Möt finalisterna i Årets Lean-Byggare

Publicerat den 24 augusti 2022

Nu har glädjen att presentera tre mycket starka kandidater till utmärkelsen Årets Lean-byggare. På olika sätt visar de på potentialen för Lean inom samhällsbyggandet och inspirerar till fortsatt utveckling av branschen. Möt Lyckos, Tornberget och NCC.

Lyckos (del av Granitor)

Lyckos mission är att utveckla designade, inspirerande hem för människor med vanliga inkomster. Bolaget är från början en startup men omsätter idag 600 miljoner kronor och bygger cirka 150 bostäder per år. Lean-tänket appliceras över hela kedjan – från markförvärv till att bostadskunden flyttar in.

För att kunna bygga väldesignade bostäder till en rimlig boendekostnad använder Lyckos Lean-principer för att hålla nere kostnaderna. Bolagets övergripande synsätt är att kunden sätts i fokus avseende produktens utformning och kvalitetsnivå – därefter utformas den industriella produktionen.

Läs mer om bolaget →

Tornberget

Tornberget har sedan 2018 arbetat i samverkan för att utveckla nyproducerade förskolor till mer smarta, flexibla och energieffektiva byggnader. Vid varje byggnation av en ny förskola sätts gemensamma mål för alla inblandande aktörer i projektorganisationen. En avgörande framgångsfaktor är att bolaget tydliggör syfte och mål ”hela vägen ut” – inte bara inom projektgruppen.

Yrkesarbetarna på arbetsplatsen är engagerade och väl medvetna om vad deras insats har för betydelse för helheten. I flera av projekten arbetar entreprenörerna med resultatbaserade mål, vilket har skapat mervärde för verksamheten och även bidragit till ökad arbetsglädje och högre engagemang.

Läs mer om bolaget →

NCC

NCC Building Sverige har genomfört en omfattande Lean-transformation av de arbetssätt som tillämpas i projekteringen, och som drivs i NCC Projektstudio. Projektstudion introducerades i projekteringen 2011 och bygger på samlokalisering, ett strukturerat arbetssätt och VDC. Dessa tre byggstenar skapar förutsättningar för ökad samverkan, kreativa lösningar, kortare ledtiderna och högre värde. För att guida de involverade aktörerna genom projekteringen används visual management, vilket omfattar ett antal visuella hjälpmedel.

Läs mer om bolaget →

Seminarium med de nominerade företagen och prisutdelning kommer att genomföras som en del av Lean Forums årskonferens den 12-13 oktober. Mer information och inbjudan kommer snart.

Årsmöte 2022

Välkommen till Lean Forum Byggs årsmöte 2022. Förutom det formella årsmötet bjuds det på presentation av det vinnande examensarbetet i Årets Lean-byggare samt en introduktion till initiativet Bygglyftet.

Emil Nilzén delar resultat från vinnande exjobb

Årets bästa examensarbete inom Lean construction har genomförts av Emil Nilzén, Luleå tekniska universitet. Han har i samarbete med Veidekke undersökt potentiella vinster med standardiserat arbetssätt inom byggsektorn. Presentation av de viktigaste resultaten.

Kajsa Simu presenterar programmet Bygglyftet

Ineffektivitet och fel i byggandet orsakar stora kostnader för samhället. Bygglyftet är ett nytt Lean-inspirerat företagsprogram som tar sig an utmaningen att förbättra den svenska byggsektorn. Projektledare Kajsa Simu, vice ordförande i Lean Forum Bygg, berättar mer.

Anmäl dig till mötet här →

Stipendium till arbete om standardiserade arbetssätt

Årets bästa examensarbete inom Lean construction har genomförts av Emil Nilzén, Luleå tekniska universitet. I samarbete med Veidekke har han undersökt potentiella vinsterna med standardiserat arbetssätt inom byggsektorn.

Emil Nilzén är utbildad civilingenjör inom väg och vatten vid Luleå tekniska universitet. Idén till examensarbetet hämtade han från sitt tidigare extraarbete i Scanias fabrik för lastbilshytter i Oskarshamn. Även om det är svårt att åstadkomma en produktionslina i ett byggprojekt så finns det flera andra vinster med standardiserat arbetssätt.

– Byggproduktionen kan på olika sätt bli mer effektiv, säger Emil Nilzén. Jag har till exempel visat att inlärningstiden för nya arbetsmoment kan halveras, vilket ger stora fördelar när ny personal ska introduceras.

