Nypremiär för Sim Lean

Publicerat den 26 september 2022

Nu är spelet vi alla har väntat på här. Med utgångspunkt i Likers Lean-teorier sätts din förmåga att effektivt planera och styra ett byggprojekt mot tufft uppsatta projektmål på prov. Lean Forum Bygg är glada över att kunna erbjuda branschen ett ökat värde genom ett konkret och underhållande utbildningsverktyg.

Sim Lean 3.0 är ett kostnadsfritt webbaserat spel vars syfte är att på ett lekfullt sätt visa hur det är möjligt att öka kundens värde genom att minska resursförbrukning och slöserier. Spelet bygger på ständiga förbättringar och har utvecklats av Lean Forum Bygg med stöd från SBUF.

Spelet kan till exempel användas inom utbildning eller på arbetsplatser och myndigheter som pedagogiskt verktyg för att simulera planering och logistik inom byggproduktion i enlighet med Lean.

Välkommen att testa dina Lean-skills på simlean.se →

Möt finalisterna i Årets Lean-Byggare

Nu har glädjen att presentera tre mycket starka kandidater till utmärkelsen Årets Lean-byggare. På olika sätt visar de på potentialen för Lean inom samhällsbyggandet och inspirerar till fortsatt utveckling av branschen. Möt Lyckos, Tornberget och NCC.

Lyckos (del av Granitor)

Lyckos mission är att utveckla designade, inspirerande hem för människor med vanliga inkomster. Bolaget är från början en startup men omsätter idag 600 miljoner kronor och bygger cirka 150 bostäder per år. Lean-tänket appliceras över hela kedjan – från markförvärv till att bostadskunden flyttar in.

För att kunna bygga väldesignade bostäder till en rimlig boendekostnad använder Lyckos Lean-principer för att hålla nere kostnaderna. Bolagets övergripande synsätt är att kunden sätts i fokus avseende produktens utformning och kvalitetsnivå – därefter utformas den industriella produktionen.

Läs mer om bolaget →

Tornberget

Tornberget har sedan 2018 arbetat i samverkan för att utveckla nyproducerade förskolor till mer smarta, flexibla och energieffektiva byggnader. Vid varje byggnation av en ny förskola sätts gemensamma mål för alla inblandande aktörer i projektorganisationen. En avgörande framgångsfaktor är att bolaget tydliggör syfte och mål ”hela vägen ut” – inte bara inom projektgruppen.

Yrkesarbetarna på arbetsplatsen är engagerade och väl medvetna om vad deras insats har för betydelse för helheten. I flera av projekten arbetar entreprenörerna med resultatbaserade mål, vilket har skapat mervärde för verksamheten och även bidragit till ökad arbetsglädje och högre engagemang.

Läs mer om bolaget →

NCC

NCC Building Sverige har genomfört en omfattande Lean-transformation av de arbetssätt som tillämpas i projekteringen, och som drivs i NCC Projektstudio. Projektstudion introducerades i projekteringen 2011 och bygger på samlokalisering, ett strukturerat arbetssätt och VDC. Dessa tre byggstenar skapar förutsättningar för ökad samverkan, kreativa lösningar, kortare ledtiderna och högre värde. För att guida de involverade aktörerna genom projekteringen används visual management, vilket omfattar ett antal visuella hjälpmedel.

Läs mer om bolaget →

Seminarium med de nominerade företagen och prisutdelning kommer att genomföras som en del av Lean Forums årskonferens den 12-13 oktober. Mer information och inbjudan kommer snart.

Årsmöte 2022

Välkommen till Lean Forum Byggs årsmöte 2022. Förutom det formella årsmötet bjuds det på presentation av det vinnande examensarbetet i Årets Lean-byggare samt en introduktion till initiativet Bygglyftet.

Emil Nilzén delar resultat från vinnande exjobb

Årets bästa examensarbete inom Lean construction har genomförts av Emil Nilzén, Luleå tekniska universitet. Han har i samarbete med Veidekke undersökt potentiella vinster med standardiserat arbetssätt inom byggsektorn. Presentation av de viktigaste resultaten.

