170504-claes

Publicerat den 4 maj 2017

Förra veckan deltog jag vid en workshop anordnad av professor Martin Rudberg vid Linköpings universitet med bland andra vår tidigare ordförande Kajsa Simu. Workshoppen handlade om vilka frågor som bör ställas, eller utgöra underlag, för att möjliggöra att visuellt avgöra hur mycket eller hur väl en byggarbetsplats arbetar med Lean.

Tanken är att erbjuda en snabb ”revision” helt enkelt, något som industrin tillämpat en tid och som Toyota använder sig av för att få en snabb överblick. Idag finns det inom industrin färdiga ”verktyg” för detta, så kallade ”Read a plant – fast” (eller ”Rapid Plant Assessment”).

Tanken är att gå ut och titta på byggarbetsplatsen och därigenom kunna göra en bedömning. Som stöd ska det finnas ett antal frågor ställa sig själv. Sedan sätter sig de medverkande ner med en checklista med ja- och nej-frågor, där de ikryssade svaren ska leda till en bedömning av hur Lean arbetsplatsen är.

Under workshoppen arbetade vi med vilka frågor som ska ställas inom olika kategorier. Hur är det med ordning och reda? Hur fungerar lagret? Är det framkomligt? Hur blir vi bemötta? Konceptet är inte klart, men det är mycket spännande och ska bli intressant att se vad det leder till. Med teknikens hjälp kan vi kanske ta det ett steg till – varför inte använda drönare?

170302-claes

Logistik, eller Just-In-Time, är en viktig princip inom Lean. Med god logistik får du flödeseffektivitet och är det något vi vill ha i branschen så är det ”flyt” på bygget med färre störningar och högre effektivitet.

För ett par veckor sedan var jag på ett så kallat Society Quest i arrangemang av Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren och Sveriges Byggindustrier. Det är ett möte för samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlighet, ett sätt att initiera FoU-projekt och etablera nätverk, där temat för dagen var ”Bygglogistik och virtuella processer”. Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings universitet, höll en presentation som visade resultat från uppföljningar av ett antal arbetsplatser där de använde ett modernt system för bygglogistik och följde BEAsts standard.

Uppföljningen visade att dessa hade 80 procent färre transporter till bygget med bland annat enorma miljövinster som följd. De kunde redovisa en halverad kostnad för materialhanteringen och total sett en lägre byggkostnad med 25 procent! Använder du Lean på ett bra sätt finns det helt enkelt mycket att tjäna – bygg dig rik med logistik!

170124-claes

Så är vi då inne i den magraste veckan på hela året; slutet av januari, dagarna före lön … Att ”mager” inte ska jämställas med Lean är vi nog alla överens om och själv tittar jag hellre framåt mot den allt ljusare årstiden.

Lean är något positivt på många sätt och en av alla de saker jag uppskattar är tanken kring visualisering, ett sätt att öka transparensen. När du visualiserar får alla möjlighet att se och därmed också vara delaktiga. Visualisering tydliggör möjligheter, problem och utmaningar – vilket i sin tur gör att dessa kan lösas tidigare. När vi i bilder visar hur projektet går, lyfter upp aktuella frågeställningar och utmaningar så skapar vi en tydlighet som visar vad som behöver göras, var vi ska lägga kraft och var vi kan hjälpa till, vilket i slutänden också stöttar lagarbetet. I Lean hänger allt ihop!

Lite positiva tankar så här i vintermörkret.

161116-claes

Funderade kring snökaoset i Stockholm och kunde inte undvika att reflektera över hur väl det illustrerar Lean – eller, rättare sagt, anti-Lean. Det lyfte verkligen upp de negativa effekterna av en icke-Lean verksamhet: Stopp i hela (trafik-) flödet, verksamheten (samhället) slutar att fungera, stora och oöverskådliga negativa effekter, olyckor (benbrott på löpande band), en riktigt dålig arbetsmiljö helt enkelt.

Allt detta till skillnad mot en väl fungerande verksamhet som arbetar med Lean på ett riktigt sätt: Ett fint och taktat flöde, en jämn arbetsbelastning, en bra och säker arbetsiljö. Ordning och reda där flödeseffektiviteten (istället för resursdito) optimeras men inte på individens bekostnad, då den aldrig kan vara överordnad människor och det sätt vi vill arbeta på. Här gäller ständig anpassning, ständiga förbättringar, lära av erfarenheter, automatisera på våra villkor etcetera.