Under examensarbetet på Veidekke fick Emil Nilzén möjlighet att utföra observationer och experiment i den verkliga produktionen. Ett exempel var montering av takstolar, ett moment som kunde förenklas och effektiviseras betydligt med hjälp av standardisering.

– Det finns massor av potentiella förbättringar i en byggprocess men det viktiga är inte att hitta det bästa arbetssättet en gång, säger Emil Nilzén. Det gäller att arbeta kontinuerligt och hela tiden utveckla och förbättra sin verksamhet.

Juryns motivering

Tävlingens jury består av tre av Lean Forum Byggs styrelsemedlemmar – Jenny Olsson, Afry, Stefan Olander, Lunds tekniska högskola, och Dag Kroslid, Nordan. Så här motiverar de sitt val av vinnare:

Arbetet har en tydlig koppling till Lean Construction, med fokus på standardiseringar av arbetsmetoder inom byggproduktion. Det finns en intressant teoretisk genomgång av förutsättningarna för Lean Construction, med relevanta referenser. Det finns även i examensarbetet en noggrann datainsamling som kompletterats med en fokusgrupp att säkerställa relevansen.

Examensarbetet ger värdefull insikt om potentialen i att öka tidseffektiviteten genom standardisering. Andra företag kan inspireras och ta lärdom av det tillvägagångssätt som används denna studie för att utvärdera standardiserade arbetssätt, vilket medför ett tydligt bidrag till arbetet med att utveckla Lean i byggbranschen.

Stipendium på 15 000 kronor

Emil Nilzén tilldelas ett stipendium på 15 000 kronor. Han kommer också medverka vid Lean Forum Byggs kommande årsmöte den 31 maj med en presentation av de viktigaste slutsatser från examensarbetet.
Årets Lean-byggarstudent är instiftat till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephsson, som med sitt stora engagemang inom resurseffektiva byggprocesser var med och startade föreningen Lean Forum Bygg.

Hämta Emil Nilzéns examensarbete (pdf) →
Läs mer om tävlingen och nominera ett bidrag →

Fokus på effektivisering och utveckling

Under 2021 fortsatte byggstartsindex att öka, vilket tyder på att samhällsbyggandet tuffar på bra. Vi ser dock att pandemin har gjort att många företag på allvar har börjat titta på kostnadsminimeringar och effektivisering. Det gör att vi inom Lean Forum Bygg har en viktig roll att spela i den fortsatta utvecklingen av det svenska byggandet.

Vi i styrelsen för Lean Forum Bygg har förhoppningar om att kunna erbjuda ett bra aktivitetsprogram för det kommande året, med spännande insikter och inspiration för utveckling. Här ser vi särskilt mycket fram emot att få ta del av våra partnerföretags erfarenheter och insikter. Aktivitetsprogrammet presenteras inom kort på vår webbplats och via e-post till våra prenumeranter.

Under det kommande året arbetar vi också vidare med att ytterligare stärka samarbetet med relevanta intresseorganisationer. Tillsammans kan vi skapa synergier och rätt förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom samhällsbyggandet.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår verksamhet, eller önskemål kring aktiviteter och fokusområden. Vi hörs och ses!

Jimmy Dahlström
Ordförande för Lean Forum Bygg

Ett Lean-inspirerat lyft för Byggsektorn

Ineffektivitet och fel i byggandet orsakar stora kostnader för samhället. Bygglyftet är ett nytt Lean-inspirerat företagsprogram som tar sig an utmaningen att förbättra den svenska byggsektorn. Projektledare är Kajsa Simu som är ledamot i Lean Forum Byggs styrelse.

Projektledare för den nya satsningen Bygglyftet är Kajsa Simu, ledamot i Lean Forum Byggs styrelse.

– Vi utformar programmet för att skapa maximal nytta för aktörerna i byggbranschen, säger Kajsa Simu. Målet är att åstadkomma lärande, bättre flöden, ständiga förbättringar och utrymme för förändringsarbete.

Boverket har på uppdrag av regeringen beräknat den årliga kostnaden för byggskador, slöserier och kvalitetsbrister vid nybyggnation och renovering. Enligt deras rapport (2018) uppgår kostnader för att åtgärda fel samt kostnader för ineffektiv resursanvändning till 59–73 miljarder kronor per år. Om hänsyn tas till indirekta följdeffekter bedöms de totala kostnaderna uppgå till 83-111 miljarder kronor per år.

