långt. Det bådar gott inför framtiden, konstaterar Per-Erik Josephson avslutningsvis.