Hierarkisk organisation – byråkratisk och ineffektiv

Publicerat den 5 november 2019

Respekten för människan, delaktighet, kommunikation med hjälp av visuella bilder, en arbetsmiljö som stödjer ständiga förbättringar är alla delar i Lean. För att få ut full effekt av Lean och bli ledande behövs för många organisationer en förändring av synen på människan.

I många organisationer lever den gamla etablerade, nedärvda uppfattningen om hur en arbetsplats bäst organiseras och som härstammar från långt tillbaka i historien och dess indelning av människor i beslutsfattare och utförare. De som tänker och de som utför, de som bestämmer och de som ska lyda. En hierarkisk organisationsmodell, taylorism. Hierarkiska system är byråkratiska och ineffektiva.

Det behöver skapas en ny kultur i organisationen där det gamla tayloristiska ledarskapet sopas bort. Bort med ”de som tänker”- och ”de som gör”-tänkesättet och ersätt det med att alla tänker, deltagande, delaktighet och team. Den samlade kompetensen i teamet är större än den enskilda individens. Släpp lös den oerhörda kapacitet som alla individer och organisationer bär på, men som ofta blir inlåst i hierarkiska organisationer.

Att kommunicera med hjälp av bilder är väldigt effektivt. Det är enklare att se en bild på till exempel ett problem som finns eller hur framdriften i projektet fortskrider än att läsa om det i ett skrivet dokument. Det är enklare att få en uppfattning om och lära sig projektet genom att använda en digital modell istället för att bläddra i ett stort antal ritningar. Att använda visuell teknik för att kommunicera effektiviserar. Vi har kommit en bit på den digitala, vägen men här finns det fortfarande mycket mer att utveckla.

Förändringstakten i samhället ökar. Specialiseringen ökar. Det kommer nya lagar och regler. Branschregler och beställarkrav ökar och förändras kontinuerligt. De digitala hjälpmedlen utvecklas allt snabbare. Det är viktigt att tidigt känna av hur omvärldens produkter, system och krav förväntas förändras både på kort och lite längre sikt. De förändrade förhållandena kan identifieras till stor del via olika omvärldsbevakningar samt forsknings- och utvecklingsverksamhet (och dess inbyggda omvärldsbevakning). Med FoU skapas innovativt tänkande samt bred och djup kompetens.

En arbetsmiljö som stödjer ständiga förbättringar och FoU utvecklar och stimulerar individerna där befintlig kompetens i företaget kan uppdatera sig, bibehålla och öka sin kompetens. Därmed ges förutsättningar att skaffa sig tidiga marknadsfördelar och en bättre positionering gentemot konkurrenterna. Tydliga resultat och initiativ när det gäller smarta, effektiva och hållbara lösningar krävs för en ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Det är framgångsrikt att tidigt ta tillvara på de möjligheter som samhällsutvecklingen medför och att möta de föränderliga krav som kunderna, samhället och som vi själva ställer på oss. Genom att tillämpa Lean underlättas det arbetet.

Claes Dalman
Styrelseledamot, Lean Forum Bygg