Insikterna finns men lägsta pris gäller

Under hösten 2021 genomförde Kajsa Simu intervjuer med hantverkare, platschefer och högsta ledning på nio olika företag i byggsektorn. Syftet var att skapa en bild av branschens behov och upplevda hinder för utveckling.

– Intervjuerna visade att det finns en god förståelse för vad som krävs för att en verksamhet ska vara framgångsrik, säger Kajsa Simu. Företagen lyfter framgångsfaktorer som fungerande flöden, ständiga förbättringar och respekt för varandra på arbetsplatsen.

I de genomförda intervjuerna framkommer det samtidigt att entreprenörerna inte anser att de har möjlighet att driva en egen förändringsagenda. I stället får de förlita sig på att beställare och samhälle ställer krav och betalar för utveckling inom exempelvis hållbarhet, innovation och arbetsmiljö.

– Det finns en frustration hos de entreprenörer som vill förändra och förbättra sin verksamhet, säger Kajsa Simu. De upplever inte att frågor inom hållbarhet och arbetsmiljö värderas i upphandlingarna, utan mer ses som tips och rekommendationer. Det är fortfarande lägsta pris som gäller.

Två pilotomgångar under hösten

Just nu pågår arbetet med att hitta finansiering för två pilotomgångar av Bygglyftet som är planerade att starta under hösten 2022. Den ena piloten ska samla byggföretag på riksnivå som är verksamma på olika marknader och alltså inte konkurrerar om samma kunder. Tanken är att skapa förutsättningar för ett öppet lärande och utveckla relationer och samarbetsformer mellan entreprenörer och leverantörer.

Målet med den andra piloten är att skapa ett leverantörsnätverk med byggföretag som är verksamma i Norrbotten och Västerbotten. Företagen ska arbeta med hållbarhetsfrågor och den gröna omställningen, samtidigt som de utforskar möjligheter och gemensamma vinster med att samarbeta kring leveransen till en kund.

– För de företag som går in i Bygglyftet vill vi erbjuda en snabb återbetalning på investeringen, säger Kajsa Simu. Då kan de skapa utrymme för att bli långsiktigt konkurrenskraftiga och möta framtida utmaningar och förändringar.

Förstudien som ligger till grund för Bygglyftet har finansierats av SBUF med Byggföretagen som projektägare. I referensgruppen finns även Installatörsföretagen, Byggnads, Elektrikerförbundet samt Seco. Välkommen att kontakta Kajsa Simu om du har frågor om Bygglyftet, eller om du är intresserad av att medverka i pilotomgången.

Nominera Årets Lean-byggare 2022

JM Logistik belönades för sitt förbättringsarbete

Det blev JM Logistik som tog hem Årets Lean-byggare 2021. Utmärkelsen delades ut den 13 oktober vid ett seminarium i anslutning till konferensen Lean Forum, där även de övriga finalisterna i tävlingen, K-Fastigheter och mod:group, medverkade.

Robert Vetander, vd för JM Supply, Hans Reich, representant för juryn, och David Baumann, logistikchef JM. Foto: Fredrik Friblick.

– Priset är ett erkännande för hela logistikavdelningen och det målmedvetna arbete som vi har lagt ner, säger David Baumann, logistikchef på JM Logistik. Dessutom är det viktigt för hela JM, utan den grund som bolaget har lagt med utgångspunkt i standardisering så hade vi inte kunnat göra detta.

”Är det nu vi ser det stora genombrottet för effektivt byggande?” Jimmy Dahlström, ordförande för Lean Forum Bygg, hälsade ett 40-tal Lean-ambassadörer från byggsektorn välkomna till seminariet som genomfördes på Haymarket by Scandic i Stockholm den 13 oktober.

Under ledning av moderator Fredrik Friblick, vd Prolog, berättade finalisterna K-Fastigheter, JM Logistik och mod:group om sina Lean-resor. Engagemanget bland deltagarna var stort och företagen fick med sig värdefull återkoppling för vidare förbättringsarbete.

En extern jury under ledning av Hans Reich tilldelade avslutningsvis JM Logistik utmärkelsen Årets Lean-byggare med följande motivering:

Genom långsiktighet, ledarskap, faktabaserade underlag samt träning och engagemang hos medarbetarna har JM Logistik tydligt förbättrat sitt erbjudande till såväl kunder som leverantörer. En nödvändig helhet som bildar en stabil grund för att bli ännu bättre i morgon.

