Genom NCC är jag engagerad i en del av Västlänken vid Korsvägen i Göteborg, en järnväg i tunnel under centrala staden som ska ge en genomgående pendel- och regiontågtrafik. I arbetet med ett så stort projekt ser jag en tydlig koppling mellan ”gammalt” och ”nytt” tänk. Det nya är den utmaning det innebär att hålla ordning på ett projekt av denna omfattning där vi använder teknologi som många stora organisationer anammat, allt från Nasa till US Army, för att strukturera arbetet: Work Breakdown Structure, WBS.

WBS är ett sätt att få ett ”helhetsscope” utifrån leveransen av projektet. Det gäller inte bara det som står kvar på när vi är klara, det omfattar även temporära installationer, kvalitetsplaner, administrativa verktyg etcetera. För att klara projekt av den här digniteten krävs det någon form av trygg utgångspunkt, en ”base line”, som alla de förändringar som alltid tillkommer i stora projekt ska förhålla sig till. Det gäller att alla håller sig till en och samma struktur i projektet, ett gemensamt sätt att prata, att kommunicera, mellan olika skrån och delar av organisationen.

Vi har traditionellt klarat oss från den här problematiken eftersom vi inte haft så stora projekt. Idag blir de dock allt vanligare och vi ser att det här är något som krävs för att få en helhetsyn över projekten. Här träder sedan det ”gamla” in, det vill säga Lean. Vi vet vad vi har och vad vi ska bygga, men WBS svarar inte på frågan om hur vi ska dela upp arbetet. Hur och när ska de olika delarna utföras, hur skapar vi bäst effektivitet i leveransen? Vi kan tala om att bron ska vara si och så och att den ska stå där, men inte om hur vi ska komma dit.

Det är nu vi måste knyta samman grundstrukturen med effektivitet, sekvensplanering, dynamiska förändringar, anpassa organisation och logistik för effektivitet utan onödiga buffrar och andra slöserier. För mig innebär det en stor inspiration att utifrån base line få fram effektiva flöden och processer, leveranskvalitet, Supply Chain etcetera. Vi ser också tydligt att Lean kan dra nytta av den grundordning som base line innebär; saknas den så är det svårt att få till ett effektivt processtänk och styrning, vilket vilket varit en intressant aha-insikt.