Kajsa Simu presenterar programmet Bygglyftet

Ineffektivitet och fel i byggandet orsakar stora kostnader för samhället. Bygglyftet är ett nytt Lean-inspirerat företagsprogram som tar sig an utmaningen att förbättra den svenska byggsektorn. Projektledare Kajsa Simu, vice ordförande i Lean Forum Bygg, berättar mer.

Anmäl dig till mötet här →

Stipendium till arbete om standardiserade arbetssätt

Årets bästa examensarbete inom Lean construction har genomförts av Emil Nilzén, Luleå tekniska universitet. I samarbete med Veidekke har han undersökt potentiella vinsterna med standardiserat arbetssätt inom byggsektorn.

Emil Nilzén är utbildad civilingenjör inom väg och vatten vid Luleå tekniska universitet. Idén till examensarbetet hämtade han från sitt tidigare extraarbete i Scanias fabrik för lastbilshytter i Oskarshamn. Även om det är svårt att åstadkomma en produktionslina i ett byggprojekt så finns det flera andra vinster med standardiserat arbetssätt.

– Byggproduktionen kan på olika sätt bli mer effektiv, säger Emil Nilzén. Jag har till exempel visat att inlärningstiden för nya arbetsmoment kan halveras, vilket ger stora fördelar när ny personal ska introduceras.

Under examensarbetet på Veidekke fick Emil Nilzén möjlighet att utföra observationer och experiment i den verkliga produktionen. Ett exempel var montering av takstolar, ett moment som kunde förenklas och effektiviseras betydligt med hjälp av standardisering.

– Det finns massor av potentiella förbättringar i en byggprocess men det viktiga är inte att hitta det bästa arbetssättet en gång, säger Emil Nilzén. Det gäller att arbeta kontinuerligt och hela tiden utveckla och förbättra sin verksamhet.

Juryns motivering

Tävlingens jury består av tre av Lean Forum Byggs styrelsemedlemmar – Jenny Olsson, Afry, Stefan Olander, Lunds tekniska högskola, och Dag Kroslid, Nordan. Så här motiverar de sitt val av vinnare:

Arbetet har en tydlig koppling till Lean Construction, med fokus på standardiseringar av arbetsmetoder inom byggproduktion. Det finns en intressant teoretisk genomgång av förutsättningarna för Lean Construction, med relevanta referenser. Det finns även i examensarbetet en noggrann datainsamling som kompletterats med en fokusgrupp att säkerställa relevansen.

Examensarbetet ger värdefull insikt om potentialen i att öka tidseffektiviteten genom standardisering. Andra företag kan inspireras och ta lärdom av det tillvägagångssätt som används denna studie för att utvärdera standardiserade arbetssätt, vilket medför ett tydligt bidrag till arbetet med att utveckla Lean i byggbranschen.

Stipendium på 15 000 kronor

Emil Nilzén tilldelas ett stipendium på 15 000 kronor. Han kommer också medverka vid Lean Forum Byggs kommande årsmöte den 31 maj med en presentation av de viktigaste slutsatser från examensarbetet.
Årets Lean-byggarstudent är instiftat till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephsson, som med sitt stora engagemang inom resurseffektiva byggprocesser var med och startade föreningen Lean Forum Bygg.

Hämta Emil Nilzéns examensarbete (pdf) →
Läs mer om tävlingen och nominera ett bidrag →

Nominera Årets Lean-byggare 2022

JM Logistik belönades för sitt förbättringsarbete

Det blev JM Logistik som tog hem Årets Lean-byggare 2021. Utmärkelsen delades ut den 13 oktober vid ett seminarium i anslutning till konferensen Lean Forum, där även de övriga finalisterna i tävlingen, K-Fastigheter och mod:group, medverkade.

Robert Vetander, vd för JM Supply, Hans Reich, representant för juryn, och David Baumann, logistikchef JM. Foto: Fredrik Friblick.

