Partnerdag med Lean Forum Bygg

Publicerat den 28 mars 2014

Den 13 mars genomförde Lean Forum Bygg en gemensam dag för sina partnerorganisationer med intressanta föredrag, livliga diskussioner och mingel.

Ordförande Kajsa Simu kunde hälsa ett 40-tal representanter från olika delar av byggsektorn välkomna till NCC i Stockholm. Dagen inleddes med en inspirationsföreläsning från Hans Reich, Chalmers Professional Education. Han gjorde en tillbakablick till uppkomsten av Toyotas framgångsrika produktionskoncept och utvecklingen som har lett fram till dagens tillämpning av Lean.

Mats Berntsson från Ytterbygg, tidigare vinnare av Årets Lean-byggare, berättade om hur de har gått vidare med sitt Lean-arbete. Några initiativ under senare tid är bland annat vidareutveckling av kit för olika arbetsmoment och anställning av en dedikerad Lean-utvecklare från industrin. Ytterbyggs Lean-resa startade 2009 med en utbildning som gavs av Chalmers Professional Education och satsningen har hittills gett mycket goda resultat.

– Vi har bättre ordning och reda och vi levererar i tid. Genom att engagera medarbetarna och utveckla arbetet med ständiga förbättringar upplever vi också att arbetsglädjen har ökat betydligt, berättade Mats Berntsson.

Framöver väntar satsningar på att ytterligare stärka samarbetet med företagets samarbetspartner, bland annat genom en minimässa för underleverantörer.

Tre av Lean Forum Byggs partnerorganisationer – Chalmers Professional Education, Prolog och Olivetree – presenterade kort sina respektive erbjudanden och hur de arbetar för att stötta Lean-arbetet i byggsektorn.

Emile Hamon från Veidekke presenterade Veidekkes VDC-koncept – Virtual Design & Construction – en samarbetsform som i korthet går ut på att fysiskt samla alla aktörer i projekteringsprocessen för bättre kommunikation och beslutsfattande. BIM är ett viktigt stöd och Emile visade bland annat hur arbetssättet underlättar kollisionskontroller och problemlösning.

– Vi har VDC-rum i alla regioner, där vi samlar olika yrkeskompetenserna, från arkitekter och konstruktörer till el och VVS. Vissa typer av beslut har kortats från tre veckor till tio minuter, konstaterade Emile Hamon.

Jerker Lessing från Tyréns berättade övergripande om industriellt byggare; var vi är och vart vi är på väg, bland annat med erfarenheter från sin gästforskning vid Stanford University. Utvecklingen på detta område har varit starkt under de senast 10 åren, men flera storskaliga satsningarna har lagts ner. Nya har dock etablerats och – kanske viktigast av allt – kunskapen har ökat! Många företag fortsätter att utvecklas och tar allt större marknadsandelar med hjälp av nya sätt att jobba. Ett exempel är Lindbäcks Bygg som nu är Sveriges sjätte största bostadsbyggare.

Efter en god mingellunch avslutades dagen med ett lättsamt grupparbete under ledning av Fredrik Friblick från Prolog. Här var uppgiften att ta ut riktningen för Lean Forum Byggs fortsatta arbete. Grupperna framförde bland annat att en viktig framgångsfaktor är att lyfta upp Lean-arbetet på högsta nivå i företagen. Även betydelsen av goda exempel, forskning och fortsatt erfarenhetsutbyte betonades.

Partnerdagen upplevdes av deltagarna som positiv och inspirerande vilket visar på behovet av kunskapsdelning och Lean-nätverk i byggsektorn. Lean Forum Bygg kommer att arrangera dessa träffar årligen, med förhoppningen om att nå ut till ännu fler företag och Lean-ambassadörer.

Årets Lean-byggare

Förberedelserna av Årets Lean-byggare – byggsektorns eget Lean-pris – pågår som bäst. Prisutdelning sker den 31 mars 2014 på Cirkus i Stockholm och vi tar emot nomineringar till och med den 15 januari 2014. Gör som Lindbäcks Bygg, JM och Ytterbygg: Etablera er som en av byggbranschens främsta inom Lean!

