Till vilken utsträckning tillämpas Lean-verktyg av Sveriges byggentreprenörer?

Publicerat den 26 juni 2015

Lean Forum Bygg har glädjen att publicera detta studentarbete utfört av Anton Hörnberg och Johan Sönnert: Bakgrunden till den här artikeln är en studie som vi, två civilingenjörsstudenter, utfört på Luleå tekniska universitet. Vi har undersökt till vilken utsträckning Sveriges byggentreprenörer tillämpar verktyg som omnämns inom Lean Konstruktion.

Det första som kunde konstateras var att gränsen som definierar Lean Construction är väldigt diffus och konceptets innehåll varierar i litteraturen. I den (stora) verktygslådan är det tre verktyg som återkommer i nästintill all litteratur om Lean Construction; JIT (Just-In-Time), LPS (Last Planner System) och 5S. Okej, JIT känner vi till väl och 5S har vi stött på, men LPS? Trots att vi läst åtskilliga kurser som involverar Lean, så har ingen av oss stött på begreppet LPS. Här väcktes några frågor; om inte vi har hört talas om dessa verktyg kanske inte deltagarna i studien heller har det? Sedan är det väl även troligt att företagen har rutiner/arbetssätt som liknar något av verktygen, utan att de uttryckligen tillämpar verktyget i sig? Båda dessa faktorer kan leda till underskattade resultat och försökte bakas in i undersökningen.

En enkät skickades ut till 41 utav Sveriges största byggentreprenörer. Vi letade upp en anställd i varje företag som i våra ögon var lämplig att svara på frågorna. Utav dessa svarade 18 företag på enkäten. I det ena avsnittet av enkäten ställdes raka frågor om till vilken utsträckning företaget tillämpar varje Lean-verktyg. Dessa resultat presenteras i figur 1, 2 och 3 nedan. I det andra avsnittet ställdes frågor kring företagets rutiner/arbetssätt, där varje fråga berörde nyckelaspekter kring de tre verktygen. Tillsammans skulle dessa resultat förhoppningsvis kunna ge en närapå komplett bild över hur byggentreprenörerna förhåller sig till dessa Lean-verktyg. Skalan som anges i figurerna representerar den utsträckning som företagen tillämpar verktygen, där 1 = ingen tillämpning, 2 = låg tillämpning, 3 = medel tillämpning och 4 = hög tillämpning.

Tillämpning av JIT bland Sveriges byggentreprenörer.
Tillämpning av LPS bland Sveriges byggentreprenörer.
Tillämpning av 5S bland Sveriges byggentreprenörer.

Som resultaten påvisar, är JIT det Lean-verktyg som tillämpas mest bland Sveriges byggentreprenörer. Utifrån frågorna i det andra avsnittet kan ett likvärdigt resultat utläsas. Både Last Planner System och 5S tillämpas dock i relativt liten utsträckning, enligt figur 2 och 3. Intressant nog pekar svaren i det andra avsnittet på att vissa nyckelaspekter kring dessa verktyg används i betydligt större utsträckning än vad figur 2 och 3 visar. Detta innebär att många företag har interna rutiner/arbetssätt som mer eller mindre liknar innehållen i dessa verktyg. Exempelvis uppfylls ofta aspekter hos LPS rörande vilka som ska delta vid tidsplanering, samt hur planeringen ska gå till. Vad gäller 5S så är det väldigt vanligt att byggentreprenörer har upprättat tydliga rutiner för ordning och reda ute på byggarbetsplatserna, som ska gälla i samtliga projekt.

Av resultaten att döma är JIT det Lean-verktyg som används mest utav Sveriges byggentreprenörer. Trots att LPS och 5S är två vanliga verktyg inom Lean Construction, är det väldigt få byggentreprenörer som tillämpar dem. Vi bör dock vara försiktig med att säga att byggentreprenörerna inte använder Last Planner System eller 5S överhuvudtaget, eftersom desto fler använder metoder som påminner om dessa.

Studien i sin helhet finns att tillgå genom att höra av sig till kajsa.simu@ncc.se.