På BoKlok har vi samlat alla våra produktionschefer, eller platschefer som de kallas på andra håll, till en kombinerad workshop och utbildning kring planering. Vi tittade på fyra nyckelområden: Huvudtidplan (övergripande projektplanering), produktionstidplan (konceptuella milstolpar och aktiviteter), rullande tidplan (nedbrytning av ”sunda aktiviteter – sju förutsättningar på plats – till mätbara arbeten) samt daglig styrning (involverande planering enligt Last Planner).

Till agendan lånade vi också Jarkko Erikshammar från iTid och Luleå tekniska universitet som vi haft kontakt med sedan tidigare i SmartBuilt-projektet VALLA Coach. Jarkko höll i teoripassen om hur de olika delarna hänger ihop och kunde dessutom berätta hur andra branscher arbetar med detta. I den uppföljande workshoppen fick produktionscheferna träna på hur de arbetar med involverande planering med rullande tidplan och daglig styrning.

Vi samlade sedan in alla våra produktionschefers erfarenheter kring hur BoKlok bör arbeta med detta; det ligger en fantastisk kraft i att låta 30 erfarna personer bidra med vad de tycker. Det är häftigt att få ta del av den enorma kunskapsbank som skapas av dem som verkligen jobbar med detta, något som ingen av oss teoretiker skulle kunna tänka ihop. Även om vi redan idag är ganska snabba att färdigställa våra projekt, bland annat tack vare att de oftast är relativt lika, så måste vi korta byggtiden.

Ett sätt att göra detta är att arbeta mer med planeringen, hitta arbetssätt för att korta ledtiderna och metoder som ordning och reda för att styra projekten på ett annat sätt med mindre stress och ”brandsläckning”. Min förhoppning är att vi inom ramen för VALLA Coach ska kunna få coachningsstöd på byggplatserna för att ytterligare träna produktionscheferna i Last Planner-metodiken med rullande tidplaner och daglig styrning.