Forskning och Utveckling – FoU – förändras i samma takt som samhället i övrigt. Nya eller uppdaterade behov och krav är ständigt återkommande, från lag- och kundkrav till branschregelkrav. Och de ökar stadigt samtidigt som de nya digitala hjälpmedel utvecklas med en rasande fart. Det är därför så viktigt att tidigt känna av hur omvärlden förväntas att förändras, både på kort och lite längre sikt.

Förändrade förhållanden kan till stor del identifieras via forsknings- och utvecklingsverksamhet och den däri inbyggda omvärldsbevakningen. Forskning är till för att ta fram ny kunskap, utveckling syftar till att använda resultaten av ny kunskap och utveckla varor, tjänster och produktionsprocesser eller förbättra befintliga system och komponenter. Med FoU skapas ett innovativt tänkande samt en både bred och djup kompetens vilket ger förutsättningar för företag att skaffa sig tidiga marknadsfördelar och en bra positionering – ibland inte bara att vara tidigt ute, utan ibland kanske rentav att vara först på en ny marknad.

FoU-projekt kan handla om att utveckla produktionsmetoder, ledarskap, förbättrad arbetsmiljö och kvalitet, miljömässigt hållbara lösningar, tillämpning av nya digitala hjälpmedel, teknikutveckling med mer. Med en aktiv FoU-verksamhet i företaget förenklas kunskapsuppbyggnaden, det blir lättare att attrahera nya medarbetare och även att uppdatera befintlig kompetens – du bibehåller och ökar företagets kompetens tack vare FoU. Det här särskilt viktigt inom specialistområden; att hålla sig uppdaterad och à jour med den senaste kunskapen inom området. Det utvecklar även den enskilda individen och får dem att stanna i företaget.

SBUF – Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond– är en branschgemensam fond för FoU där det är möjligt att få tillgång till extern delfinansiering. SBUF stödjer utvecklingsarbete och forskning hos entreprenörer och installatörer och det är genom dessa som det går att ansöka om bidrag. Läs här om hur det går till och sök bidragför att både behålla och öka företagets kompetens! Ett generellt villkor – i sann Lean-anda – är att projektresultaten görs allmänt tillgängliga och på det sättet gör nytta för hela branschen. Att ständigt förbättra sig är en av Lean-filosofins grundläggande principer. Kaizen – ständiga förbättringar – där alla tar ansvar, insikten om att ingen process är perfekt och att det alltid finns utrymme för förbättringar – det ger innovation och utveckling!