Goda exempel med årets Lean-byggare

Publicerat den 28 februari 2013

Den 11 januari arrangerade CMB – Centrum för Management i Byggsektorn – ett välbesökt frukostseminarium med fokus på Lean. Chalmers Professionals Hans Reich och Ytterbyggs Mats Berntsson delade med sig av sina erfarenheter för närmare 100-talet åhörare.

Två riktiga dragplåster – Hans Reich, Chalmers Professional Education och Mats Berntsson, Ytterbygg.

Hans Reich är Lean-expert på Chalmers Professional Education, en av initiativtagarna till Lean Forum Bygg och verksam inom programmet Produktionslyftet, där hundratals företag har fått stöd i sin utveckling sedan starten 2007. Han gav en övergripande introduktion till Lean och visade hur dessa tankar stadigt sprider sig inom flera olika branscher.

Hans visade hur förädlingsgraden inom bilindustrin – och många andra industrier – har minskat kraftigt sedan 60- och 70-talen, vilket ställer allt större krav på leverantörerna. 80 procent av värdet i en bil kommer från underleverantörerna och de ”bästa” tillverkarna ställer också de tuffaste kraven.

– Ändå vill alla leverera till företag som Toyota, Honda och BMW, förklarade Hans. De betalar långt ifrån bäst, men alltid tillräckligt för att täcka kostnaderna, och de samarbetar med leverantörerna för att skära bort slöserier. De erbjuder helt enkelt stabilitet och stöd till en långsiktig konkurrenskraft.

Hans avslutade med några ord om den nationella satsningen Produktionslyftet, som sedan 2007 har erbjudit mindre och medelstora tillverkande företag kunskaper och hjälp i sitt förbättringsarbete. Samtidigt som intresset för Lean blir allt starkare inom byggsektorn går Produktionslyftet in i en ny fas med ett breddat erbjudande – nu finns det även möjlighet för byggföretag att medverka.

Genialt enkelt

Mats Berntsson, vd på familjeägda Ytterbygg i Kungälv, var på plats för att dela med sig av erfarenheterna från deras utvecklingsarbete enligt Lean. Ytterbygg genomför olika typer av byggprojekt, ofta från ”ax till limpa” – de köper mark, projekterar, bygger och förvaltar. Företaget omsätter idag 112 MSEK, har 31 anställda och vinsten före skatt uppgick 2012 till 31 MSEK.

Ytterbyggs Lean-resa startade 2009, då Mats och hans bror Henric deltog i Chalmers Professional Educations kurs ”Lean för bygg och anläggning”. Det befintliga arbetssättet var i mångt och mycket redan orienterat enligt Lean men det fanns inslag i företagskulturen som inte var bra. Många jobbade exempelvis lite väl snabbt, med kvalitetsproblem och omarbeten som konsekvens. I anslutning till kursen tog Mats och Henric fram en nulägesanalys och en plattform för att minska slöseriet i processerna – ”Genialt enkelt 2.0”.

Inledningsvis bestod den stora utmaningen i att skapa samsyn kring nulägesanalysen och företagets mål. En konferens i februari 2010 utgjorde en bra start och här medverkade förutom all personal på Ytterbygg även ett stort antal viktiga underleverantörer och samarbetspartners.

Lyfte hela företaget

I nästa steg delades personalen in i utvecklingsgrupper som tilldelades olika uppgifter, eller utmaningar, kopplade till den egna arbetssituationen. De förslag på förbättringar som arbetades fram i grupperna under 2010 återrapporterades i ett gemensamt forum och fick på så sätt spridning i resten av organisationen. I de arbetsgrupper som stod och stampade eller där det fanns negativa beteenden sattes externa utvecklingskonsulter in som hjälpte till att bryta ner hindren för utveckling.

– Vår erfarenhet är att åttio procent av medarbetarna utan vidare jobbar mot de mål som vi ställer upp. Men alla måste vara med på tåget och då får vi vara beredda att vidta lämpliga åtgärder, förklarade Mats.

När Ytterbygg summerade resultatet av arbetet och stämde av mot de mål som satts upp så stod det klart att företaget hade tagit ett rejält kliv framåt. För att fira arrangerades en gemensam resa till Köpenhamn och det var givetvis personalen som organiserade och planerade resans innehåll.

Idag är Ytterbygg ett lysande exempel på hur Lean kan lyfta ett företag i samhällsbyggnadssektorn. I oktober 2012 belönades Ytterbygg officiellt för sitt utvecklingsarbete, då de tilldelades Lean Forum Byggs utmärkelse ”Årets Lean-byggare”. I motiveringen till utmärkelsen framfördes bland annat att Ytterbygg har lyckats etablera en stark Lean-kultur som har gjort det möjligt för företaget att ta sig an stora uppdrag. Juryn lyfte också fram att de med enkla medel och metoder – och genom att leva som man lär – har fått hela personalstyrkan att känna delaktighet, glädje och stolthet över sitt arbete.

Fortsatt utveckling

En viktig del av framgångsreceptet är att Ytterbygg arbetar med partnering – samma underleverantörer återkommer i projekten och involveras även i uppföljning och utvärdering. Den viktigaste förutsättningen i partnering är enligt Mats ett ömsesidigt förtroende, att skapa en kultur där leverantören vågar ställa frågor och föreslå förbättringar. I stället för resurskrävande upphandlingar är det löpande räkning som gäller för Ytterbyggs leverantörer, en modell som fungerar bra.

– Vi blir aldrig lurade av leverantörerna, helt enkelt för att man inte lurar en kompis, konstaterade Mats.

Lean-resan på Ytterbygg fortsätter nu och under det kommande året tar arbetsgrupperna på företaget sig an ett antal identifierade svagheter och problemområden. Belöningssystemet är tydligt och återigen ligger en resa i potten. Uppmärksamheten kring företagets framgångsrika arbetssätt och utmärkelsen från Lean Forum Bygg har gjort att många företag i branschen hör av sig och vill komma på studiebesök.

– Det är jättekul att vi blir uppmärksammade för vårt arbete. Det betyder mycket för engagemanget, både för mig personligen och för våra medarbetare, och det inspirerar också till fortsatt utveckling på den inslagna banan, avslutade Mats.