Stipendium till studentarbeten om bygglogistik och värdeskapande

Tävlingen Årets Lean-byggarstudent belönar årets bästa examensarbete inom tillämpning av Lean i samhällsbyggandet. Vinnarna för år 2020 har nu utsetts och den här gången delas stipendiet mellan två arbeten – ett examensarbete på 30 hp (master) från Lunds tekniska högskola, och ett examensarbete på 15 hp (kandidat) från Uppsala universitet. Och vinnarna är ...

Vinnare av 2020 års upplaga av Lean Forum Byggs studenttävling – Jakob Dybjer, Lunds tekniska högskola, samt Olof Berggren och Linus Kjellberg, Uppsala universitet.

Byggherrens nytta av god bygglogistik

Jakob Dybjer, Lunds tekniska högskola

Domarkommitténs motivering:

Examensarbetet undersöker byggherrens behov av att styra bygglogistiken i ett tidigt skede och åskådliggör hur hanteringen av bygglogistik påverkar valet av upphandlingsstrategi i offentliga upphandlingar för husbyggnadsprojekt. Genom omfattande litteraturstudie, enkät till byggherrar i Skåne och Halland, telefonintervjuer och goda analyser kartläggs behovet av god bygglogistik.

Arbetet visar på vikten av att involvera bygglogistik tidigt i byggprocess och upphandling. En effektivare bygglogistik bidrar till mindre slöseri och lägre kostnader, både för entreprenören och för byggherren. Bygglogistik blir allt viktigare inom Lean Construction och hållbarhet och examensarbetet är ett värdefullt bidrag till den fortsatta utvecklingen av den svenska byggbranschen.

– Den byggherre som tidigt har ett tydligt engagemang kan utforma och formulera krav som leder till att levererad produkt uppfyller målen, säger Jakob Dybjer. Genom att byggherren strategiskt undersöker bygglogistikens förutsättningar säkerställer hen att inget lämnas åt slumpen utan istället sker aktiva val. Den effektivisering av projekt som tillkommer medför inte bara nyttor för projektet och byggherren, utan även samhället i stort.

Läs examensarbetet i sin helhet →

Icke värdeskapande aktiviteter inom byggproduktionen

Olof Berggren och Linus Kjellberg, Uppsala universitet

Domarkommitténs motivering:

Arbetet har en tydlig koppling till Lean Construction med fokus på hur icke värdeskapande aktiviteter kan minskas eller elimineras. Författarna identifierar ett antal relevanta områden såsom ordning på byggarbetsplatsen, materialhantering, ställtider och leveranser. Arbetet studerar även metoder som kan användas i syfte att minska de icke värdeskapande aktiviteterna, specifikt 5S, just-in-time och Last Planner.

Transparens och kommunikation lyfts fram som viktiga delar i att effektivisera byggproduktionen. Examensarbetet bidrar således med ytterligare en viktig pusselbit kring hur de icke värdeskapande aktiviteterna kan begränsas.

– Vi erbjuder ett verktyg för att presentera produktionseffektiviserande förslag på en framtida arbetsplats, säger Olof Berggren. Det är krävande att genomföra förändringar för att långsiktigt kunna arbeta mer tidseffektivt, vilket kan leda till att en verksamhet struntar i det. Vi upplyser branschen om att det finns verktyg som det går att arbeta med samt att det är viktigt för en verksamhet att få med sig alla delaktiga parter i ett gemensamt och långsiktigt förändringsarbete.

Läs examensarbetet i sin helhet →

Till minne av Per-Erik Josephson

Årets Lean-byggarstudent är instiftat till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephson, som med sitt stora engagemang inom resurseffektiva byggprocesser var med och startade föreningen Lean Forum Bygg.

Tävlande examensarbeten bedöms utifrån akademisk höjd samt deras bidrag till kunskapsutvecklingen inom Lean construction. Prissumman är 30 000 kronor som betalas ut i form av ett stipendium.

 

Fortsatt utveckling på Lindbäcks Bygg

Industriell produktion på Linbäcks Bygg. Foto: Lindbäcks Bygg.

2010 vann Lindbäcks Bygg i Piteå den första upplagan av Årets Lean-byggare. Det har gått tio år sedan utmärkelsen och med ett öga i backspegeln och ett framåt konstaterar Pierre Ek, verksamhetsutvecklare på Lindbäcks, att företagets Lean-satsning har gett en stabil grund att stå på.

