Stabilt Lean-bygge som aldrig ska bli klart

Publicerat den 27 september 2012

Det händer mycket på Strängbetong i Kungsör. I samband med att enheten firade sitt 50-årsjubileum – fabriken startades 1962 – kunde företaget fira sin största order någonsin som leverantör till det gigantiska köpcentret Mall of Scandinavia i Solna. Samtidigt bygger de för framtiden med en långsiktig satsning på industriellt byggande och Lean.

Strängbetong levererar industriellt tillverkade byggnadssystem, med betong som bas, från idé till slutmontage – allt för att erbjuda bättre totalekonomi, trygghet, miljöhänsyn och utrymme för arkitektonisk kvalitet. Genom att utveckla och införa industriella metoder, som inverkar på hela byggprocessen, strävar Strängbetong mot att vara ett byggföretag som förknippas med kostnadseffektivitet och Lean. De tar också sitt ansvar för att driva marknaden för industriellt byggande. Företaget har cirka 1200 anställda, verksamhet på 13 platser i landet och en omsättning på cirka 2,3 miljarder kronor. Strängbetong ingår i den internationella koncernen Consolis.

Sedan våren 2011 har Kungsörsfabriken arbetat med Produktionslyftet, en nationell satsning för att utveckla svenska företags produktivitet med Lean som grund. Som ett led i satsningen har de utbildat tre interna Lean-coacher genom kursen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng.

– Syftet är att se till att företaget blir konkurrenskraftigt genom ett ständigt pågående förbättringsarbete, berättar fabrikschefen Marie Nordqvist. I arbetet är jag själv och produktionschef Per Forsberg stödjande och drivningsansvariga.

Marie Nordqvist, fabrikschef, Strängbetong Kungsörsfabriken.

  Målet är att skapa ett bästa, överenskommet arbetssätt som är dokumenterat och som alla följer. Detta är inte minst viktigt eftersom företaget precis har lyckats ta hem flera stora ordrar. När alla vet vad som gäller är det lättare att lära upp nya medarbetare på ett tryggt och kvalitetssäkrat sätt.

– I juni utbildades alla ledare i Lean och Sex Sigma, det vill säga ständiga förbättringar, berättar Marie. Att ledarna får rätt stöttning i det här omfattande arbetet är en förutsättning för att lyckas. Därför är det viktigt att vi fortsätter avsätta tid och tillgängliga resurser för att stötta ledarna.

Arbetet med Produktionslyftet valde de att starta i ett pilotområde, ”Hall 1N”. Det är nu fabrikens övningsplats där de provar och lär sig olika verktyg och arbetssätt. Pilotområdet är en referensyta, mall och facit när de sedan går vidare och genomför arbetssättet i etapper inom hela verksamheten.

Till vänster pilotområdet innan arbetet påbörjades och till höger en ”efterbild” från samma område – en bild säger mer än 1000 ord!

Initialt arbetade en styrgrupp med medlemmar från ledningen, flera olika avdelningar och IF Metall fram de vägledande principerna. Dessa utgör grunden för den fortgående satsningen och de har arbetat brett för att förankra hos alla medarbetare vad som gäller. De sju vägledande principer som gruppen tog fram för implementering, och som visualiseras med hjälp av ett betonghus där betongelementen symboliserar principerna, är:

 • Rädda om varandra
 • Rätt från mig
 • Rätt ordning
 • Dagen innan
 • Arbetsinnehåll hela dagen
 • Var sak har sin plats
 • Lite bättre varje dag.

I juni 2011 startade de med dagliga uppföljningar på alla avdelningar för att säkra arbetets fortskridande enligt plan. Vid dessa går de igenom resultatet inom fyra områden: Säkerhet, kvalitet, leverans och störningar. Via en enkel visualisering med grönt, gult och rött ges en översiktlig bild av hela månaden, dag för dag, som är lättförståelig för alla. I februari i år infördes veckomöten och i mars inleddes arbetet med förbättringsgrupper; under hösten ska samtliga avdelningar ha kommit igång med förbättringsgrupperna. Tidsschemat för genomförandet på samtliga avdelningar har dock blivit lite snävare än vad de hade planerat, men det är inte ledningen som drivit på takten…

– Det är våra medarbetare som vill börja jobba i förbättringsgrupper så snabbt som möjligt när de sett resultaten i pilotområdet, säger Marie med ett leende. Det är förmodligen det bästa betyg en sådan här satsning kan få!

Även miljöhänsyn ingår i Strängbetongs övergripande satsning. Redan i produktionssättet – tillverkning i fabrik i stället för ute på byggarbetsplatser – finns ett antal tydliga miljöfördelar. Vid prefabricering av betongelement i fabrik går det åt mindre stål och betong än vid gjutning på plats. Det ger ekonomiska fördelar men kräver dessutom färre transporter än om allt material och alla komponenter som behövs för att gjuta skulle fraktas ut till bygget. Avfallet minskar avsevärt och det som processen lämnar ifrån sig kan enkelt tas om hand och återvinnas. Fabriksproduktion gör det också möjligt att lättare kontrollera utsläpp, ljudnivåer och arbetsmiljö.

– Vid årsskiftet började vi arbeta med att minska betongspill i håldäcksproduktionen, ett arbete som gav snabbt resultat, berättar Marie. Redan efter de första fyra månaderna hade det onödiga spillet gått ner till knappt en fjärdedel jämfört med de första två månaderna.

I en enkät av pilotområdets medarbetare var i stort sett alla mycket positiva till arbetssättet och nöjda med resultatet; snittomdömet pendlade mellan 7,67 och 9,67 i en skala från 1-10. MI – medarbetarindex – för Strängbetong i Kungsör var i år 76 (målet inom Strängbetong var 75).

Andra effekter som Marie och hennes medarbetare noterat i pilotområdet efter första halvåret 2012 omfattar bland annat följande:

 • 100 % leveransprecision
 • Inga (noll) kundklagomål
 • Endast två interna fel (som snabbt identifierades)
 • Ingen övertid; förbättringsarbetet sker inom ramen för planerad arbetstid
 • 32 identifierade och åtgärdade förbättringspunkter (under en tioveckorsperiod)
 • Mindre stress i arbetstempot och bättre arbetsflöde
 • Ökad flexibilitet
 • Större arbetstillfredsställelsen och ökad arbetsglädje
 • Bättre arbetsmiljö med bättre ordning och reda.

Efter en avslutande utvärdering av Produktionslyftet den 12 oktober ska Kungsörsfabriken fortsätta att driva förbättringsarbetet med sina egna coacher. Då är det upp till bevis att visa att de klarar sig själva.

– Jag är helt övertygad om att vi kommer att lyckas eftersom vi förankrat de vägledande principerna så väl i hela organisationen, avslutar Marie Nordqvist. De utgör grunden för vårt förbättringsarbete och stommen i verksamheten. Däremot blir vi aldrig ”klara”; vi kommer alltid att fortsätta jobba med ständiga förbättringar. Det är en del av allas arbete och en viktig förutsättning för vår fortsatta framgång!