Tidigt när jag läste om de olika bidragen till Årets Lean-byggare så kände jag att NorDan hade en viss wow-faktor. De har de facto gjort en superresa sedan 2005 och är mycket värdiga vinnare till priset. Det känns väldigt kul att också juryn föll för dem. En lite komisk sak i sammanhanget är att NorDans fabrikschef i Kvillsfors heter Cecilia Hedblad. Hedblad är inte ett jättevanligt namn, men innan ni börjar tänka ”jäv” vill förklara att vi mig veterligen inte är släkt och att jag aldrig har träffat henne!

En reflektion kring NorDans Lean-arbete är dess långsiktighet. De har hållit på i 14-15 år vilket gjort det till en del av kulturen på alla nivåer av företaget, detta trots att de har många produktionsanläggningar och med väldigt mycket människor involverade. Dessutom har de uttalat valt att inte anlita konsulter, de har från början bestämt att detta är något de ska driva själva. Ingen skugga ska falla över konsulter men NorDan har valt en annan väg. Lean handlar till mångt och mycket om att förändra och utveckla människor, vilket tar tid – tid som de ställt till medarbetarnas förfogande.

En annan häftig sak är att de skapat team i produktionen som själva sätter sina mål för att sedan jobba tillsammans för att uppfylla dem. Det skapar ett naturligt ägande; det är inte produktionschefen som säger till dem vad de ska uppnå. De använder sig av daglig styrning för ständiga förbättringar och minskade slöserier och de har ett ledningssystem som arbetar med avvikelsehantering på ett bra sätt.

De arbetar också väldigt faktabaserat. De har lagt mycket tid på att kartlägga nuläget och samlat mycket data, men även mätt framdriften i de områden de jobbat med – de både mäter och följer upp. Ytterligare en häftig sak är de årliga träffarna de har för fabrikscheferna vid det 10-talet fabriker som de har för erfarenhetsutbyte. Det här går att dra paralleller till utbytet mellan olika projekt och de har hittat nyckeln som gör att det fungerar för dem.

De har också nått fantastiska rersultat med halverad genomloppstid, ökad leveransprecision, fördubblad kapacitet samtidigt som de fått plats över och minskat lagret, sänkt kostnaderna och minskad kapitalbindning … Konkreta resultat som är enkla att mäta. Som sagt, NorDan är värdiga vinnare!

Det finns flera initiativ inom byggsektorn för att arbeta med klimatförbättringar. Färdplan för en klimatneutral byggsektor 2045 som drivs av Sveriges Byggindustrier, och SABOs Allmännyttans klimatinitiativ som startades 2018, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030.

Framtiden Byggutveckling har vi valt att skriva under på SABOs klimatinitiativ vilket betyder att vi ska vara en fossilfri allmännytta till 2030. Hur ska vi som byggherre påverka och verka för att vi bygger mer klimatsmart? Vi ska givetvis ställa krav på energianvändning i kommande byggnader, men även på att välja rätt byggmaterial. I takt med att vi bygger mer energieffektivt så står byggprocessen och materialet för en allt större del av klimatpåverkan.

Det här är något vi alla känner till, men inte hur vi ska angripa frågan. Det känns som om hela byggbranschen just nu ligger i träningsläger för att öka kunskapen kring klimatpåverkan av byggmaterialen och hur vi ska reducera den. Vi vet att grundkonstruktion och stomme står för cirka 60 till 70 procent av klimatavtrycket av en byggnad. Lägg till innerväggar och fasad så är det närmare 80 till 90 procent. Att skaffa sig ett kunskapsläge om hur det ser ut med de material som finns på marknaden i dag är något som pågår och vi måste utifrån den kunskapen ställa krav på byggmaterialen, vilket är ett spännande och i högsta grad nödvändigt arbete.

Ett lagförslag från Boverket var på remiss hösten 2018 i rapporten föreslås att regler införs med krav på en klimatdeklaration av byggnader. Syftet med klimatdeklarationen är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs. Initialt är tanken med lagen att öka medvetenheten och kunskapen om byggnaders klimatpåverkan genom att identifiera, kvantifiera och räkna på klimatpåverkan. Lagkravet skulle sedan succesivt skärpas för att även innefatta krav på reduktion av klimatbelastning.

