Partnerdag med Lean Forum Bygg

Publicerat den 28 mars 2014

Den 13 mars genomförde Lean Forum Bygg en gemensam dag för sina partnerorganisationer med intressanta föredrag, livliga diskussioner och mingel.

Ordförande Kajsa Simu kunde hälsa ett 40-tal representanter från olika delar av byggsektorn välkomna till NCC i Stockholm. Dagen inleddes med en inspirationsföreläsning från Hans Reich, Chalmers Professional Education. Han gjorde en tillbakablick till uppkomsten av Toyotas framgångsrika produktionskoncept och utvecklingen som har lett fram till dagens tillämpning av Lean.

Mats Berntsson från Ytterbygg, tidigare vinnare av Årets Lean-byggare, berättade om hur de har gått vidare med sitt Lean-arbete. Några initiativ under senare tid är bland annat vidareutveckling av kit för olika arbetsmoment och anställning av en dedikerad Lean-utvecklare från industrin. Ytterbyggs Lean-resa startade 2009 med en utbildning som gavs av Chalmers Professional Education och satsningen har hittills gett mycket goda resultat.

– Vi har bättre ordning och reda och vi levererar i tid. Genom att engagera medarbetarna och utveckla arbetet med ständiga förbättringar upplever vi också att arbetsglädjen har ökat betydligt, berättade Mats Berntsson.

Framöver väntar satsningar på att ytterligare stärka samarbetet med företagets samarbetspartner, bland annat genom en minimässa för underleverantörer.

Tre av Lean Forum Byggs partnerorganisationer – Chalmers Professional Education, Prolog och Olivetree – presenterade kort sina respektive erbjudanden och hur de arbetar för att stötta Lean-arbetet i byggsektorn.

Emile Hamon från Veidekke presenterade Veidekkes VDC-koncept – Virtual Design & Construction – en samarbetsform som i korthet går ut på att fysiskt samla alla aktörer i projekteringsprocessen för bättre kommunikation och beslutsfattande. BIM är ett viktigt stöd och Emile visade bland annat hur arbetssättet underlättar kollisionskontroller och problemlösning.

– Vi har VDC-rum i alla regioner, där vi samlar olika yrkeskompetenserna, från arkitekter och konstruktörer till el och VVS. Vissa typer av beslut har kortats från tre veckor till tio minuter, konstaterade Emile Hamon.

Jerker Lessing från Tyréns berättade övergripande om industriellt byggare; var vi är och vart vi är på väg, bland annat med erfarenheter från sin gästforskning vid Stanford University. Utvecklingen på detta område har varit starkt under de senast 10 åren, men flera storskaliga satsningarna har lagts ner. Nya har dock etablerats och – kanske viktigast av allt – kunskapen har ökat! Många företag fortsätter att utvecklas och tar allt större marknadsandelar med hjälp av nya sätt att jobba. Ett exempel är Lindbäcks Bygg som nu är Sveriges sjätte största bostadsbyggare.

Efter en god mingellunch avslutades dagen med ett lättsamt grupparbete under ledning av Fredrik Friblick från Prolog. Här var uppgiften att ta ut riktningen för Lean Forum Byggs fortsatta arbete. Grupperna framförde bland annat att en viktig framgångsfaktor är att lyfta upp Lean-arbetet på högsta nivå i företagen. Även betydelsen av goda exempel, forskning och fortsatt erfarenhetsutbyte betonades.

Partnerdagen upplevdes av deltagarna som positiv och inspirerande vilket visar på behovet av kunskapsdelning och Lean-nätverk i byggsektorn. Lean Forum Bygg kommer att arrangera dessa träffar årligen, med förhoppningen om att nå ut till ännu fler företag och Lean-ambassadörer.