Teaser för release om Lean …

Publicerat den 20 augusti 2015

Det har nog inte undgått någon att Lean Forum Bygg tillsammans med förlaget Rheologica Publishing sedan en tid tillbaka arbetat med att ta fram en special­variant av boken ”Detta är Lean” med inledande reflektioner kring varje kapitel. Skribenterna till dessa reflektioner har olika kopplingar till byggsektorn och/eller Lean Forum Bygg och representerar tillsammans en imponerande bredd. Boken släpps officiellt först den 9 oktober, men redan nu bjuder vi på ett litet smakprov.

Sedan i våras har vi diskuterat, planerat och beslutat kring Lean Forum Byggs utgåva av Niklas Modigs och Pär Åhlströms bok ”Detta är Lean”. Alla skribenter – var och en för sig eller i samverkan – har satt sina tankar på pränt och de representerar en fantastisk bredd; från företagare och forskare till fackrepresentanter och projektledare, från såväl beställar- som utförarsida. Utan att avslöja för mycket av innehållet följer här ett axplock från de olika skribenternas texter.

Lean-skribenter
Skribenter – förutom bokens huvudförfattare Niklas Modig och Pär Åhlström – till Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean” är Kajsa Simu, Linda Ericsson, Johan Brantehag, Helena Lidelöw, Jerker Lessing, Jan-Olof Edgar, Stefan Lindbäck, Mats Berntsson, Lars Stehn, Per-Erik Josephson, Tommy Thunberg Bertolone, Bo Johansson, Marie Nordqvist, Emile Hamon, Thomas Gardell, Joakim Örn, Maria Viidas och John Eklund.

Inleder gör naturligtvis Lean Forum Byggs ordförande Kajsa Simu (NCC), där hon också konstaterar att skribentbredden imponerar: ”Det är precis den samsyn, som skär genom alla lager och strömmar över alla gränser, som krävs för att Lean ska fungera – oavsett bransch.” Samtidigt framhåller Kajsa att en effektivare byggsektor innebär stora möjligheter för hela samhället. Även Linda Ericsson (Vellinge kommun) lyfter fram samhällsansvaret i sin reflektion över kapitlet ”Från resursfokus till kundfokus”: ”Vi har vår tids största utmaning framför oss, vi vet att jordens naturtillgångar inte är oändliga. Vi blir allt fler och behovet av bostäder är stort. Byggbranschen är en av de sektorer som belastar vårt jordklot mest.”

Till kapitlet ”Processer är grundbulten i flödeseffektivitet” reflekterar Johan Brantehag (Peab) över att vi på byggarbetsplatsen ibland mer strävar efter att hålla alla sysselsatta än att skapa effektiva flöden: ”Om vi tittar närmare på processerna så har vi traditionellt konstaterat att vi arbetar väldigt effektivt så länge alla resurser utnyttjas och varje medarbetare har fullt upp. Är det inte dags för oss att lyfta blicken och titta på om var och en verkligen gör rätt saker?” Helena Lidelöw (Luleå tekniska universitet/Lindbäcks Bygg) och Jerker Lessing (Lunds universitet/Tyréns) fokuserade tillsammans på kapitlet ”Vad får processer att flöda?”, där de menar att ett bättre sätt att genomföra byggprocessen, att ta bort hinder och flaskhalsar längs vägen, vore att bygga med ”industriell ryggrad”: ”En industriell ryggrad betyder att byggföretaget lägger fokus på att identifiera och standardisera processer och produkter som kunderna inte ska kunna påverka. Det betyder att vi måste göra något mycket ovanligt inom byggande: Lära känna kunden – på riktigt!”

Jan-Olof Edgar (Projektengagemang) pekar i anslutning till kapitlet ”Effektivitetsparadoxen” på slöserier i storleksordningen 30-35 procent i ett byggprojekts produktionskostnad. Anledningen är en fragmenterad bransch där få aktörer medverkar under hela processen: ”Troligen är det bristen på en tydlig processägare som gör att byggbranschen ligger 15-30 år efter den fasta industrin vad gäller produktivitetsutveckling genom utnyttjande av IT-baserade verktyg.” Stefan Lindbäck (Lindbäcks Bygg) och Mats Berntsson (Ytterbygg), som reflekterar över kapitlet ”Det var en gång … Hur Toyota blev störst med hjälp av kundfokus”, menar att byggsektorn i Sverige är skyddad och har det lite för bra, vilket hämmar utvecklingen: ”Det saknas incitament för att utvecklas mot ”world class”, vilket gör att det inte alltid är rätt kunskap och/eller konkurrenskraft som avgör vilka som kan verka och konkurrera på marknaden.”

