Som Lean-ledare på Arcona går jag nu en grundläggande Lean-ledarutbildning som omfattas av totalt 20 dagar fördelade över ett halvår. Jag har precis avslutat det första blocket om tre dagar, vilka fokuserade på grunderna inom Lean och hur du bygger ett processinriktad ledningssystem på bästa sätt. Det jag har med mig, som jag inte reflekterat över tidigare, är förståelsen över de kulturkrockar som kan uppstå när vi tolkar hur Lean-arbetet ska organiseras på företaget.

Lars Sörqvist, docent på KTH, föredrog i ämnet och kom med en mycket intressant vinkling av problematiken som ofta uppstår. De goda exempel som vi ofta hänvisar till, både inom framgångsrika japanska och amerikanska bolag liksom den litteratur som finns att tillgå i ämnet, kräver att vi förstår respektive lands/författares ledarskapskultur. Både i USA och Japan har de ett mer styrt ledarskap än i Sverige, där vi snarare bygger vårt ledarskap på konsensus bland (helst) alla medarbetare. Det här behöver vi ha i åtanke när vi ska skrida till verket med vår Lean-implementering. Där amerikaner och japaner ser till mer involvering bland medarbetarna för att gå i riktning mot önskade Lean-läge, så behöver vi i Sverige tänka omvänt; för att nå önskat Lean-läge så är det snarare ledarskapet på chefsnivå som behöver skruvas lite på. Vi behöver bli tydligare i våra beslut, kommunicera dem bättre och leda med fastare hand.

Tack vare vår redan öppna ledarskapskultur i Sverige menar Lars Sörqvist att vi därmed har bättre förutsättningar att lyckas med Lean-implementeringen, då det är en mindre grupp inom respektive organisationen som behöver trimma sitt arbetssätt jämfört med andra kulturer. Jag kan själv se att vi i Sverige ibland behöver peka lite mer med hela handen för att tydligt styra i rätt riktning. Att arbeta Lean innebär att se helheten för verksamheten där ledningen definierar huvudprocesser utifrån verksamhetspolicy och dess mål. Därefter sätter organisationen tillsammans (för bästa implementering) de ledningsprocesser som ska gälla för att följa upp och mäta huvudprocessens mål. För att kunna leda krävs funktionsaktiviteter, eller så kallade operativa processer, som identifierar företaget bäst med de som arbetar inom respektive process.

Så kortfattat från mitt tredagarsblock: Kartlägg processer, uppskatta nuläget, FÖRSTÅ hur nuläget faktiskt ser ut, rita önskat läge per process – exekvera. Du ser, jätteenkelt!