Martin Rudberg om Uppkopplad byggplats

Publicerat den 20 december 2018

Martin Rudberg vid Linköpings universitet är projektledare för Uppkopplad byggplats, ett mycket omtalat projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. För att få en uppdatering kring hur projektet framskrider ringer vi tidigt en fredagsmorgon upp Martin, som å sin sida svarar sent på eftermiddagen. Detta eftersom professor Rudberg befinner sig i Australien och anledningen till det stavas Twitter.

– Jag jobbade med BoKlok och av någon anledning twittrade jag om deras spännande industriella byggande vilket en australiensisk doktorand snappade upp, berättar Martin. De hade identifierat bland andra Sverige som ett föregångsland inom industriellt byggande och hans uppdrag var att omvärldsbevaka just Sverige.

En kontakt var etablerad och när det slumpade sig så att doktoranden och ytterligare en forskare från Australien kom till Sverige så hjälpte Martin dem med studiebesök och andra praktiska detaljer. En tid senare återvände de till Sverige och hade hela gruppen från universitetet, samt representanter från byggföretaget Lendlease Corporation, med sig.

– Det ena ledde till det andra och vi etablerade ett utbyte av erfarenheter och kunskaper, berättar Martin. De flesta av de australiensiska forskarna är arkitekter och i deras upplägg tar de med mer av designperspektivet där de ser möjligheter med industriellt byggande, vilket vi kan lära mycket av.

Till sist åkte Martin själv till Sydney i Australien där han engagerades i ett stort projekt med nämnda Lendlease. Projektet handlar främst om design och arkitektur men även om Martins specialområden logistik och supply chain management, där Martins uppdrag är att agera stöd till projektet. Det hela slutade med att han nu är gästforskare på University of Sydney i fyra månader – en ganska häftig effekt av ett kort inlägg på sociala medier!

Projektet Uppkopplad byggplats har sitt ursprung i en idé från professor Lars Stehn och professor Thomas Olofsson vid Luleå tekniska universitet (LTU) som de bollade med Martin strax före jul för två år sedan. Det ledde till ett projektförslag som skickades in till Vinnova via Smart Built Environment.

– Byggbranschen är förmodligen den lägst digitaliserade sektorn i Sverige så när vi lyfte denna möjlighet så tyckte Vinnova att det var ett spännande förslag, säger Martin. En förstudie inleddes med Lars Stehn som projektledare som handlade om att koppla samman teknikföretag med företag i byggbranschen för att undersöka möjligheterna med digitalisering, nya affärsmodeller och annat spännande.

Det var ett lyckat initiativ och till ansökan för huvudprojektet fick de med sig ett 30-tal företag, ganska jämt fördelat mellan bygg- och teknikföretag. Bland deltagarna finns mycket kunskap kring mobilkommunikation, sensorer, automatisering med mer, med både SMF (små och medelstora företag) och en del större drakar.

– I den följande processen landade vi i att vi skulle köra en så kallad testbädd för att pröva befintlig teknik och undersöka hur byggbranschen kan nyttja den på bästa sätt, fortsätter Martin. Utmaningen var att hitta aktörer som var villiga att upplåta byggplatser där vi kunde utföra testerna.

De lyckades även med detta och har idag sex stycken testbäddsvärdar: NCC, Skanska, Peab, BoKlok, Lindbäcks Bygg samt Cementa med sina betong- och stomdelar. Projektledningen ligger som nämnts hos Martin och Linköpings universitet i samarbete med Lars Stehn på LTU som ansvarar för forskningsintegrationen. Projektet koordineras av IQ Samhällsbyggnad och finansieras av Vinnova med ungefär 25 miljoner kronor och av de deltagande företagen med lika mycket, i huvudsak in-kind. Det ger en total omslutning på cirka 50 miljoner kronor under tre år, då projektet ska vara klart till december 2020.

– Det har tagit nästan ett år att få det att börja lira mellan de olika aktörerna och definiera projekt, men nu har det börjat hända saker, berättar Martin. Det är en sak att inse möjligheterna med digitalisering och en annan att faktiskt öppna upp en hel byggarbetsplats för ny teknik.

Under hösten 2018 har en del tekniktester kommit igång. Varje testbäddsprojekt representerar inte ett enstaka, större projekt utan istället ett antal mindre ”sprintar” där flera tester genomförs vid varje testbäddsprojekt. Ett spännande exempel där Skanska är värd handlar om att etablera uppkoppling på Malmö nya sjukhus. Även om vi generellt har bra uppkoppling i Sverige så är den inte tillräckligt robust och stabil ute på våra byggen.