Nominerade, prisutdelare och vinnare från 2012, från vänster. Marie Nordqvist (Strängbetong), Kajsa Simu (Lean Forum Bygg), Sven Lundholm (Partab) och Henric och Mats Berntsson.

Det blir för fjärde gången som priset delas, även om namnet på utmärkelsen – ”Årets Lean-byggare” – spikats först inför årets utdelning av priset. En annan förändring är att vi har skjutit på utdelningen. Tidigare delades priset ut under hösten innevarande år; från och med i år delar vi ut det i samband med Sveriges Byggindustriers galatillställning för byggbranschen. Det innebär att vi den 31 mars 2014 delar ut priset till Årets Lean-byggare för 2013, vilket gör att hela årets insatser kan beaktas.

Det innebär också att du kan nominera dina bidrag ända fram till den 15 januari via vår hemsida. Upplägget därefter är att Lean Forum Byggs styrelse under januari gör en genomgång av alla underlag och utser tre kandidater som går vidare till en slutbedömning, en bedömning och genomlysning som genomförs i samarbete med tidningen Byggindustrin.

Alla tidigare vinnare, från vänster: Lindbäcks Bygg 2010 (Stefan Lindbäck), Ytterbygg 2012 (Henric och Mats Berntsson med Lean Forum Byggs ordförande Kajsa Simu) samt JM 2012 (Johan Skoglund och John Eklund).

Sedan första priset delades ut 2010 har vi totalt haft ett tiotal nominerade bidrag, men bara tre vinnare (det vill säga inga delade förstaplatser). Vinnarna har i tur och ordning varit Lindbäcks Bygg AB (2010), JM AB (2011) och Ytterbygg AB (2012). I juryns motivering till Ytterbyggs vinst 2010 står det bland annat så här:

”Att införa Lean i ett företag är en mental omställning och måste få ta tid. Det bygger på ledningens aktiva stöd och beslutsamhet och med full delaktighet från alla medarbetare. … Resultatet av detta engagemang är en verksamhet präglad av Lean-tänkande.”

Stefan Lindbäck, idag vd för Lindbäcks Bygg, kommenterade då deras vinst med att lyfta fram hela företaget med dess personal.

– Det här Lean-priset går rakt till våra medarbetare som en kvittens för att vi är inne på rätt spår i vårt arbete.

Även bakom JMs prisvinnande arbete låg en allt ökande uppslutning bakom Lean-tänkandet enligt juryns motivering från 2011:

”Vinnaren (JM) har systematiskt och under flera år arbetat med Lean i alla led i processen och vinner nu, steg för steg, förståelse och uppslutning från alla yrkesgrupper bland medarbetarna.”

John Eklund, chef för produktionsutveckling, menade då att de hade gått från kaos till något som liknade ordning, men att de hade en bra bit kvar … Också han kommenterade vikten av och svårigheten i att få alla med sig.

– Det gäller att måla upp en bild av framtiden som ger mening åt nuet. Vår största utmaning är att få med så många som möjligt på samma tåg.

Fjolårets vinnare Ytterbygg fick beröm för sitt arbete med att entusiasmera och inspirera medarbetarna. En annan sak som återigen lyftes fram var ledningens engagemang, en avgörande faktor bakom allt Lean-arbete. Så här skrev juryn bland annat:

”De har gått från projektfokus till processfokus med ständiga förbättringar på vägen och engagemang i hela verksamheten, från projektör till utförare. Med enkla medel och metoder – och genom att leva som man lär – har de fått hela personalen att känna delaktighet, glädje och framförallt stolthet över sitt arbete. Ledningens insikt och personliga engagemang har genomsyrat företaget och samtidigt påverkat och involverat underentreprenörer.”

– Det är jättekul att vi blir uppmärksammade för vårt arbete, kommenterade Ytterbyggs vd Mats Berntsson. Det betyder mycket för engagemanget, både för mig personligen och för våra medarbetare, och det inspirerar också till fortsatt utveckling på den inslagna banan.