Kapitlet ”Välkommen till vilda västern – det vi kallar Lean” föll på Lars Stehns (Luleå tekniska universitet) och Per-Erik Josephsons (Chalmers tekniska högskola) lott, en reflektion med tydlig forskningsinriktning. Den visar också på det kontinuerliga, långsiktiga arbetet inom byggsektorn: ”Att utgå från våra byggprojekt och fokusera på ett effektivt flöde för dessa har varit kännetecknande för en del av den forskning som vi arbetat med sedan avhandlingen från 1994 om felkostnader och dess orsaker.” Från fackligt håll reflekterar Tommy Thunberg Bertolone (IF Metall) och Bo Johansson (Byggnads) över kapitlet ”Vad Lean inte är”, där de kontrar flera exempel på tvivelaktiga tolkningar av Lean med vad det istället borde vara: ”Lean är inte att fokusera Lean-arbetet på någon liten del i verksamheten där ledningen ensidigt beslutar om förändringar för att snabbt rationalisera; Lean är istället att Lean-arbetet genomförs långsiktigt med hela verksamhetens värdeflöde som fokus, i partssamverkan och med delaktighet av de anställda som berörs i verksamheten.”

I kapitlet ”Effektivitetsmatrisen” utgår Marie Nordqvist (Strängbetong) från företagets egen framgångsrika Lean-satsning när hon beskriver deras förflyttning i matrisen, där hon betonar vikten av ett arbete som är ständigt pågående: ”Om vi inte driver arbetet framåt så stannar det inte bara upp, det går bakåt. För att alls finnas kvar som en konkurrenskraftig verksamhet så krävs det ett kontinuerligt arbete – för att gå framåt krävs det ännu mer!” Från Veidekke reflekterar Emile Hamon, Thomas Gardell och Joakim Örn tillsammans över kapitlet ”Detta är Lean”, där de menar att involvering av medarbetare och partner är hemligheten bakom deras uppmärksammade Lean-resa: ”Alla aktörer – arkitekter, konsulter, konstruktörer – sitter i samma rum och arbetar med projektet, tillsammans med alla andra med beslutsansvar; finns det några frågor så är tanken att alla som sitter på svaren ska sitta i rummet. Det är grundtanken bakom ICE (Integrated Concurrent Engineering), varje fråga får ett direkt svar. Det gör att vi kan korta ledtiderna enormt.”

Maria Viidas (Institutet för Kvalitetsutveckling) baserar sina reflektioner kring kapitlet ”Att skapa en Lean verksamhet” på fyra områden, nämligen 1 Ledarskap som stödjer, efterfrågar och är ett föredöme, 2 Kultur för ständiga förbättringar, 3 Gemensam syn på uppdraget samt 4 Tillsammans skapas värde: ”Att föregå med gott exempel är en mycket enkel men oerhört effektfull metod för chefer i alla led att använda sig av. På samma sätt är ’gå och se’ ett väldigt bra sätt för att lära sig mer om verksamhetens utmaningar samtidigt som ledarna blir synliga och delaktiga.” Avslutningsvis reflekterar John Eklund (JM) över kapitlet ”Är du Lean? Lär dig fiska!”. Frågan kan tyckas felställd eftersom du aldrig är ”färdig” med Lean-arbetet, men John ger ändå ett antal relevanta svar och avslutar med ett argument som nog de flesta håller med om: ”Och kanske allra viktigast: Lean är din organisation när medarbetarna längtar lika mycket TILL jobbet som därifrån!”

Detta var som sagt endast ett axplock, intressanta citat och kommentarer som dock är lösryckta ur sina sammanhang. Boken ”Detta är Lean” av Niklas Modig och Pär Åhlström med den samlade bilden och de kompletta texterna samt insikterna kommer att finnas till försäljning vid releasen den 9 oktober i Stockholm (se inbjudan). Därefter kommer den även att kunna beställas via Lean Forum Byggs hemsida.