– Många nuvarande uppkopplingar på byggena tappar bandbredd och störs lätt ut så det gäller att säkerställa en robust uppkoppling med tillräcklig bandbredd, säger Martin. Vi har ett företag på plats som har installerat en lösning där vi mäter uppkopplingen på olika platser och höjder. Det är ett grundläggande och tekniktungt test, men en fungerande uppkoppling är en förutsättning för att allt annat ska kunna fungera gällande digitaliseringen av byggena.

Vid Lindbäcks Byggs testbädd testar de digitala lösningar för att integrera Last Planner mot BIM. Ansvarig för denna är Lean Forum Byggs styrelseledamot Helena Lidelöw, konstruktionschef på Lindbäcks Bygg.

– Just nu arbetar vi med att testa Sitedrive från FIRA, ett planeringsverktyg som bryter ner den befintliga tidsplanen i mindre aktiviteter som kan läggas ut som uppgifter till de som arbetar på bygget, berättar Helena. De får sedan uppgifterna till sin mobil eller platta, där de även kan återrapportera om arbetet och eventuella avvikelser.

På det sättet går det att knyta samman planeringen, det vill säga tidsdimensionen, med utförandet. Det motsvarar på sätt och vis MES – Manufacturing Execution System – och ligger därmed ganska nära industrins system och sätt att arbeta. Helena berättar att projektet löpt på riktigt bra och att intresset är stort eftersom behovet av digitalisering i utförandeprocessen för byggandet är stort. Ovanligt nog för utvecklingsarbete inom byggsektorn så sprudlar det av idéer, något Helena även tar med sig i arbetet med Lean Forum Bygg.

– Det är viktigt med en aktör som Lean Forum Bygg som driver på branschens utveckling inom Lean, fyller Martin i. Det finns kopplingar mellan Lean Forum Bygg och Uppkopplad byggplats förutom det faktum att flera av de deltagande företagen är engagerade i föreningen. Allt handlar om att ta bort slöserier och fokusera på effektiva flöden och processer.

Vid ett testbäddsprojekt som NCC är värd för testar de just processförändring kring logistik och flödesinnehåll. Här handlar det om sömlös försörjning med kontrollpunkter för exempelvis automatisk avisering, realtidskontroll över var allt är och där alla flöden är digitala.

– Även här genomförs flera tester i olika steg, de tar inte alla flödessteg samtidigt. I ett första steg adresseras gränssnittet mellan byggarbetsplatsen och försörjningskedjan i ett samarbete mellan med Qlocx, Ramirent och Ahlsell kring en smart leveranscontainer som är integrerad i skalskyddet. Kopplat till den ”smarta” leveranscontainern finns också ett informationsflöde med leveransinformation kopplad till en mobilapp. Denna hanterar leverans, lossning, avisering och mottagning, där containern endast kan öppnas med rätt kod via mobilappen.

Lösningen erbjuder en möjlighet till personallös lossning på plats där den som ska ha materialet meddelas via appen. Genom att logga in kan containern öppnas och materialet registreras via streckkod.

– Det gör att exempelvis lossning kan göras kvällstid, obevakat och utan personal på plats, förklarar Martin. Allt som läggs in eller plockas ut registreras med Qlocx intelligenta spårning.

Att digitalisera flödet är en förutsättning för att få allt att fungera och för att kunna använda arbetsplatsen även när den är stängd. Det innebär minskade kostnader eftersom lossningspersonal inte behöver vara på plats när leveranserna kommer och dessa kan spridas ut över praktiskt taget hela dygnet, bara materialet finns tillgängligt när det behövs. Det skapar också en flexibilitet kring när materialet kan hämtas, så att onödig tid inte behöver spillas på att avbryta arbetsmoment för att hantera lossning av material.

– Smarta digitala processer erbjuder kostnadsreducering, effektivare flöden och även nya affärsmöjligheter i mötet mellan teknikföretag och traditionella byggföretag, avslutar Martin. Allt fler företag ansluter till projektet där målet är att visa hur man kan dra nytta av digitaliseringen i byggbranschen, genom att visa på praktiska exempel på hur man kan koppla upp byggen i verkliga byggprojekt. Det kommer att förändra hela flödesprocessen och skapa nya affärskonstellationer och arbetstillfällen, allt till nytta för AB Sverige.