Med galakvällen den 31 mars inleds såväl Sveriges Byggvecka liksom mässan NordBygg, som pågår fram till den 4 april på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Utmärkelsen Årets Lean-byggare syftar till att synliggöra goda föredömen inom Lean förändringsarbete. Vinnaren tillkännages på Sveriges Byggindustriers stora gala den 31 mars 2014 på Cirkus i Stockholm. Vi hoppas att även du kommer att vara på plats – oavsett om det är som besökare, nominerad eller vinnare. Nominera i alla fall ditt bidrag senast den 15 januari på www.leanforumbygg.se!

Vi brinner för Lean

Byggsektorns intresse för Lean blir allt bredare. Ett exempel är Hedareds Sand & Betong AB, som initierade sitt Lean-arbete vid enheterna i Hedared och Bollebygd tillsammans med den nationella satsningen Produktionslyftet.

Till vänster Thorbjörn Stigson, platschef vid Hedareds Sand & Betong i Bollebygd, tillsammans med enhetens Lean-koordinator Emil Larsson.

Hedareds Sand & Betong är ett familjeägt företag som enkelt beskrivet arbetar med betong inom olika användningsområden. De har egna grus- och bergtäkter och är därmed självförsörjande på ballastmaterial. Produktionsenheter finns i Hedared och Bollebygd med produkter inom bygg och utomhusmiljöer. Vi besökte Bollebygd, där de förädlar ballastmaterial samt producerar plattbärlag och stödmurssystemet Keystone.

Företaget har på senare tid satsat på Lean genom att söka till Produktionslyftet, som de deltar i sedan sensommaren 2012. Produktionslyftet är en nationell satsning som tidigare främst riktat sig mot tillverkande industri, men som idag erbjuder stöd för Lean-arbetet även åt andra målgruppsföretag. Hedareds Sand & Betong har i dagsläget etablerat pilotgrupper både i Hedared och i Bollebygd, där Emil Larsson är Lean-koordinator vid den sistnämnda.

– Vi har ett bra stöd från ledningen, inga hinder från något håll, säger Thorbjörn Stigson, platschef på Bollebygdsenheten. Alla är överens om att det här får ta den arbetstid som krävs, det är helt klart ett prioriterat område.

Ett företag som Hedared har inspirerats en del av är UBAB (Ulricehamns Betong AB), vilka också varit med i Produktionslyftet och som tack vare sin Lean-satsningen har fått ett helt annat ”tänk” i företaget. När de träffat dem så framkommer det att också UBAB har fått en mycket positiv respons av sin satsning.

– Det är viktigare än någonsin att ligga i framkanten av Lean-utvecklingen eftersom detta är något som bubblar i branschen, säger Thorbjörn. Vi levererar idag till många som kommit ganska långt i sitt arbete, exempelvis JM Bygg, Skanska, Peterson & Hansson och NCC. Vi levererar även till Peab trots att de har en egen fabrik.

En förbättringstavla, vackert placerad bakom ett exempel på företagets eget mursystem.

Enligt planen skulle arbetet inledas med en pilotgrupp i Hedared, men de insåg snart att de ville ha en grupp i Bollebygd också. Sagt och gjort; pilotgrupper etablerades inom byggelement i Hedared och plattbärlag i Bollebygd. Arbetet med förbättringsgrupper inleddes i november. Introduktionen till de 15 medlemmarna i Bollebygds förbättringsgrupp genomfördes av Emil, som liksom Thorbjörn ingår i företagets styrgrupp för Lean-satsningen.

I styrgruppen finns alla avdelningar och nivåer av företaget representerade. Tillsammans inledde de arbetet med att etablera en samsyn och ”brainstormade” kring principer och filosofier – något som resulterade i mängder av postit-lappar. Därefter fick var och en i gruppen prioritera tre alternativ för att utkristallisera de viktigaste.

– Det var intressant att alla var tämligen överens om att en lärande organisation var det viktigaste, säger Emil. Alla insåg vikten av att både kunna dra nytta av den kunskap som finns och vara öppen för nytt!

Med i gruppen är även Anders Wallerius, fackordförande i Bollebygd. Både Emil och Thorbjörn menar att det är viktigt att han är med, inte bara för sina infallsvinklar utan också för att skapa engagemang. De framhåller båda att facket inte har något emot Lean-arbetet, även om åsikter i sakfrågor kan skilja sig åt. Diskussionen är viktig och de samtalar på en helt annan nivå idag.

Murstenar som väntar på vidare transport.