Det drar ihop sig får de viktigaste händelerna inom Lean Forum Bygg under året. Närmast – redan nästa vecka – har vi Årets Bygge med galakväll på Cirkus på Djurgården i Stockholm. Den 26 mars arrangeras denna gala då vi under kvällen kommer att avslöja vinnaren av Årets Lean-byggare bland de nominerade företagen El-Björn, Lindbäcks Bygg och NorDan.

På plats för prisutdelningen är Lean Forum Byggs styrelsemedlemmar Helena Lidelöw, Anders Vennström och Claes Dalman. Helena medverkar för övrigt i sin roll som konstruktionschef även vid seminariet ”Hus på löpande band?” tillsammans med Lean Forum Byggs tidigare styrelsemedlemmar Emile Hamon (Veidekke) och Jerker Lessing (Tyréns).

Den 14 maj är det dags för årets andra stora event, nämligen Lean Forum Byggs årsmöte. Hit är alla välkomna för att ta del av föreningens verksamhetsberättelse, valberedningens förslag och styrelsens kommande sammansättning. Dessutom kommer en representant från Årets Lean-byggare att berätta om deras Lean-resa och anledningen till att just de fick utmärkelsen i år. Årsmötet genomförs vid Chalmers på Lindholmen i Dome of Visions den 14 maj – anmäl dig här!

Att vi gör misstag och lär av dessa är ett lika välkänt som väletablerat fenomen. Det används dessutom ofta som motor inom erfarenhetsåterföring och förbättringsarbete. För många är det naturligt att uppmärksamma sådant som inte är bra för att lära sig av detta så att det inte upprepas.

Ett annat och kanske mer positivt sätt att lära sig är att se till de goda exemplen och ta till sig av dessa. Vad är det som gör att vissa projekt lyckas? En del av svaret på den frågan kan vi få genom att studera de projekt som är nominerade till Årets Bygge 2019. Denna årligen återkommande tävling lyfter fram exempel på det bästa som branscen har presterat inom samarbete, kvalitet, ekonomi och form.

Årets Bygge arrangeras av tidningen Byggindustrin och Business Arena med Svensk Byggtjänst som samartbetspartner. Vinnaren av tävlingen koras på byggegalan den 26 mars – här kan du boka din biljett. I det projekt som slutligen segrar finns det säkerligen en hel del att lära sig av. Lean Forum Byggs utmärkelse Årets Lean-byggare delas även det ut på galan, ytterligare en källa att lära sig mer från!

Betraktelsen för dagen är utmaningen som ligger i den digitala utvecklingen och att driva ett projekt samtidigt. Vår intention i Ostlänken är att arbeta med BIM samtidigt som projektet ska leverera. Hur långt har vi kommit med den digitala utvecklingen? Det är teknik som inte är alldeles lätt att hantera och det krävs ofta handpåläggning, systemen klarar inte av att föra över information på egen hand. Digitaliseringen kommer självklart att göra nytta när det är ”klart”, men just nu känns det som att en vanlig whiteboard är bättre än digitala system när det ska gå fort …

Å andra sidan kanske det alltid kommer att vara så, att det är en fråga om att ha rätt ambition för rätt tillfälle. Utvecklingen går otroligt fort idag när vi tittar på digitala verktyg, men det kanske inte är kunskap eller kompetens som finns hos projektets aktörer. Det känns onekligen ibland som att visionen har kommit längre än verkligheten. Vad ska göras var, av vem och när? Det är inte alltid alldeles lätt att se nyttan mitt i leveransen av ett projekt med sina milstolpar och leveranser.

Dessutom är det dessvärre fortfarande så att den samlade erfarenheten och lärdomarna skingras efter projektet. Det saknas en kontinuitet, trots en utprovad och fungerande lösning använts så kan den se annorlunda ut i nästa projekt. Dessa projektunika lösningar som vi inte drar nytta av vid nästa tillfälle är något vi ständigt diskuterar. Det är en ledningsfråga; ska vi ge utrymme för digital utveckling ned standardiserade arbetssätt i detta projekt? Vad är det som gäller, att driva projektet eller att utveckla? Att göra båda saker parallellt är som sagt en svår utmaning att balansera.

