Ett Lean-inspirerat lyft för Byggsektorn

Publicerat den 16 februari 2022

Ineffektivitet och fel i byggandet orsakar stora kostnader för samhället. Bygglyftet är ett nytt Lean-inspirerat företagsprogram som tar sig an utmaningen att förbättra den svenska byggsektorn. Projektledare är Kajsa Simu som är ledamot i Lean Forum Byggs styrelse.

Projektledare för den nya satsningen Bygglyftet är Kajsa Simu, ledamot i Lean Forum Byggs styrelse.

– Vi utformar programmet för att skapa maximal nytta för aktörerna i byggbranschen, säger Kajsa Simu. Målet är att åstadkomma lärande, bättre flöden, ständiga förbättringar och utrymme för förändringsarbete.

Boverket har på uppdrag av regeringen beräknat den årliga kostnaden för byggskador, slöserier och kvalitetsbrister vid nybyggnation och renovering. Enligt deras rapport (2018) uppgår kostnader för att åtgärda fel samt kostnader för ineffektiv resursanvändning till 59–73 miljarder kronor per år. Om hänsyn tas till indirekta följdeffekter bedöms de totala kostnaderna uppgå till 83-111 miljarder kronor per år.

Insikterna finns men lägsta pris gäller

Under hösten 2021 genomförde Kajsa Simu intervjuer med hantverkare, platschefer och högsta ledning på nio olika företag i byggsektorn. Syftet var att skapa en bild av branschens behov och upplevda hinder för utveckling.

– Intervjuerna visade att det finns en god förståelse för vad som krävs för att en verksamhet ska vara framgångsrik, säger Kajsa Simu. Företagen lyfter framgångsfaktorer som fungerande flöden, ständiga förbättringar och respekt för varandra på arbetsplatsen.

I de genomförda intervjuerna framkommer det samtidigt att entreprenörerna inte anser att de har möjlighet att driva en egen förändringsagenda. I stället får de förlita sig på att beställare och samhälle ställer krav och betalar för utveckling inom exempelvis hållbarhet, innovation och arbetsmiljö.

– Det finns en frustration hos de entreprenörer som vill förändra och förbättra sin verksamhet, säger Kajsa Simu. De upplever inte att frågor inom hållbarhet och arbetsmiljö värderas i upphandlingarna, utan mer ses som tips och rekommendationer. Det är fortfarande lägsta pris som gäller.

Två pilotomgångar under hösten

Just nu pågår arbetet med att hitta finansiering för två pilotomgångar av Bygglyftet som är planerade att starta under hösten 2022. Den ena piloten ska samla byggföretag på riksnivå som är verksamma på olika marknader och alltså inte konkurrerar om samma kunder. Tanken är att skapa förutsättningar för ett öppet lärande och utveckla relationer och samarbetsformer mellan entreprenörer och leverantörer.

Målet med den andra piloten är att skapa ett leverantörsnätverk med byggföretag som är verksamma i Norrbotten och Västerbotten. Företagen ska arbeta med hållbarhetsfrågor och den gröna omställningen, samtidigt som de utforskar möjligheter och gemensamma vinster med att samarbeta kring leveransen till en kund.

– För de företag som går in i Bygglyftet vill vi erbjuda en snabb återbetalning på investeringen, säger Kajsa Simu. Då kan de skapa utrymme för att bli långsiktigt konkurrenskraftiga och möta framtida utmaningar och förändringar.

Förstudien som ligger till grund för Bygglyftet har finansierats av SBUF med Byggföretagen som projektägare. I referensgruppen finns även Installatörsföretagen, Byggnads, Elektrikerförbundet samt Seco. Välkommen att kontakta Kajsa Simu om du har frågor om Bygglyftet, eller om du är intresserad av att medverka i pilotomgången.