Närmast i arbetet kommer en introduktion till Lean för alla medarbetare inklusive legospel och presentation med avstämning av produktionssystemet. Detta är redan avstämt i ledningsgruppen och förbättringsgrupperna, men nu är det dags att etablera det hos resten av medarbetarna.

– Vi ligger på lite olika ”Lean-nivåer” beroende på vem du talar med, säger Thorbjörn. Emil ligger längst fram i vår grupp, sedan Anders Wallerius och jag, därefter de övriga. Det i sig innebär dock en stor potential; när alla har fått samma förutsättningar så känns det som att vi kommer att kunna åstadkomma fantastiska saker!

En viktig del av arbetet är att behålla det stora engagemang och intresse som finns menar Kristofer. De har hört talas om ”besvikelsens dal” när den första Lean-euforin har lagt sig och vill att den ska bli så grund och kort som möjligt.

– Samtidigt är vi lyckligt lottade hos oss med både Lean- och produktionsansvariga i alla grupperna som verkligen brinner för Lean, säger Kristofer. Den här satsningen skulle inte varit möjlig utan dem!

Som Emil avslutningsvis konstaterar: Ju mer vi arbetar med Lean, ju mer inser vi att det finns att göra … Men han konstaterar också:

– Det här är fantastiskt roligt!

Goda exempel med årets Lean-byggare

Den 11 januari arrangerade CMB – Centrum för Management i Byggsektorn – ett välbesökt frukostseminarium med fokus på Lean. Chalmers Professionals Hans Reich och Ytterbyggs Mats Berntsson delade med sig av sina erfarenheter för närmare 100-talet åhörare.

Två riktiga dragplåster – Hans Reich, Chalmers Professional Education och Mats Berntsson, Ytterbygg.

Hans Reich är Lean-expert på Chalmers Professional Education, en av initiativtagarna till Lean Forum Bygg och verksam inom programmet Produktionslyftet, där hundratals företag har fått stöd i sin utveckling sedan starten 2007. Han gav en övergripande introduktion till Lean och visade hur dessa tankar stadigt sprider sig inom flera olika branscher.

Hans visade hur förädlingsgraden inom bilindustrin – och många andra industrier – har minskat kraftigt sedan 60- och 70-talen, vilket ställer allt större krav på leverantörerna. 80 procent av värdet i en bil kommer från underleverantörerna och de ”bästa” tillverkarna ställer också de tuffaste kraven.

– Ändå vill alla leverera till företag som Toyota, Honda och BMW, förklarade Hans. De betalar långt ifrån bäst, men alltid tillräckligt för att täcka kostnaderna, och de samarbetar med leverantörerna för att skära bort slöserier. De erbjuder helt enkelt stabilitet och stöd till en långsiktig konkurrenskraft.

Hans avslutade med några ord om den nationella satsningen Produktionslyftet, som sedan 2007 har erbjudit mindre och medelstora tillverkande företag kunskaper och hjälp i sitt förbättringsarbete. Samtidigt som intresset för Lean blir allt starkare inom byggsektorn går Produktionslyftet in i en ny fas med ett breddat erbjudande – nu finns det även möjlighet för byggföretag att medverka.

Genialt enkelt

Mats Berntsson, vd på familjeägda Ytterbygg i Kungälv, var på plats för att dela med sig av erfarenheterna från deras utvecklingsarbete enligt Lean. Ytterbygg genomför olika typer av byggprojekt, ofta från ”ax till limpa” – de köper mark, projekterar, bygger och förvaltar. Företaget omsätter idag 112 MSEK, har 31 anställda och vinsten före skatt uppgick 2012 till 31 MSEK.

Ytterbyggs Lean-resa startade 2009, då Mats och hans bror Henric deltog i Chalmers Professional Educations kurs ”Lean för bygg och anläggning”. Det befintliga arbetssättet var i mångt och mycket redan orienterat enligt Lean men det fanns inslag i företagskulturen som inte var bra. Många jobbade exempelvis lite väl snabbt, med kvalitetsproblem och omarbeten som konsekvens. I anslutning till kursen tog Mats och Henric fram en nulägesanalys och en plattform för att minska slöseriet i processerna – ”Genialt enkelt 2.0”.

