Stipendium till studentarbeten om bygglogistik och värdeskapande

Publicerat den 20 april 2021

Tävlingen Årets Lean-byggarstudent belönar årets bästa examensarbete inom tillämpning av Lean i samhällsbyggandet. Vinnarna för år 2020 har nu utsetts och den här gången delas stipendiet mellan två arbeten – ett examensarbete på 30 hp (master) från Lunds tekniska högskola, och ett examensarbete på 15 hp (kandidat) från Uppsala universitet. Och vinnarna är ...

Vinnare av 2020 års upplaga av Lean Forum Byggs studenttävling – Jakob Dybjer, Lunds tekniska högskola, samt Olof Berggren och Linus Kjellberg, Uppsala universitet.

Byggherrens nytta av god bygglogistik

Jakob Dybjer, Lunds tekniska högskola

Domarkommitténs motivering:

Examensarbetet undersöker byggherrens behov av att styra bygglogistiken i ett tidigt skede och åskådliggör hur hanteringen av bygglogistik påverkar valet av upphandlingsstrategi i offentliga upphandlingar för husbyggnadsprojekt. Genom omfattande litteraturstudie, enkät till byggherrar i Skåne och Halland, telefonintervjuer och goda analyser kartläggs behovet av god bygglogistik.

Arbetet visar på vikten av att involvera bygglogistik tidigt i byggprocess och upphandling. En effektivare bygglogistik bidrar till mindre slöseri och lägre kostnader, både för entreprenören och för byggherren. Bygglogistik blir allt viktigare inom Lean Construction och hållbarhet och examensarbetet är ett värdefullt bidrag till den fortsatta utvecklingen av den svenska byggbranschen.

– Den byggherre som tidigt har ett tydligt engagemang kan utforma och formulera krav som leder till att levererad produkt uppfyller målen, säger Jakob Dybjer. Genom att byggherren strategiskt undersöker bygglogistikens förutsättningar säkerställer hen att inget lämnas åt slumpen utan istället sker aktiva val. Den effektivisering av projekt som tillkommer medför inte bara nyttor för projektet och byggherren, utan även samhället i stort.

Läs examensarbetet i sin helhet →

Icke värdeskapande aktiviteter inom byggproduktionen

Olof Berggren och Linus Kjellberg, Uppsala universitet

Domarkommitténs motivering:

Arbetet har en tydlig koppling till Lean Construction med fokus på hur icke värdeskapande aktiviteter kan minskas eller elimineras. Författarna identifierar ett antal relevanta områden såsom ordning på byggarbetsplatsen, materialhantering, ställtider och leveranser. Arbetet studerar även metoder som kan användas i syfte att minska de icke värdeskapande aktiviteterna, specifikt 5S, just-in-time och Last Planner.

Transparens och kommunikation lyfts fram som viktiga delar i att effektivisera byggproduktionen. Examensarbetet bidrar således med ytterligare en viktig pusselbit kring hur de icke värdeskapande aktiviteterna kan begränsas.

– Vi erbjuder ett verktyg för att presentera produktionseffektiviserande förslag på en framtida arbetsplats, säger Olof Berggren. Det är krävande att genomföra förändringar för att långsiktigt kunna arbeta mer tidseffektivt, vilket kan leda till att en verksamhet struntar i det. Vi upplyser branschen om att det finns verktyg som det går att arbeta med samt att det är viktigt för en verksamhet att få med sig alla delaktiga parter i ett gemensamt och långsiktigt förändringsarbete.

Läs examensarbetet i sin helhet →

Till minne av Per-Erik Josephson

Årets Lean-byggarstudent är instiftat till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephson, som med sitt stora engagemang inom resurseffektiva byggprocesser var med och startade föreningen Lean Forum Bygg.

Tävlande examensarbeten bedöms utifrån akademisk höjd samt deras bidrag till kunskapsutvecklingen inom Lean construction. Prissumman är 30 000 kronor som betalas ut i form av ett stipendium.

 

The European Lean Construction Conference

Den 9-10 juni är det dags för European The Lean Construction Conference (se programmet här), givetvis i virtuellt format. Det är den första heleuropeiska konferensen som enbart fokuserar på Lean Construction och dess applikationer. Tvådagarskonferensen omfattar ett 20-tal presentationer från 36 industriexperter som representerar ledande AEC-företag (architecture, engineering, construction) från 13 länder i Europa. Konferensen spelas in så alla deltagare som inte kan närvara hela tiden har tillgång till den i efterhand. Intresserad? Här kan du boka och läsa mer om The European Lean Construction Conference. Har du specifika frågor är du välkommen att kontakta Nawras Skhmot.