– Priset är ett erkännande för hela logistikavdelningen och det målmedvetna arbete som vi har lagt ner, säger David Baumann, logistikchef på JM Logistik. Dessutom är det viktigt för hela JM, utan den grund som bolaget har lagt med utgångspunkt i standardisering så hade vi inte kunnat göra detta.

”Är det nu vi ser det stora genombrottet för effektivt byggande?” Jimmy Dahlström, ordförande för Lean Forum Bygg, hälsade ett 40-tal Lean-ambassadörer från byggsektorn välkomna till seminariet som genomfördes på Haymarket by Scandic i Stockholm den 13 oktober.

Under ledning av moderator Fredrik Friblick, vd Prolog, berättade finalisterna K-Fastigheter, JM Logistik och mod:group om sina Lean-resor. Engagemanget bland deltagarna var stort och företagen fick med sig värdefull återkoppling för vidare förbättringsarbete.

En extern jury under ledning av Hans Reich tilldelade avslutningsvis JM Logistik utmärkelsen Årets Lean-byggare med följande motivering:

Genom långsiktighet, ledarskap, faktabaserade underlag samt träning och engagemang hos medarbetarna har JM Logistik tydligt förbättrat sitt erbjudande till såväl kunder som leverantörer. En nödvändig helhet som bildar en stabil grund för att bli ännu bättre i morgon.

Stipendium till studentarbeten om bygglogistik och värdeskapande

Tävlingen Årets Lean-byggarstudent belönar årets bästa examensarbete inom tillämpning av Lean i samhällsbyggandet. Vinnarna för år 2020 har nu utsetts och den här gången delas stipendiet mellan två arbeten – ett examensarbete på 30 hp (master) från Lunds tekniska högskola, och ett examensarbete på 15 hp (kandidat) från Uppsala universitet. Och vinnarna är ...

Vinnare av 2020 års upplaga av Lean Forum Byggs studenttävling – Jakob Dybjer, Lunds tekniska högskola, samt Olof Berggren och Linus Kjellberg, Uppsala universitet.

Byggherrens nytta av god bygglogistik

Jakob Dybjer, Lunds tekniska högskola

Domarkommitténs motivering:

Examensarbetet undersöker byggherrens behov av att styra bygglogistiken i ett tidigt skede och åskådliggör hur hanteringen av bygglogistik påverkar valet av upphandlingsstrategi i offentliga upphandlingar för husbyggnadsprojekt. Genom omfattande litteraturstudie, enkät till byggherrar i Skåne och Halland, telefonintervjuer och goda analyser kartläggs behovet av god bygglogistik.

Arbetet visar på vikten av att involvera bygglogistik tidigt i byggprocess och upphandling. En effektivare bygglogistik bidrar till mindre slöseri och lägre kostnader, både för entreprenören och för byggherren. Bygglogistik blir allt viktigare inom Lean Construction och hållbarhet och examensarbetet är ett värdefullt bidrag till den fortsatta utvecklingen av den svenska byggbranschen.

– Den byggherre som tidigt har ett tydligt engagemang kan utforma och formulera krav som leder till att levererad produkt uppfyller målen, säger Jakob Dybjer. Genom att byggherren strategiskt undersöker bygglogistikens förutsättningar säkerställer hen att inget lämnas åt slumpen utan istället sker aktiva val. Den effektivisering av projekt som tillkommer medför inte bara nyttor för projektet och byggherren, utan även samhället i stort.

Läs examensarbetet i sin helhet →

Icke värdeskapande aktiviteter inom byggproduktionen

Olof Berggren och Linus Kjellberg, Uppsala universitet

Domarkommitténs motivering:

Arbetet har en tydlig koppling till Lean Construction med fokus på hur icke värdeskapande aktiviteter kan minskas eller elimineras. Författarna identifierar ett antal relevanta områden såsom ordning på byggarbetsplatsen, materialhantering, ställtider och leveranser. Arbetet studerar även metoder som kan användas i syfte att minska de icke värdeskapande aktiviteterna, specifikt 5S, just-in-time och Last Planner.