Dagens logg kretsar kring ett intressant område, nämligen kring upphandling. Personligen så arbetar jag ganska mycket med upphandlingsfrågor; inte så att jag handlar upp själv men jag hjälper andra att analysera effekten av upphandlingsprocessen på olika sätt. Det är både spännande och utvecklande med tanke på att upphandlingar i mångt och mycket sätter ramarna framöver.

Hur vill din organisation utvecklas? För att nå nya resultat och förbättringar måste precesserna kring upphandlingen ses över. Du får inte någon annan utveckling om du använder samma processer som tidigare. Fast industri har gjort detta bra under en längre tid och det är oftast förknippat med hög lönsamhet, produktivitet och effektiva värdfekedjor.

Så varför tar jag upp detta i loggen? Därför att detta för mig även är starkt förknippat med Lean. Du ska ställa höga krav på dina leverantörer som dessutom bör vara få men återkommande. De ska vara utmärkande för sin kompetens, engagemang och utvecklingsförmåga – inte för att de presenterat lägst pris just den dagen. Genom kravställan, uppföljning och systematiskt effektiviseringsarbete uppnås framgångsrika resultat över tid tillsammans med dina utmanade och utvecklade leverantörer. Det är Lean enligt mig.

Lean Forum är en organisation som funnits länge i Sverige och de stod också som förebild när Lean Forum Bygg bildades. Nu ska vi utöka samarbetet och hjälpa varandra att sprida nyheter och annat matnyttigt. Vi tycker det känns jättekul att dela informationsflöde med dem eftersom vi delar grundläggande värderingar, det är bara tillämpningar och industri som skiljer. Allt som vi tillsammans kan göra för att sprida insikter kring Lean är till nytta för alla parter.

Precis som vi delar de också ut ett Lean-pris, det mycket väletablerade Svenska Leanpriset som de delat ut varje år sedan 2008. Priset brukar delas ut i samband med Lean Forums årskonferens som i år arrangeras den 16-17 oktober i Södertälje. Programmet är inte färdigställt än men det innehåller alltid intressanta talare. Med vårt ökade samarbete kommer även våra medlemmar att bli notifierade när de publicerar programmet och andra nyheter.

Att Lean Forum vill samverka med Lean Forum Bygg är vi väldigt glada för samtidigt som vi också måste tacka våra medlemmar och partnerföretag. Det är er förtjänst att vi väcker alltmer uppmärksamhet och blivit en organisation att räkna med på ett helt annat sätt än bara för några år sedan. Kul!

Även vi har vårt årliga arrangemang – årsmötet – i år den 14 maj på Lindholmen i Göteborg, just då våren är som vackrast. Årets Lean-byggare kommer att vara på plats för att berätta om sin verksamhet och i samband med årsmötet lanserar vi även vår nya bok med material från styrelsens loggar. Save the date, inbjudan skickas ut inom kort. Vi har mycket att se fram emot!

Jag bor i Stenungsund i Bohuslän, innanför öarna Tjörn och Orust. Här har vi en aktiv lokaltidning – Lokaltidningen Stenungsund – som nyligen publicerade en upplyftande och Lean-relaterad artikel. Det är hemtjänsten i Svanesund på Orust som har fått kommunens kvalitetspris för sin planeringstavla som, enligt tidningen, ”visar återkommande arbetsuppgifter som ska utföras varje dag, vecka, månad och år och även andra viktiga uppgifter som aktuella in- och utskrivningar.”

Gruppen i Svanesund har tillsammans tagit fram sin tavla för visuell planering, ett arbete som i sig engagerat alla i gruppen på ett helt nytt sätt. De har optimerat sina resurser och kunnat öka leveranserna till sina kunder samtidigt som de också minimerat användningen av bilar. Priset från Orust kommun är på tiotusen kronor för att användas för det fortsatta arbetet och för att förmedla det vidare.

Det här visar hur relativt enkla lösningar kan göra stor nytta och bygger egentligen på allmän Lean-metodik kring transparens och engagemang. Det visar också att det inte bara är inom produktion och konstruktion som den fungerar, det gäller för alla verksamheter. Att möta utmaningen med att optimera befintliga resurser för att i slutänden kunna erbjuda bättre kundservice är en målsättning för oss alla. Riktigt roligt att läsa!

