Avtalsprocessen gällande förvärv av mark – från idé till tillträde av mark – hur ser den ut egentligen? Den är både svår och enkel på något sätt. Rullar allt på och ingen har särskilt bråttom så löser det sig till slut, men uppstår problem eller om byggherren vill så ha snabbast möjliga tillträde blir det svårare. Avtalsprocessen ser också något olika ut beroende på projekt och i vilken kommun du befinner sig i. När fastighetskontorets eller kommunens ”kunder”, alltså byggherrarna, vill exploatera mark kommer de i kontakt med exploateringsingenjörerna. Antingen köper de mark eller så upprättas exploateringsavtal.

Oavsett vilket tillvägagångssätt kan exploateringsingenjören och byggherren gemensamt korta ledtider och hitta effektiviseringar genom att tidigt måla upp och visualisera avtalsprocessen – utifrån byggherrens perspektiv. På så sätt synliggörs vilka handlingar som finns eller behöver tas fram eller vilka ledtider som finns och måste finnas. Då syns också vilka (eller i alla fall en del av de) framtida problem som skulle kunna uppstå. Delmomenten i sin tur skulle också behöva synliggöras. Exempel: När måste ett parkeringsköp vara klart och hur ser egentligen tillvägagångssättet ut? När måste en förrättning beställas och vad behöver tas fram innan dess, och vem gör den? När måste avtalet vara påskrivet för att tillträde ska ske innan sommaren?

Jag tror exploateringsingenjörerna hade kunnat hjälpa byggherrarna i deras arbete genom att visualisera och förklara en del av processerna inom kommunen. Det behöver inte göras på nytt gång på gång, ett par enkla standarsskisser skulle kunna fungera i varje projekt. Jag får spåna vidare på detta helt enkelt …