När vi ser hur anti-Lean fungerar är det ännu lättare att uppskatta de positiva effekterna med Lean!

161007-claes

Jag har funderat en del kring Lean och erfarenhetsåterföring, medarbetarinvolvering … Andon-snöret är en mycket bra symbol för Lean-arbetet, ett genialiskt sätt att tidigt och direkt lyfta ett problem. Det behöver inte vara ett fysiskt snöre, det finns olika sätt för att uppnå samma sak, exempelvis daglig styrning eller morgonmöten.

Det viktiga är att det sker i en nära koppling till den som är drabbad och att det lyfts direkt – inga långa byråkratiska kedjor med rapporter och dokument. Just att tidigt, obyråkratiskt och visuellt lyfta och gemensamt lösa problemet innebär samtidigt en ökad involvering för medarbetarna, de ser att de på ett helt annat sätt kan påverka sin arbetssituation utan att gå via förslagslådor och förbättringsarbete. Det är ett arbetssätt som Lean stödjer och som jag ser som något väldigt positivt för den psykosociala arbetsmiljön. Detta, liksom tanken på att varken överbelasta människor eller utrustning, är något som kommit bort lite på senare tid.

Båda går dock hand-i-hand med tankarna på personalens delaktighet, vilket vi alla vet är avgörande i Lean-arbetet.

160830-claes

London och Lean, det inte bara låter bra tillsammans, de passar bra ihop på fler sätt. Det slog mig när jag var i London och deltog vid en föreläsning med en stadsplanerare som berättade hur de tänkt när de genomförde dels sommar-OS 2012, dels hur de tänker nu med nya Crossrail. Allt handlar om att bygga samma kommunikationerna.

London är ”the city of villages”, det vill säga flera ”småbyar” och stadsdelar som är sammanknutna till en stor stad. Under OS ville de öppna upp mellan alla delar och passade på att anlägga gångstråk och broar, öppna upp flödet av människor och trafik för att allt skulle fungera så effektivt som möjligt. Det är här som Lean kommer in, de arbetar och planerar hela tiden med flödeseffektivitet i tankarna. Samma sak gäller för Crossrail, den nya järnvägslinjen som skär tvärs igenom – och under – Londons stadskärna. Grundtanken är en än mer flödeseffektiv förflyttning av människor vilket ger kostnadsfördelar och ett produktivare sammahälle.

Det var verkligen inspirerande att höra hur fokuserade de är på flödeseffektivitet och att de verkligen realiserar sina tankar i praktiken. I Stockholm eller Sverige har vi inte nått fram till deras utpräglade flödestänk – här finns mycket att lära av London!

160602-claes

Hos Peab arbetar vi för fullt med ett stort Lean-projekt som handlar om att implementera visuell planering. Det innebär att jag får besöka en mängd olika arbetsplatser och regioner och genomföra introduktioner, där många redan kommit igång medan andra ligger i startgroparna. Införandet kommer att ta några år att genomföra, vi tar det stegvis med tålamod och ödmjukhet – följa upp och stötta. Det finns ett positivt intresse där tankegångarna går hem hos de flesta, jag har överhuvudtaget inte mött något större motstånd.

Som nybliven styrelseledamot för Lean Forum Bygg ser jag fram emot vårt fokusområde arbetsmiljö och Lean och att verkligen kunna ta tag i detta. Det är viktigt att vi lyfter frågan och arbetar bort missuppfattningen om Lean som något negativ; det handlar om att tolka Lean-filosofin på rätt sätt. Som vi fick höra vid en av presentationerna på årsmötet finns det på vissa håll en skev bild av Lean och det är något som måste rättas till, ett tydligt uppdrag för Lean Forum Bygg. Förhoppningsvis kan vi hitta ett projekt för styrelsen att arbeta med, sätta frågan ordentligt för att identifiera vad vi behöver göra.

En initial nulägesundersökning med avstamp hos Värmdö kommun vore perfekt, där Carina Molins föredrag under årsmötet var otroligt inspirerande. De kan uppvisa fantastiska resultat med minskade processtider – vilket borde uppmärksammas mer – men även de upplevde initialt en del negativa reaktioner gentemot Lean. Som slutresultatet blev är de ett föredöme och i min värld borde det lyftas i riksnyheterna!