– Metoder och metodutveckling är på plats och vi har koll på våra processer, säger Pierre Ek. Ägarna har hela tiden stöttat och drivit fullt ut och vi har bland annat arbetat med ledtider och gått över till enstycksflöde i de två fabrikerna i Öjebyn och Haraholmen. Dessutom upplever jag att vi har lyckats med att gå från ett skråbaserat tänk till att balansera arbetsbelastningen mellan olika arbetsgrupper och mellan de två fabrikerna.

De senaste åren har Lindbäcks expanderat kraftigt och anställt många nya medarbetare, vilket har lett till att fokus just nu och framåt är att få med alla nyanställda i Lindbäcksandan. Individuellt och i grupp arbetar även företaget med ledarskap kopplat till Lindbäcks Lean-satsning One Way. Ett ytterligare steg framåt är att få in materialleverantörerna i företagets JIT-tänk, samt att fortsätta utveckla montageplatserna till att också tänka mer enstyck och flöde på samma sätt som i projektering och fabriker.

– Vi har börjat se byggarbetsplatsen som den egentliga fabriken, säger Pierre Ek. De tillverkande enheterna i Öjebyn och Haraholmen är mer att betrakta som komponenttillverkning och som en del i flödet mot ett färdigt hus.

På frågan vad Lean Forum Bygg kan bidra med, svarar Pierre Ek att det viktigaste ur hans perspektiv är nätverkande, att skapa nya kontakter och utbyta tankar och erfarenheter med andra inom samma bransch med utgångspunkt i samma filosofi.

Läs tidigare artikel om Lindbäcks Bygg →
Nominera din kandidat till Årets Lean-byggare →

Årets Lean-byggare – bakgrund och syfte

Under 2020 var det ingen som utsågs till Årets Lean-byggare av känd anledning. Nu har vi siktet inställt på 2021 och den tionde gången som priset ska delas ut. Vi inleder arbetet med en artikelserie kring de tidigare vinnarna samt en introduktion till hur priset – och föreningen – kom till. Vi har talat med en av föreningens grundare, Hans Reich, samt tidigare ordförande och nuvarande styrelsemedlemmen Kajsa Simu.

Hans Reich, svensk Lean-pionjär och en av grundarna till Lean Forum Bygg.

För 20 år sedan besökte Hans Reich, tidigare VD för Bilkomponent Sverige och med chefsjobb inom både Volvo och Saab, Industry Forum i England. Industry Forum hade startats av engelsk bilindustri för att ta tillbaka landet som industrination efter kollapsen i slutet av 80-talet, där de tog hjälp av ledande japansk bilindustri för träna företagen i att arbeta enligt Lean. Hans och hans kollegor kunde se hur fantastiskt bra engelsmännen jobbade, framförallt inom bilindustrin men också inom ytterligare 14 olika branscher – alla med goda resultat.

– Jag blev oerhört inspirerad av detta och bestämde mig för att skapa någon form av Industry Forum i Sverige, berättar Hans. 2002 blev jag programdirektör för KK-stiftelsens 60-miljonerssatsning proDesign, föregångare till dagens Produktionslyftet. Programmet var baserat på Chalmers med syfte att utveckla svenska små och medelstora företag och med dessa pengar i ryggen kunde jag börja missionera för Lean i Sverige.

En av Hans första ”lärjungar” utanför bilindustrin blev Per-Erik Josephson, professor i byggnadsekonomi på Chalmers. Detta ledde via Boverket till Sonny Modig, senare regeringens byggsamordnare, också han en viktig lärjunge. Allt fler människor – Fredrik Friblick, Jan Byfors, Peter Tolf med fler – hakade på och de bestämde sig för att starta Lean Forum Bygg. De åkte till Japan för att se hur de arbetade med Lean inom byggindustrin och fick även finansiering för att ta fram en Lean-utbildning för samhällsbyggnadssektorn. Det tog inte lång tid att konstatera att byggsektorn hade en enorm potential om de tittade på den med Lean-glasögon. Ett antal företag började ta tag i detta på allvar och det var för att lyfta dessa som Lean Forum Byggs Lean-pris skapades.