Inledningsvis bestod den stora utmaningen i att skapa samsyn kring nulägesanalysen och företagets mål. En konferens i februari 2010 utgjorde en bra start och här medverkade förutom all personal på Ytterbygg även ett stort antal viktiga underleverantörer och samarbetspartners.

Lyfte hela företaget

I nästa steg delades personalen in i utvecklingsgrupper som tilldelades olika uppgifter, eller utmaningar, kopplade till den egna arbetssituationen. De förslag på förbättringar som arbetades fram i grupperna under 2010 återrapporterades i ett gemensamt forum och fick på så sätt spridning i resten av organisationen. I de arbetsgrupper som stod och stampade eller där det fanns negativa beteenden sattes externa utvecklingskonsulter in som hjälpte till att bryta ner hindren för utveckling.

– Vår erfarenhet är att åttio procent av medarbetarna utan vidare jobbar mot de mål som vi ställer upp. Men alla måste vara med på tåget och då får vi vara beredda att vidta lämpliga åtgärder, förklarade Mats.

När Ytterbygg summerade resultatet av arbetet och stämde av mot de mål som satts upp så stod det klart att företaget hade tagit ett rejält kliv framåt. För att fira arrangerades en gemensam resa till Köpenhamn och det var givetvis personalen som organiserade och planerade resans innehåll.

Idag är Ytterbygg ett lysande exempel på hur Lean kan lyfta ett företag i samhällsbyggnadssektorn. I oktober 2012 belönades Ytterbygg officiellt för sitt utvecklingsarbete, då de tilldelades Lean Forum Byggs utmärkelse ”Årets Lean-byggare”. I motiveringen till utmärkelsen framfördes bland annat att Ytterbygg har lyckats etablera en stark Lean-kultur som har gjort det möjligt för företaget att ta sig an stora uppdrag. Juryn lyfte också fram att de med enkla medel och metoder – och genom att leva som man lär – har fått hela personalstyrkan att känna delaktighet, glädje och stolthet över sitt arbete.

Fortsatt utveckling

En viktig del av framgångsreceptet är att Ytterbygg arbetar med partnering – samma underleverantörer återkommer i projekten och involveras även i uppföljning och utvärdering. Den viktigaste förutsättningen i partnering är enligt Mats ett ömsesidigt förtroende, att skapa en kultur där leverantören vågar ställa frågor och föreslå förbättringar. I stället för resurskrävande upphandlingar är det löpande räkning som gäller för Ytterbyggs leverantörer, en modell som fungerar bra.

– Vi blir aldrig lurade av leverantörerna, helt enkelt för att man inte lurar en kompis, konstaterade Mats.

Lean-resan på Ytterbygg fortsätter nu och under det kommande året tar arbetsgrupperna på företaget sig an ett antal identifierade svagheter och problemområden. Belöningssystemet är tydligt och återigen ligger en resa i potten. Uppmärksamheten kring företagets framgångsrika arbetssätt och utmärkelsen från Lean Forum Bygg har gjort att många företag i branschen hör av sig och vill komma på studiebesök.

– Det är jättekul att vi blir uppmärksammade för vårt arbete. Det betyder mycket för engagemanget, både för mig personligen och för våra medarbetare, och det inspirerar också till fortsatt utveckling på den inslagna banan, avslutade Mats.

Stabilt Lean-bygge som aldrig ska bli klart

Det händer mycket på Strängbetong i Kungsör. I samband med att enheten firade sitt 50-årsjubileum – fabriken startades 1962 – kunde företaget fira sin största order någonsin som leverantör till det gigantiska köpcentret Mall of Scandinavia i Solna. Samtidigt bygger de för framtiden med en långsiktig satsning på industriellt byggande och Lean.

Strängbetong levererar industriellt tillverkade byggnadssystem, med betong som bas, från idé till slutmontage – allt för att erbjuda bättre totalekonomi, trygghet, miljöhänsyn och utrymme för arkitektonisk kvalitet. Genom att utveckla och införa industriella metoder, som inverkar på hela byggprocessen, strävar Strängbetong mot att vara ett byggföretag som förknippas med kostnadseffektivitet och Lean. De tar också sitt ansvar för att driva marknaden för industriellt byggande. Företaget har cirka 1200 anställda, verksamhet på 13 platser i landet och en omsättning på cirka 2,3 miljarder kronor. Strängbetong ingår i den internationella koncernen Consolis.