Transparens och kommunikation lyfts fram som viktiga delar i att effektivisera byggproduktionen. Examensarbetet bidrar således med ytterligare en viktig pusselbit kring hur de icke värdeskapande aktiviteterna kan begränsas.

– Vi erbjuder ett verktyg för att presentera produktionseffektiviserande förslag på en framtida arbetsplats, säger Olof Berggren. Det är krävande att genomföra förändringar för att långsiktigt kunna arbeta mer tidseffektivt, vilket kan leda till att en verksamhet struntar i det. Vi upplyser branschen om att det finns verktyg som det går att arbeta med samt att det är viktigt för en verksamhet att få med sig alla delaktiga parter i ett gemensamt och långsiktigt förändringsarbete.

Läs examensarbetet i sin helhet →

Till minne av Per-Erik Josephson

Årets Lean-byggarstudent är instiftat till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephson, som med sitt stora engagemang inom resurseffektiva byggprocesser var med och startade föreningen Lean Forum Bygg.

Tävlande examensarbeten bedöms utifrån akademisk höjd samt deras bidrag till kunskapsutvecklingen inom Lean construction. Prissumman är 30 000 kronor som betalas ut i form av ett stipendium.

 

The European Lean Construction Conference

Den 9-10 juni är det dags för European The Lean Construction Conference (se programmet här), givetvis i virtuellt format. Det är den första heleuropeiska konferensen som enbart fokuserar på Lean Construction och dess applikationer. Tvådagarskonferensen omfattar ett 20-tal presentationer från 36 industriexperter som representerar ledande AEC-företag (architecture, engineering, construction) från 13 länder i Europa. Konferensen spelas in så alla deltagare som inte kan närvara hela tiden har tillgång till den i efterhand. Intresserad? Här kan du boka och läsa mer om The European Lean Construction Conference. Har du specifika frågor är du välkommen att kontakta Nawras Skhmot.

Involvering är nyckeln

Ibrahim Ahmedin, Dharenso Sahlqvist, Robert Svanemyr, Rosetta Melhi, Stavros Kundromichalis, Mattias Ericsson, Lisa Johansson, Linnea Johnson, Björn Öberg, Jesper Almqvist, Johanna Zelaya, Kathrine Larsson, Hanna Björkman, Åsa Edman, John Dahlqvist.

December 2015 stod Veidekke på scenen på Cirkus på Djurgården i Stockholm och tog emot priset som Årets Lean-byggare. Motiveringen var att företaget genom att fokusera på samplanering och samlokalisering lagt grunden för medarbetarnas involvering och en lärande organisation, ett lärande inte enbart för egna anställda utan även för projektpartner och hela Sverige.

- Det var en fantastisk känsla, ett erkännande för allt det målmedvetna arbete vi lagt ned, minns Thomas Gardell som idag jobbar som verksamhetsstöd inom Involvering på Veidekke i Sverige. Vårt Lean-inspirerade involverande arbetssätt var något vi kämpat på med under en längre tid och som med tiden började bära frukt genom hela organisationen.

Strax efter mottagandet av priset, under januari 2016, beslutades det på ett ledningsmöte att det involverande arbetssättet skulle vara obligatoriskt i Veidekke Sverige. Antalet medarbetare på den tiden var cirka 1200 stycken. Sex obligatoriska nyckelaktiviteter definierades för att säkra kvalitet i arbetssättet:

  • Involveringsstartmöten – för att få till ett bra teamskapande med gemensam målbild och värderingar
  • ICE-möten – ett tydligt strukturerat arbetsmöte där olika discipliner deltar samtidigt i beslutsprocessen vilket ger korta och effektiva beslutsvägar som följd
  • Involveringsmöten – löpande informationsmöten med alla i projektet vilket minskar risken för missförstånd och att informationen inte når alla berörda
  • Involverande planering – systematiskt involvering av alla i planeringsarbetet för ökad kontroll och styrning av produktionen
  • Visualisering – för att ge alla en helhetsbild av projektet och dess status samt tydliggöra ägarskapet av frågor och beslut
  • Erfarenhetsåterföring – ett strukturerat sätt att fånga erfarenheter från projektet för att ständigt arbeta med att förbättra verksamheten.

