I och med att vi lever i en värld med allt snabbare och allt större förändringar ställs det också helt nya krav på ledarskapet. Detta skiljer sig avsevärt från det traditionella ”Ford-ledarskapet” med masstillverkning och starkt hierarkiska strukturer; frågeställningar skulle slussas upp, beslut skulle tas och instruktioner och anvisningar skulle sedan förankras hela vägen ner, vilket i stort sett gav ett ledarskap baserat på viskningsleken.

Här kommer vikten av ”Go to gemba” in, att gå dit där det händer för att få en verklig känsla av vad det är för beslut som måste tas och hur de påverkar verksamheten. När vi kopplar detta med den föränderliga värld vi lever i så är det lätt att inse att cheferna i en traditionell struktur inte hinner med detta. Beslut måste kunna tas långt ut i organisationen av autonoma grupper som vet vilket ramverk de rör sig inom och själva tar beslut som knyter samman det de arbetar med och företagets övergripande visioner.

Hur möter vi denna utmaning? Det handlar mycket om tyst kunskap (”tacit knowledge”), en etablerad medvetenhet om hur företaget agerar baserad på företagets filosofier – du vet vad du ska göra utan att det står någonstans, det är ”magkänslan” som styr. Chefen är inte där och pekar, hen leder genom att agera som förebild. Detta ledarskap börjar sippra ner ju plattare organisationer vi får med alltmer autonoma grupperingar. Till och med de militära elitförband som möter Daesh måste agera så, eftersom deras motståndare inte bryr sig om att de inväntar order – de måste ha fullt mandat att agera inom givna ramar.

Utvecklingen går alltmer åt ett självständigt agerande efter den känsla vi har baserad på chefernas agerande och företagets filosofi. Med den snabba utvecklingen kan det inte finnas en instruktion för varje situation eller utmaning utan det måste istället finnas en stark kultur och ett ledarskap som leder med sitt sätt att följa filosofierna. Det kräver som sagt ett helt nytt ledarskap där vikten av filosofin förmedlas genom handling. Vi måste komma bort från de hierarkiska chefsorganisationerna om vi vill vara framgångsrika över tid.