Sedan våren 2011 har Kungsörsfabriken arbetat med Produktionslyftet, en nationell satsning för att utveckla svenska företags produktivitet med Lean som grund. Som ett led i satsningen har de utbildat tre interna Lean-coacher genom kursen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng.

– Syftet är att se till att företaget blir konkurrenskraftigt genom ett ständigt pågående förbättringsarbete, berättar fabrikschefen Marie Nordqvist. I arbetet är jag själv och produktionschef Per Forsberg stödjande och drivningsansvariga.

Marie Nordqvist, fabrikschef, Strängbetong Kungsörsfabriken.

  Målet är att skapa ett bästa, överenskommet arbetssätt som är dokumenterat och som alla följer. Detta är inte minst viktigt eftersom företaget precis har lyckats ta hem flera stora ordrar. När alla vet vad som gäller är det lättare att lära upp nya medarbetare på ett tryggt och kvalitetssäkrat sätt.

– I juni utbildades alla ledare i Lean och Sex Sigma, det vill säga ständiga förbättringar, berättar Marie. Att ledarna får rätt stöttning i det här omfattande arbetet är en förutsättning för att lyckas. Därför är det viktigt att vi fortsätter avsätta tid och tillgängliga resurser för att stötta ledarna.

Arbetet med Produktionslyftet valde de att starta i ett pilotområde, ”Hall 1N”. Det är nu fabrikens övningsplats där de provar och lär sig olika verktyg och arbetssätt. Pilotområdet är en referensyta, mall och facit när de sedan går vidare och genomför arbetssättet i etapper inom hela verksamheten.

Till vänster pilotområdet innan arbetet påbörjades och till höger en ”efterbild” från samma område – en bild säger mer än 1000 ord!

Initialt arbetade en styrgrupp med medlemmar från ledningen, flera olika avdelningar och IF Metall fram de vägledande principerna. Dessa utgör grunden för den fortgående satsningen och de har arbetat brett för att förankra hos alla medarbetare vad som gäller. De sju vägledande principer som gruppen tog fram för implementering, och som visualiseras med hjälp av ett betonghus där betongelementen symboliserar principerna, är:

 • Rädda om varandra
 • Rätt från mig
 • Rätt ordning
 • Dagen innan
 • Arbetsinnehåll hela dagen
 • Var sak har sin plats
 • Lite bättre varje dag.

I juni 2011 startade de med dagliga uppföljningar på alla avdelningar för att säkra arbetets fortskridande enligt plan. Vid dessa går de igenom resultatet inom fyra områden: Säkerhet, kvalitet, leverans och störningar. Via en enkel visualisering med grönt, gult och rött ges en översiktlig bild av hela månaden, dag för dag, som är lättförståelig för alla. I februari i år infördes veckomöten och i mars inleddes arbetet med förbättringsgrupper; under hösten ska samtliga avdelningar ha kommit igång med förbättringsgrupperna. Tidsschemat för genomförandet på samtliga avdelningar har dock blivit lite snävare än vad de hade planerat, men det är inte ledningen som drivit på takten…

– Det är våra medarbetare som vill börja jobba i förbättringsgrupper så snabbt som möjligt när de sett resultaten i pilotområdet, säger Marie med ett leende. Det är förmodligen det bästa betyg en sådan här satsning kan få!

Även miljöhänsyn ingår i Strängbetongs övergripande satsning. Redan i produktionssättet – tillverkning i fabrik i stället för ute på byggarbetsplatser – finns ett antal tydliga miljöfördelar. Vid prefabricering av betongelement i fabrik går det åt mindre stål och betong än vid gjutning på plats. Det ger ekonomiska fördelar men kräver dessutom färre transporter än om allt material och alla komponenter som behövs för att gjuta skulle fraktas ut till bygget. Avfallet minskar avsevärt och det som processen lämnar ifrån sig kan enkelt tas om hand och återvinnas. Fabriksproduktion gör det också möjligt att lättare kontrollera utsläpp, ljudnivåer och arbetsmiljö.