De märkte att förutom arbetssättet var det nödvändigt att även tydliggöra deras synsätt vad gäller involvering, det vill säga hur de bör tänka och vilka inställningar de bör ha för att det involverande arbetssättet ska fungera och ge resultat.

– Vi byggde upp en så kallad tankemodell som beskriver flödet, berättar Thomas. Från värderingar till synsätt, arbetssätt och i slutänden resultat.

Veidekke har även arbetat med material från Part Development som skickats ut till ledare i organisationen för att höja kunskapen kring Lean. De har också tagit fram en väldigt omtyckt interaktiv utbildning med filmer och frågeställningar kring kultur, värderingar och involvering.

– Den används bland annat i introduktionen för alla nyanställda på företaget, fortsätter Thomas. Stort fokus läggs också på att utbilda i planeringsarbetet, speciellt PPU och sju förutsättningar för att kunna analysera data och agera utifrån det.

Idag har Veidekke cirka 1600 medarbetare i Sverige och företaget växer stadigt. Med tanke på det är arbetet med involvering något som aldrig tar slut.

”Vi har visat att vi både kan och vill bli bäst”

Strängbetong i Kungsör skulle egentligen varit Årets Lean-byggare 2013, men då prisutdelningen flyttades från höst till vår fick de istället priset 2014. Då hade de jobbat med att ställa om sitt sätt att arbeta sedan 2011 då de inledde ett arbete med Produktionslyftet. Produktionschef Per Forsberg var med från starten och berättar att en av de största skillnaderna jämfört med innan är att de arbetar säkrare idag med låga sjuktal och nära noll vad gäller olycksfall med frånvaro.

– Direkt efter att vi fick priset var det mycket uppmärksamhet, det var många besökare och utbildningar med chefer och kollegor från andra Strängbetongfabriker, berättar Per. Vi var den första fabriken som gjorde en omställning till att arbeta med Lean och övriga sju Strängbetong fabriker tog beslut att följa efter. De använde sig då av vårt produktionssystem, det vill säga våra principer och arbetsmetoder såsom daglig styrning och veckovisa samverkansmöten med skyddskommittén.

Även under åren som följde hände det mycket i fabriken med flera stora investeringar. En viktig sådan kom 2017 som omfattade den nya betongstationen som idag ger de förutsättningar att leverera i snitt 1000 ton betong per dag. Den nya stationen ger dem även förutsättningar för att framställa en mer hållbar betong med både högre andel återvunnet spill samt lägre andel cement. Ytterligare en stor investering var den i ett betongtransportsystem som gjordes under sommaren 2020. Till detta kommer flera planerade investeringar inför 2021.

– Jag tror inte att vi hade fått så stor andel av Strängbetongs totala investeringsbudget till Kungsör om vi inte ställt om vårt arbetssätt så som vi gjorde och fick pris för 2014, säger Per. Det är klart att företaget har enklare att motivera investeringar i en fabrik som visat att vi både kan och vill bli bäst.

Under åren sedan de började med sitt strukturerade Lean-arbete så har de även minskat produktionsytan i fabriken från de tidigare tre hallarna till två produktionshallar. De har även sedan hösten 2020 slutat med nattskift och har nu endast tvåskift. Tidigare vågade de inte stänga ner den buffert som tredje skiftet innebar, men nu kände de att de var så pass stabila i sina processer att det var möjligt. För Per som produktionschef känns det väldigt bra att veta att han inte har någon som arbetar på natten.

– Jag ser dessutom leenden hos de som tidigare gått nattskift, vilket jag inte gjort innan och det känns mycket bra, avslutar Per. Värt att notera är att vi har kvar samma produktionskapacitet som innan tre hallar och nattskift, kanske till och med ökat något. Vi jobbar smartare helt enkelt, vi gör saker lättare.

Läs tidigare artikel om Strängbetong →