Stipendium till studentarbeten om bygglogistik och värdeskapande

Publicerat den 20 april 2021

Tävlingen Årets Lean-byggarstudent belönar årets bästa examensarbete inom tillämpning av Lean i samhällsbyggandet. Vinnarna för år 2020 har nu utsetts och den här gången delas stipendiet mellan två arbeten – ett examensarbete på 30 hp (master) från Lunds tekniska högskola, och ett examensarbete på 15 hp (kandidat) från Uppsala universitet. Och vinnarna är ...

Vinnare av 2020 års upplaga av Lean Forum Byggs studenttävling – Jakob Dybjer, Lunds tekniska högskola, samt Olof Berggren och Linus Kjellberg, Uppsala universitet.

Byggherrens nytta av god bygglogistik

Jakob Dybjer, Lunds tekniska högskola

Domarkommitténs motivering:

Examensarbetet undersöker byggherrens behov av att styra bygglogistiken i ett tidigt skede och åskådliggör hur hanteringen av bygglogistik påverkar valet av upphandlingsstrategi i offentliga upphandlingar för husbyggnadsprojekt. Genom omfattande litteraturstudie, enkät till byggherrar i Skåne och Halland, telefonintervjuer och goda analyser kartläggs behovet av god bygglogistik.

Arbetet visar på vikten av att involvera bygglogistik tidigt i byggprocess och upphandling. En effektivare bygglogistik bidrar till mindre slöseri och lägre kostnader, både för entreprenören och för byggherren. Bygglogistik blir allt viktigare inom Lean Construction och hållbarhet och examensarbetet är ett värdefullt bidrag till den fortsatta utvecklingen av den svenska byggbranschen.

– Den byggherre som tidigt har ett tydligt engagemang kan utforma och formulera krav som leder till att levererad produkt uppfyller målen, säger Jakob Dybjer. Genom att byggherren strategiskt undersöker bygglogistikens förutsättningar säkerställer hen att inget lämnas åt slumpen utan istället sker aktiva val. Den effektivisering av projekt som tillkommer medför inte bara nyttor för projektet och byggherren, utan även samhället i stort.

Läs examensarbetet i sin helhet →

Icke värdeskapande aktiviteter inom byggproduktionen

Olof Berggren och Linus Kjellberg, Uppsala universitet

Domarkommitténs motivering:

Arbetet har en tydlig koppling till Lean Construction med fokus på hur icke värdeskapande aktiviteter kan minskas eller elimineras. Författarna identifierar ett antal relevanta områden såsom ordning på byggarbetsplatsen, materialhantering, ställtider och leveranser. Arbetet studerar även metoder som kan användas i syfte att minska de icke värdeskapande aktiviteterna, specifikt 5S, just-in-time och Last Planner.

Transparens och kommunikation lyfts fram som viktiga delar i att effektivisera byggproduktionen. Examensarbetet bidrar således med ytterligare en viktig pusselbit kring hur de icke värdeskapande aktiviteterna kan begränsas.

– Vi erbjuder ett verktyg för att presentera produktionseffektiviserande förslag på en framtida arbetsplats, säger Olof Berggren. Det är krävande att genomföra förändringar för att långsiktigt kunna arbeta mer tidseffektivt, vilket kan leda till att en verksamhet struntar i det. Vi upplyser branschen om att det finns verktyg som det går att arbeta med samt att det är viktigt för en verksamhet att få med sig alla delaktiga parter i ett gemensamt och långsiktigt förändringsarbete.

Läs examensarbetet i sin helhet →

Till minne av Per-Erik Josephson

Årets Lean-byggarstudent är instiftat till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephson, som med sitt stora engagemang inom resurseffektiva byggprocesser var med och startade föreningen Lean Forum Bygg.

Tävlande examensarbeten bedöms utifrån akademisk höjd samt deras bidrag till kunskapsutvecklingen inom Lean construction. Prissumman är 30 000 kronor som betalas ut i form av ett stipendium.