– Vid årsskiftet började vi arbeta med att minska betongspill i håldäcksproduktionen, ett arbete som gav snabbt resultat, berättar Marie. Redan efter de första fyra månaderna hade det onödiga spillet gått ner till knappt en fjärdedel jämfört med de första två månaderna.

I en enkät av pilotområdets medarbetare var i stort sett alla mycket positiva till arbetssättet och nöjda med resultatet; snittomdömet pendlade mellan 7,67 och 9,67 i en skala från 1-10. MI – medarbetarindex – för Strängbetong i Kungsör var i år 76 (målet inom Strängbetong var 75).

Andra effekter som Marie och hennes medarbetare noterat i pilotområdet efter första halvåret 2012 omfattar bland annat följande:

 • 100 % leveransprecision
 • Inga (noll) kundklagomål
 • Endast två interna fel (som snabbt identifierades)
 • Ingen övertid; förbättringsarbetet sker inom ramen för planerad arbetstid
 • 32 identifierade och åtgärdade förbättringspunkter (under en tioveckorsperiod)
 • Mindre stress i arbetstempot och bättre arbetsflöde
 • Ökad flexibilitet
 • Större arbetstillfredsställelsen och ökad arbetsglädje
 • Bättre arbetsmiljö med bättre ordning och reda.

Efter en avslutande utvärdering av Produktionslyftet den 12 oktober ska Kungsörsfabriken fortsätta att driva förbättringsarbetet med sina egna coacher. Då är det upp till bevis att visa att de klarar sig själva.

– Jag är helt övertygad om att vi kommer att lyckas eftersom vi förankrat de vägledande principerna så väl i hela organisationen, avslutar Marie Nordqvist. De utgör grunden för vårt förbättringsarbete och stommen i verksamheten. Däremot blir vi aldrig ”klara”; vi kommer alltid att fortsätta jobba med ständiga förbättringar. Det är en del av allas arbete och en viktig förutsättning för vår fortsatta framgång!

Lean profil hos Lindab Profil AB

Årets Leanpris i Halland och Nordvästra Skåne för 2011 gick till Båstadföretaget Lindab Profil AB. Den 10 februari firade hela företaget utmärkelsen med en reflektionsdag med tillbakablickar, god mat och föreläsning av Produktionslyftets Hans Reich. Vi passade på att ställa några frågor om deras lika framsynta som framgångsrika Lean-arbete.

Lindab Profil utanför Båstad var tidigt ute med sin satsning på Lean och de har, lite i skymundan, drivit ett framgångsrikt utvecklingsarbete. De startade sin resa redan 1994, vilket i stort sett gör dem till ”årsbarn” med Scanias Lean-satsning.

– Dåvarande ledningen såg den internationella utvecklingen och konstaterade att vi behövde bättre ordning och reda, en övergripande struktur som omfattade hela företaget, säger produktionschef Stellan Rosinder som deltog i arbetet redan då.

Glada och – med all rätt – stolta pojkar på Lindab, från vänster: Stellan Rosinder, Christian Svensson och Björn Carlstedt.

Företagsledningen inledde med att ägna en vecka åt intervjuer där varje funktion i produktionen beskrev sin situation och sina önskemål om utveckling, lite av en SWOT-analys. Ur materialet utvecklades nya arbetssätt – en plattform för Lindabs arbetssätt. Detta arbete pågick under ett antal veckor med planering och utbildning.

– Det var väldigt intensivt, allt skulle sättas på plats med start av 5S, standardiserade operatörsblad för underhåll med mera, berättar Stellan. Alla medarbetare fick 40 timmars utbildning i Lean under första året. Kanske var satsning för stor, kanske var ledningen inte helt med på noterna, det gick hur som helst lite trögt med tiden.

Interna revisioner

1996 började Christian Svensson på företaget med uppdrag att strukturera verksamhetssystemet. Alla medarbetare fick utbildning i kvalitetsverktyg, SMED etcetera och en helhetssyn och förståelse för hela flödet skapades. Företaget arbetade på och började även arbeta med ständiga förbättringar, dock fortfarande med fokus på produktionen. De hade god kontakt med Teknik och Kompetenscentrum (TEK) i Halmstad och deltog vid ett antal Lean-seminarier med bland andra Produktionslyftets Hans Reich. 2003/2004 utsågs Christian till vd och kunde förankra Lean-arbetet långsiktigt i ledningsgruppen.