Involvering är nyckeln

Ibrahim Ahmedin, Dharenso Sahlqvist, Robert Svanemyr, Rosetta Melhi, Stavros Kundromichalis, Mattias Ericsson, Lisa Johansson, Linnea Johnson, Björn Öberg, Jesper Almqvist, Johanna Zelaya, Kathrine Larsson, Hanna Björkman, Åsa Edman, John Dahlqvist.

December 2015 stod Veidekke på scenen på Cirkus på Djurgården i Stockholm och tog emot priset som Årets Lean-byggare. Motiveringen var att företaget genom att fokusera på samplanering och samlokalisering lagt grunden för medarbetarnas involvering och en lärande organisation, ett lärande inte enbart för egna anställda utan även för projektpartner och hela Sverige.

- Det var en fantastisk känsla, ett erkännande för allt det målmedvetna arbete vi lagt ned, minns Thomas Gardell som idag jobbar som verksamhetsstöd inom Involvering på Veidekke i Sverige. Vårt Lean-inspirerade involverande arbetssätt var något vi kämpat på med under en längre tid och som med tiden började bära frukt genom hela organisationen.

Strax efter mottagandet av priset, under januari 2016, beslutades det på ett ledningsmöte att det involverande arbetssättet skulle vara obligatoriskt i Veidekke Sverige. Antalet medarbetare på den tiden var cirka 1200 stycken. Sex obligatoriska nyckelaktiviteter definierades för att säkra kvalitet i arbetssättet:

  • Involveringsstartmöten – för att få till ett bra teamskapande med gemensam målbild och värderingar
  • ICE-möten – ett tydligt strukturerat arbetsmöte där olika discipliner deltar samtidigt i beslutsprocessen vilket ger korta och effektiva beslutsvägar som följd
  • Involveringsmöten – löpande informationsmöten med alla i projektet vilket minskar risken för missförstånd och att informationen inte når alla berörda
  • Involverande planering – systematiskt involvering av alla i planeringsarbetet för ökad kontroll och styrning av produktionen
  • Visualisering – för att ge alla en helhetsbild av projektet och dess status samt tydliggöra ägarskapet av frågor och beslut
  • Erfarenhetsåterföring – ett strukturerat sätt att fånga erfarenheter från projektet för att ständigt arbeta med att förbättra verksamheten.

De märkte att förutom arbetssättet var det nödvändigt att även tydliggöra deras synsätt vad gäller involvering, det vill säga hur de bör tänka och vilka inställningar de bör ha för att det involverande arbetssättet ska fungera och ge resultat.

– Vi byggde upp en så kallad tankemodell som beskriver flödet, berättar Thomas. Från värderingar till synsätt, arbetssätt och i slutänden resultat.

Veidekke har även arbetat med material från Part Development som skickats ut till ledare i organisationen för att höja kunskapen kring Lean. De har också tagit fram en väldigt omtyckt interaktiv utbildning med filmer och frågeställningar kring kultur, värderingar och involvering.

– Den används bland annat i introduktionen för alla nyanställda på företaget, fortsätter Thomas. Stort fokus läggs också på att utbilda i planeringsarbetet, speciellt PPU och sju förutsättningar för att kunna analysera data och agera utifrån det.

Idag har Veidekke cirka 1600 medarbetare i Sverige och företaget växer stadigt. Med tanke på det är arbetet med involvering något som aldrig tar slut.

”Vi har visat att vi både kan och vill bli bäst”

Strängbetong i Kungsör skulle egentligen varit Årets Lean-byggare 2013, men då prisutdelningen flyttades från höst till vår fick de istället priset 2014. Då hade de jobbat med att ställa om sitt sätt att arbeta sedan 2011 då de inledde ett arbete med Produktionslyftet. Produktionschef Per Forsberg var med från starten och berättar att en av de största skillnaderna jämfört med innan är att de arbetar säkrare idag med låga sjuktal och nära noll vad gäller olycksfall med frånvaro.

– Direkt efter att vi fick priset var det mycket uppmärksamhet, det var många besökare och utbildningar med chefer och kollegor från andra Strängbetongfabriker, berättar Per. Vi var den första fabriken som gjorde en omställning till att arbeta med Lean och övriga sju Strängbetong fabriker tog beslut att följa efter. De använde sig då av vårt produktionssystem, det vill säga våra principer och arbetsmetoder såsom daglig styrning och veckovisa samverkansmöten med skyddskommittén.

Även under åren som följde hände det mycket i fabriken med flera stora investeringar. En viktig sådan kom 2017 som omfattade den nya betongstationen som idag ger de förutsättningar att leverera i snitt 1000 ton betong per dag. Den nya stationen ger dem även förutsättningar för att framställa en mer hållbar betong med både högre andel återvunnet spill samt lägre andel cement. Ytterligare en stor investering var den i ett betongtransportsystem som gjordes under sommaren 2020. Till detta kommer flera planerade investeringar inför 2021.