Som jag nämnde i min förra logg så har BoKlok precis inlett partnerskap med ett innovativt mjukvaruföretag i Kalifornien. Det är ett företag med nära samarbete med Autodesk och som är ledande inom digital byggteknik. De ska nu undersöka möjligheterna till att digitalisera BoKloks designprocess och hur vi konfigurerar våra unika byggprojekt samt utveckla en ny anpassad mjukvara för att möta just vår designprocess. Detta i utbyte mot att vi tillhandahåller know-how och feedback, en riktig win-win med andra ord. Målet är att relativt snabbt få till en tidig version av mjukvaran, vilket blir avgörande för om vi fördjupar samarbetet ytterligare.

I slutänden ska alla moment digitaliseras men vi börjar med att titta på arkitektur och konstruktion, vilket öppnar upp möjligheter för att även digitalisera och automatisera kalkyl och planering. För att använda lite mer ingående termer så handlar det om att ta fram en informationsrik BIM-modell vars data kan användas för digitala prototyper, simulering, scenariouppbyggnad, riskanalyser med mer. Den mest centrala vinsten som jag ser det är att en digital designprocess lägger grunden till fortsatt digitalisering inom BoKlok, en väg som är oundviklig för oss om vi ska följa med i branschens utveckling.

BoKlok är som ni kanske vet ett samarbete mellan Skanska och IKEA och vi strävar allt som oftast efter att försöka överföra framförallt IKEAs framgångsrika sätt att tänka till byggbranschen. Däremot, enligt min mening, är kanske IKEA ingen förebild beträffande hur de ser på digitalisering: ”Vi är kända för produktdesign, men nu vill vi också bli kända för vår coola digitala utveckling” (se artikel ur Computer Sweden här). Digitalisering ska inte vara coolt, digitalisering ska vara som vattnet i spoltanken på en toalett – något riktigt användbart som några kloka människor har lagt ner en massa energi och tanke på. Digitalisering handlar om att vara kundfokuserad och möta behoven sömlöst utan att märkas.

Vi strävar framåt, särskilt när vi har vårt avstamp i Lean med ständiga förbättringar och förändringsvilja. Samtidigt är det viktigt även med tillbakablickar – om inte annat för att se vad du har åstadkommit, hur mycket som förändrats och att du verkligen rör dig framåt. Speciellt när du känner att du står och stampar på samma fläck är det bra med en återblick.

Det är lite av entrend även på sociala mediel med #5yearchallenge och annat, där du tar en ny bild och publicerar den bredvid en gammal. Bifogar en bild över Eriksberg med cirka tio års mellanrum. När kändisar lägger upp bilder på sig själva är de märkligt nog alltid snyggast på den senaste, men det är nog ett filter av något slag … Själv tänker jag att det är en bra ingång, kanske inte för att se hur du själv såg ut för ett, fem eller tio år sedan, men hur ens organisation eller verksamhet har utvecklats.

Tio år kanske är en lite för lång tid – Framtidens Byggutveckling fanns inte ens då – det räcker att titta bakåt några år för att se hur tydligt saker och ting utvecklas. Vilka steg har vi tagit, vilka utmaningar har vi framåt? Samtidigt kan vi ge oss själva lite uppskattning och tillfälle att gotta sig åt det vi faktiskt gjort. Organisationen är ju ingen gråsten som bara ligger där och finns …

Företag, kanske framförallt inom industrin, har en massa olika system som mäter produktionen högt och lågt. Vi mäter på annat sätt, exempelvis antal lägenheter. Det är lätt att det bara blir ogripbara siffror, hur kan vi göra dem verkliga och påtagliga? Det vore fint om det fanns ett sätt att visualisera det, tydliga steg som är tagna mot framgång. Om det ska vara digitalt, på papper eller som tavlor spelar mindre roll, det är budskapet i sig som är det viktiga. Det är framåtrörelsen som ska åskådliggöras, det är den som skapar en bra känsla och en bra grund för vidare förändringar.