– Vi tillsatte en styrgrupp och utförde revisioner i produktionen, berättar Christian. Vi stämde av dessa mot vår plattform för att sedan ta beslut om hur vi skulle gå vidare.

2006 var plattformen etablerad och stort fokus sattes på grundläggande 5S med hela ledningsgruppen engagerad. De bestämde sig för att tydligt synliggöra engagemanget från ledningen genom regelbundna revisioner. Utan 100 procent engagemang från ledningen är det svårt att kräva detsamma från medarbetarna.

Den här gången gick det betydligt bättre. Återigen genomfördes en utbildningsinsats med alla medarbetare, en 1,5-timmes ren 5S-utbildning där alla skulle bli godkända. Standarder infördes med dokumentation kring hur arbetet genomfördes och hur ledningens revisioner skulle gå till; på varje nivå i produktionen genomförs revisioner fyra gånger per år, totalt cirka 100 revisioner per år där varje lag betygsätts.

– Det sker efter en femgradig skala där 3,0 är godkänt, berättar Christian. Vi nådde relativt snart ett snitt på 3,5 och för 2012 ska vi ligga på nivå 4 för att vara godkänt. Bedömningen nu är betydligt hårdare än den var från början då vi lärt oss bedöma tydligare och kalibrerat vår revisionsmall.

Övergripande samsyn

Effekterna av arbetet har blivit alltmer tydliga. Exempelvis kunde Lindab Profil notera en ökning av utnyttjandegraden, framför allt i automatlinjen där OEE-talet steg från 40 procent till 70 80 procent – ett enormt resultat.

– Det viktigaste resultatet är dock medarbetarnas inställning, säger Christian. Många befarade att standardiserade arbetssätt skulle vara tråkigt, att de inte skulle må bra. Det blev tvärtom, aldrig har vi haft så starkt engagemang.

I samband med olika ”fokusprojekt” i produktionen genomfördes motsvarande arbete inom underhåll, både operatörs- och proffsunderhåll, med fokus på initialrengöring av maskinerna. Tack vare detta kunde de upptäcka fel tidigare, det blev enklare att reparera och gav samtidigt en trevligare arbetsmiljö. Dessutom skapades en starkare sammanhållning och gemenskap, eftersom de som medverkade kom från olika avdelningar på företaget.

Den övergripande samsynen hade nu spridit sig i hela företaget; de svåraste att övertyga var enligt Christian ledningen och ekonomipersonalen, men idag är alla engagerade. Varje avdelning och kontor har en standard som ständigt förfinas, från arbetsplats till fikarum, med rullande schema. Samma sak gäller för administration som för produktion och lager.

På senare tid har Lindab Profil även integrerat sin underhållsavdelning i Lean-arbetet. Idag arbetar underhållsavdelningen med visualisering, planering och förebyggande underhåll på ett helt nytt sätt än tidigare; om de förr var mer av en reparationsverkstad så är de nu en offensiv supportverksamhet för att produktionen ska flyta.

Inspirerar byggbranschen

Lindab Profil har varit relativt lågmälda om sitt Lean-arbete i en bransch som först på senare år börjat intressera sig för Lean på allvar. De har mer sett till Lean som ett verksamhetsoberoende tankesätt och flera i ledningen är medlemmar i Lean Forum. Nu är de också medlemmar i Lean Forum Bygg där de säkerligen kan inspirera fler till att anamma Lean; inom byggbranschen är Lindab Profils framgångspunkter leveranssäkerhet, korta ledtider och hög kvalitet, punkter som även utgör nyckelorden i ett Lean-tänk och som borde attrahera även andra företag.

– Processerna är i allmänhet inte så väl styrda i byggbranschen och det förekommer betydande slöserier, avslutar Christan Svensson. Vi försöker hjälpa till och dela med oss av vår kunskap till beställare och leverantörer; i Leans kärnvärden ingår det att den som kan hjälper den som inte kan. Det handlar i slutänden om att förenkla för våra slutkunder.