Lean-kurs stärker byggsektorn

Publicerat den 29 juni 2012

Lean-filosofin har fått ordentligt fotfäste inom samhällsbyggandet, vilket visar sig genom ökad efterfrågan på kvalificerad utbildning. Kursen ”Lean för bygg- och anläggningssektorn” startar nu för sjunde gången med siktet inställt på effektivare byggande.

Per-Erik Josephson är en av de lärare som är engagerade i genomförandet av kursen. I bakgrunden pågår ett Lean-spel under ledning av Prolog Bygglogistik.

Kursen, som berättigar till 7,5 högskolepoäng, genomförs av Chalmers Professional Education i samarbete med Lean Forum Bygg, CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) och Prolog Bygglogistik. Per-Erik Josephson, professor på Chalmers avdelning Construction Management, är en av de lärare som är engagerade i genomförandet.

– Det är ofta stor skillnad på hur företagen tror att de arbetar och vad som verkligen händer. Lean kan hjälpa till att synliggöra dolda processer och onödiga moment i verksamheten, vilket skapar förutsättningar för effektivisering och smartare arbete.

En möjlig startpunkt

Utbildningsdag i Göteborg, april 2012. Lean‐spelet ger kursdeltagarna en grundläggande förståelse för Lean och ställer dem inför utmaningar som förutsätter samarbete.

Utbildningen ”Lean för bygg- och anläggningssektorn” omfattar fem tvådagarsträffar där litteraturstudier och föreläsningar varvas med praktiska moment som studiebesök, projektarbeten och Lean-spel. Kursdeltagarna gör upp arbetsplaner för införande av Lean i sina respektive organisationer, vilket kan utgöra en bra startpunkt för utvecklingsarbetet. Sedan är det upp till företagets ledning och personal att etablera ett arbetssätt där ständiga förbättringar och slöserijakt ingår som självklara delar.

– Det går inte att trolla fram en effektiv verksamhet, det krävs målmedvetet och omfattande arbete under många år, konstaterar Per-Erik Josephson.

Kursen fokuserar dels på verksamheten i enskilda företag, men även på samarbetssituationer mellan olika aktörer. Målgruppen utgörs av yrkesverksamma inom alla delar av byggprocessen – leverantörer, entreprenörer, arkitekter, konsulter, tekniker, inköpare, personal- och ekonomifunktion samt företagsledning. Eftersom deltagarna har olika befattningar och roller så uppstår intressanta diskussioner och ett givande utbyte av erfarenheter.

– Det är viktigt att dra nytta av framgångsrika lösningar från alla delar av sektorn, säger Per-Erik Josephson. Kursdeltagarna bidrar med smarta lösningar i stort och smått ur sitt eget perspektiv. Enligt vår mening är erfarenhetsutbytet mellan deltagarna ett mycket värdefullt inslag i kursen.

Stor potential inom bygg

Företagens intresse för Lean har ökat stadigt, något som inte minst visar sig i efterfrågan på utbildning. Chalmers Professional Education har hittills genomfört över 50 Lean-kurser med fler än 1 000 deltagare. Det handlar framför allt om utbildningar inom industriell tillverkning men enligt Per-Erik Josephsson är potentialen stor även inom samhällsbyggandet.

– Här utförs arbetet ofta i tillfälliga organisationer som är uppbyggda kring projekt. Det innebär stora utmaningar men också en möjlighet att positionera sig med hjälp av tillförlitliga och effektiva processer.

– Det finns i dag en nyfikenhet och ett stort intresse av att ta till sig nya arbetssätt inom byggsektorn och många företag har också kommit långt. Det bådar gott inför framtiden, konstaterar Per-Erik Josephson avslutningsvis.