På senare tid har det debatterats en hel del kring byggbranschens problem både i media och inom branschen. Ett exempel är regeringen som den 19 februari i år bjöd in och samlade aktörer i byggbranschen för ett samtal om hur ett fortsatt högt och hållbart bostadsbyggande kan säkerställas. Här finns det ett flertal händelser och initiativ som har en stark koppling till Lean.

Boverkets rapport 2018:36 ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn” som kom hösten 2018 representerar en bra kartläggning av var det finns förbättringsmöjligheter. Här framgår var de stora systematiska problemen finns. Rapporten har medfört att Byggföretagen startat en studie med avsikt att ta fram åtgärder för att minska just de problem som rapporten pekar på, ”Byggföretagens Förstudie om Boverkets rapport fel, brister och skador inom byggsektorn”. Förstudien pågår och är inte färdigställd.

I Kommittén för Modernare Byggreglers betänkande SOU 2019:68 föreslås en hel del förändringar vad gäller BBR och dess innehåll i avsikt att förenkla, till exempel att det ska bli enklare att bygga om. Det ska även finnas möjlighet till flexiblare planlösning, allmänna råd i föreskrifter ska minimeras och kopplingen till standarder ska tas bort. En ny myndighet, Byggkravsnämnden, införs med uppgift att ge förhandsavgörande om en föreslagen lösning uppfyller vissa krav och certifierade sakkunniga och kontrollansvariga avskaffas i plan- och bygglagen. Betänkandet är nu ute på remiss för synpunkter från branschen.

Mikael Anjous bok ”Den ineffektiva Byggbranschen” är ytterligare ett exempel, där Mikael pekar på att vissa strukturer hämmar branschens utveckling. Detta gäller exempelvis Kollektivavtalssystemet på entreprenadsidan, Branschpåtagna institutionella standarder (AB, ABT med fler), påtvingade institutionella ramverk (Hyreslagstiftning, BBR med fler), delmarknader med oligopolsituationer, kompetensbrist …

Produktivitetsläget i Svenskt Byggande 2018 av Christian Koch (Chalmers) visar på fyra stora positiva nyheter: Projektproduktiviteten har ökat 1 procent per år per kvadratmeter 2014-2018. Ledtiderna per kvadratmeter är kortare, det byggs snabbare. Det kan betala sig att använda partnering och det ger nöjdare aktörer. Det lönar sig att använda BIM.

Här finns snart ett mycket bra underlag för förbättringar. Slöserierna kan identifieras, grundorsakerna kan hittas och effektiva åtgärder kan tas fram och genomföras – ett Lean sätt att se på saken.