– Jag tror inte att vi hade fått så stor andel av Strängbetongs totala investeringsbudget till Kungsör om vi inte ställt om vårt arbetssätt så som vi gjorde och fick pris för 2014, säger Per. Det är klart att företaget har enklare att motivera investeringar i en fabrik som visat att vi både kan och vill bli bäst.

Under åren sedan de började med sitt strukturerade Lean-arbete så har de även minskat produktionsytan i fabriken från de tidigare tre hallarna till två produktionshallar. De har även sedan hösten 2020 slutat med nattskift och har nu endast tvåskift. Tidigare vågade de inte stänga ner den buffert som tredje skiftet innebar, men nu kände de att de var så pass stabila i sina processer att det var möjligt. För Per som produktionschef känns det väldigt bra att veta att han inte har någon som arbetar på natten.

– Jag ser dessutom leenden hos de som tidigare gått nattskift, vilket jag inte gjort innan och det känns mycket bra, avslutar Per. Värt att notera är att vi har kvar samma produktionskapacitet som innan tre hallar och nattskift, kanske till och med ökat något. Vi jobbar smartare helt enkelt, vi gör saker lättare.

Läs tidigare artikel om Strängbetong →

 

Maximerad kvalitet – minimerat svinn

Det vi kunde läsa om NorDan när de utsågs till Årets Lean-byggare 2019 var hur deras genomgripande produktionssystem – NDPS, NorDan Produktionssystem – säkerställde en minimerad överproduktionen genom att onödiga uppgifter och processer kunde tas bort. Då liksom nu säkerställde det samtidigt att kvaliteten på produkterna ligger på högsta nivå parallellt med att svinnet hålls till en minimal nivå. Vid alla NorDans fabriker används NDPS aktivt, vilket resulterat i en både effektiv och miljövänlig produktion.

– NDPS är ett bra system och vi kan dela med oss av erfarenheter och förbättringar mellan anläggningarna i Sverige och utomlands, förklarar Cecilia Sjölin, fabrikschef vid anläggningen i Kvillsfors. Vi har årliga träffar då vi går igenom varandras arbetssätt och lär av varandra.

Efter utmärkelsen som Årets Lean-byggare har arbetet fortsatt i samma riktning och den fortsatta utvecklingen av resultatet är ett bevis på att NorDan har en vinnande strategi. Denna strategi involverar även medarbetarna och tillåter egna initiativ för att driva utvecklingsarbetet framåt.

Läs tidigare artikel om NorDan →

Nominera din kandidat till Årets Lean-byggare →

Tioårsjubileum som Årets Lean-byggare

Efter att ha arbetat med standardisering och andra Lean-verktyg sedan slutet av 90-talet valde JM Bygg 2009 helt att anamma Lean, inspirerade av bland andra Scania och Lindbäcks Bygg. Redan två år senare – 2011 – utsågs de till Årets Lean-byggare!

Lean-resan för byggbolaget JM startades redan 1999 när företaget initierade ett omfattande arbete kring standardisering. Standardiseringsarbetet började med projekteringsanvisningarna och fortsatte med inköp, försäljning och produktion.

10 år senare, under 2009, valde JM att anamma Lean i företagets strävan efter ständiga förbättringar, bland andra inspirerade av Scania och Lindbäcks Bygg. Chalmers och Prolog var rådgivare till JM i denna viktiga satsning och företagets arbete uppmärksammades av Lean Forum Bygg redan 2011 då de utsågs till Årets Lean-byggare.

Standardiserings- och Lean-arbetet vid JM har bidragit till ökad kundnöjdhet, reducerade ledtider och effektivare flöden. Grundtanken bakom JMs Lean-arbete är att alltid hitta det bästa arbetssättet istället för att samma arbetsuppgift utförs på olika sätt. Fortfarande – drygt 20 år efter den initiala satsningen – får alla nyanställda i JM en gedigen utbildning i Lean som en del av introduktionsprogrammet.

 

En hävstång för Lean-kultur

I slutet av 2020 fick styrelsen möjlighet att sitta ner och prata med Mats Berntsson, VD på Ytterbygg AB som 2012 utsågs till Årets Lean-byggare. Mats inledde med att entusiastiskt berätta om bakgrunden till företagets Lean-arbete där det finns uppenbara paralleller – medvetna eller omedvetna – till The Toyota Way i bakgrundsbeskrivningen. Brist på pengar på en kapitalintensiv bransch tvingade helt enkelt Ytterbygg att hushålla med resurserna och maximera värdet i allt som gjordes och med det skapades en Lean-kultur.

– Att fokusera på det som kunden betalar för är något som idag genomsyrar organisationen, säger Mats Berntsson.

Sedan utmärkelsen har Ytterbygg i allt högre grad systematiserat sitt förbättringsarbete. I och med priset har också alltfler intresserade sökt sig till Ytterbygg för att se och höra hur de arbetar med Lean praktiskt i verksamheten.