Nordan i Kvillsfors vann 2019 års upplaga av utmärkelsen Årets Lean-byggare. Cecilia Hedblad Sjölin, fabrikschef i Kvillsfors, samt Jörgen Olsson, kvalitets- och miljöansvarig, berättade om hur företagets utveckling vid Lean Forum Byggs årsmöte den 14 maj 2019.

Syftet med tävlingen sammanfaller väl med syftet med föreningen och vikten av att lyfta goda exempel. Det blir lite av en reflektion kring varför föreningen behövs, nyttan av Lean i byggsektorn och hur aktuell filosofin fortfarande är med tanke på att föreningen funnits sedan slutet av 2004; inledningsvis som ett nätverk efter internationella förebilder och från 2009 som en formell förening.

Som ordförande i Lean Forum Bygg var Kajsa Simu med och utvecklade Lean-priset.

Ursprungligen var utmärkelsen Årets Lean-byggare ett pris som skulle spegla Svenska Leanpriset men med fokus på byggbranschen. Tanken var att lyfta förebilder och visa att det går att ”tänka Lean” även i samhällsbyggarsektorn och vad det därmed innebär. Det var ett vägval för att kunna sprida kunskap om Lean, vilket är Lean Forum Byggs övergripande syfte. En drivande kraft bakom priset under sin tid som förenings ordförande var Kajsa Simu, Group Strategy Developer på NCC och forskare på Luleå tekniska universitet.

– Inledningsvis var det mycket fokus på duktiga och tydliga byggföretag som Lindbäcks och JM, men snart hade vi ett resonemang inom styrelsen om att engagera fler aktörer som påverkar byggsektorn och hur byggindustrin levererar, berättar Kajsa. Det var inte så att vi tidigare stängt ute någon, men nu försökte vi aktivt att få andra aktörer inom exempelvis leverantörs- eller beställarled att också söka till priset.

Kajsa justerade även namnet på priset från ”Leanpriset i byggsektorn” till Årets Lean-byggare; det skulle omfatta både att bygga kultur, bygga sin verksamhet och givetvis också det fysiska byggandet. Kanske ännu viktigare var dock att lyfta de människor som många gånger fått arbeta i iskall motvind, ge dem råg i ryggen och visa upp dem som goda exempel.

– I slutänden är det inte företag som förändras, det är människorna och deras attityder, säger Hans. Priset ger dessa människor kraft och stolthet, en viktig del av syftet med priset. Vi lyfter dem inte baserat på nyckeltal och ekonomiskt utfall, utan på ledarskapet som är grunden för förändringar kring hur de får med sig medarbetare, hur de fokuserar på säkerhet och kvalitet. Lean handlar inte om teknik utan om hur människorna jobbar tillsammans på bästa sätt och därigenom uppnår fantastiska resultat. Allt detta är en följd av fokuserat ledarskap och samsyn i organisationen.

Ser vi tillbaka på de priser Lean Forum Bygg delat ut omfattar det allt från kommuner och underleverantörer till rena byggföretag eller avdelningar inom dessa. Den dimension som varit lite svår att kommunicera ut i jämförelse med andra priser är att Lean Forum Bygg tittar på hur hela enheten arbetar, inte hur en enskild leverantör eller aktör agerar i ett projekt eller vid en enskild händelse.

– Det gör i mina ögon att den som får priset som Årets Lean-byggare får ett bra betyg över hur helheten fungerar, säger Kajsa. Det är en viktig skiljelinje i relation till andra priser inom branschen som normalt premierar specifika projekt. Lean Forum Bygg tittar på ett större perspektiv. Inom byggbranschen är vi mycket projektfokuserade, men vårt pris adresserar ett företags eller organisations förmåga att kontinuerligt leverera bra projekt.

Det här är också en av anledningarna att Lean-priset kanske inte fått samma genomslag i byggsektorn som inom annan industri, där det är naturligt att se mer långsiktigt på hela organisationen. Byggsektorn har som sagt alltid varit, och är, väldigt projektfokuserad. Det är som om Scania skulle få ett pris för bästa lastbil eller att vinna någon form av best-in-show, men det säger ingenting om hur organisationen bakom kontinuerligt kan leverera.

– I det perspektivet skulle jag önska att priset skulle få ett högre genomslag för att verkligen kreditera vinnarna, avslutar Kajsa. De tänker bortom det enskilda projektet, vilket visar på en förmåga till långsiktigt tänkande, ständiga förbättringar och kundfokus. Det borde väcka ett ännu större intresse!