Projektets tidplan är en nyckel för ett förbättringsarbete på projektet; inte bara för den faktiske utföraren av byggnationen utan också för de flesta samarbetsparter. Att skapa delaktighet och att ge insikt i projekttidplanen ger alla levererande parter (av material/tjänster) möjlighet att långsiktigt optimera sina egna inköp av det som sedan blir till leveranser.

Att tillsammans gå igenom tidsplanen i startskedet för att ”punkta” de kritiska skedena i processen och att sedan ha en löpande dialog och avstämning säkerställer rätt flöde i leveranserna. Dessutom minimerar det slöseriet i form av minskat antal transporter eftersom ”ad hoc-beställningar” elimineras, väntan på materiel som ”troligen” var beställt upphör och samtidigt minskas den gemensamma miljöpåverkan.

Med en öppen dialog lär vi av varandra och kan tillsammans skapa bättre flöden i vårt gemensamma arbete. Vi blir således bättre på att kravställa våra leverans- och beställningsvillkor – vilket i sin det kommer att gynna det dagliga arbetet på projektet.