– Åren efter priset tillsatte vi en en dedikerad resurs som aktivt arbetade med företagets Lean-samordning, berättar Mats Berntsson. Det gav en stor hävstångseffekt där fler metoder och verktyg kunde provas, utvärderas och standardiseras.

Medarbetarnas förbättringsförslag är motorn i Ytterbyggs Lean-arbete och idag får de in ungefär 150-200 förbättringsförslag om året. Mats menar att kulturen som nu finns i väggarna på Ytterbygg även hjälper medarbetare i rådande pandemi att känna stort engagemang och delaktighet. Samtidigt finns det nturligtvis en längtan efter att samla hela företaget när pandemin är över.

– Åets Lean-byggare visar med tydlighet Lean Forum Byggs viktiga roll för att spridning goda exempel kring Lean, bland annat genom de möjligheter som erbjuds nätverka vid olika seminarier med mer seminarier, avslutar Mats Berntsson.

Läs tidigare artikel om Ytterbygg AB →
Nominera din kandidat till Årets Lean-byggare →

Fortsatt utveckling på Lindbäcks Bygg

Industriell produktion på Linbäcks Bygg. Foto: Lindbäcks Bygg.

2010 vann Lindbäcks Bygg i Piteå den första upplagan av Årets Lean-byggare. Det har gått tio år sedan utmärkelsen och med ett öga i backspegeln och ett framåt konstaterar Pierre Ek, verksamhetsutvecklare på Lindbäcks, att företagets Lean-satsning har gett en stabil grund att stå på.

– Metoder och metodutveckling är på plats och vi har koll på våra processer, säger Pierre Ek. Ägarna har hela tiden stöttat och drivit fullt ut och vi har bland annat arbetat med ledtider och gått över till enstycksflöde i de två fabrikerna i Öjebyn och Haraholmen. Dessutom upplever jag att vi har lyckats med att gå från ett skråbaserat tänk till att balansera arbetsbelastningen mellan olika arbetsgrupper och mellan de två fabrikerna.

De senaste åren har Lindbäcks expanderat kraftigt och anställt många nya medarbetare, vilket har lett till att fokus just nu och framåt är att få med alla nyanställda i Lindbäcksandan. Individuellt och i grupp arbetar även företaget med ledarskap kopplat till Lindbäcks Lean-satsning One Way. Ett ytterligare steg framåt är att få in materialleverantörerna i företagets JIT-tänk, samt att fortsätta utveckla montageplatserna till att också tänka mer enstyck och flöde på samma sätt som i projektering och fabriker.

– Vi har börjat se byggarbetsplatsen som den egentliga fabriken, säger Pierre Ek. De tillverkande enheterna i Öjebyn och Haraholmen är mer att betrakta som komponenttillverkning och som en del i flödet mot ett färdigt hus.

På frågan vad Lean Forum Bygg kan bidra med, svarar Pierre Ek att det viktigaste ur hans perspektiv är nätverkande, att skapa nya kontakter och utbyta tankar och erfarenheter med andra inom samma bransch med utgångspunkt i samma filosofi.

Läs tidigare artikel om Lindbäcks Bygg →
Nominera din kandidat till Årets Lean-byggare →

Satsning på Lean framgång för Kynningsrud Prefab

I en tid som inneburit svåra prövningar för många industriföretag går Kynningsrud Prefab Uddevalla mot strömmen. Trots pågående pandemi är företaget på väg mot sitt bästa år någonsin. En målmedveten satsning på Lean genom det nationella utvecklingsprogrammet Produktionslyftet har skapat positiva effekter i hela verksamheten.

– Det är nu vi på allvar ser alla de positiva effekterna av arbetet vi har lagt ner på att införa Lean-metodiken i vår verksamhet, säger företagets vd Nicklas Jarl, tillika medlem av Lean Forum Byggs styrelse. Det är en stor investering i både tid och pengar, men det har gett oss mycket mer än väntat.

På bilden ses vd Nicklas Jarl. Läs hela deras artikel här – mer information har även Produktionslyftets Lean-coach Bo Ericson.

Lean-ledarskap för en säker arbetsmiljö i byggsektorn

Abetongs H-fabrik i Vislanda har blivit nominerade till Årets Arbetsmiljöpris tillsammans med Produktionslyftet. Abetongs ägare Heidelberg-koncernen satsar stort på samarbetet med Produktionslyftet där samtliga sex Abetongfabriker ingår liksom Kynningsrud Prefab och Contiga – alla koncernens enheter i Sverige medverkar eller har medverkat i programmet. Bakom Årets Arbetsmiljöpris står branschtidskriften Betong som ägs gemensamt av Betongföreningen, Svensk Betong och Cementa.

Här kan du läsa mer om nomineringen →